กยศ

8 วิธีสมัคร กยศ ลงทะเบียนเข้าระบบการกู้?

e-studentloan

e-studentloan คือ ระบบการให้กูยืมเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan เป็นระบบเพื่อให้ถานศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. แก่นักเรียนนักศึกษา เข้าระบบโดยผ่านเว็ปไซด์ กองทุน www.studentloan.or.th ซึ่งใช้เป็นปีสุดท้าย ปัจจุบันเข้าใช้ ระบบใหม่ ที่ชื่อว่า dsl

e-studentloan
e-studentloan

การกู้เงิน กยศ

Dsl หรือ ชื่อเต็ม Digital Student Loan Fund เป็นระบบการกู้ยืมเงินสำหรับนักเรียน/นักศึกษาแบบใหม่  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการ ให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกองทุนจะนำระบบการจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : LOS ซึ่ง เป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL มาใช้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุดลง ในปีการศึกษา 2563 คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL

ขั้นตอนการลงทะเบียน กยศ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซค์ แล้วเลือก คำว่า “ ระบบ e-Studentloan นักเรียก/นักศึกษา ”
 2. เลือกที่ปุ่ม ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน
 3. เลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้รับรหัส OTP และรหัสความปลอดภัย เมื่อตรวจสอบว่าได้ทำการกรออกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ติ๊กที่ช่อง “ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” แล้วกดปุ่มถัดไป
 5. ตรวจสอบว่าเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้รับรหัส OTP ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ถัดไป
 6. ให้ผู้ลงทะเบียนทำการใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS หรือ อีเมลที่ใช้รับรหัส แล้วกดปุ่มถัดไป
 7. ให้ผู้ลงทะเบียนทำการตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป
 8. ระบบจะแสดงหน้าขอยืนยันว่าลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ
ลงทะเบียนกยศ

การลงทะเบียน กยศ. DSL ผ่านแอปพลิเคชั่น

 1. ดาวโหลแอปพลิเคชั่น กยศ.Connect
 2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนให้เลือก “ลงทะเบียนขอสิทธ์เข้าใช้งาน”
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
 3. ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนก็ได้
 4. เลือกช่องทาง “แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง” ในการลงทะเบียน
 5. ทำการกรอกประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล ให้ครบถ้วน
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
 6. ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้รับรหัส OTP รหัสความปลอดภัย
 7. ระบบส่งรหัส OTP กลับมาให้ และเมื่อตรวจสอบว่าได้ทำการกรออกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ติ๊กที่ช่อง “ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” และกดปุ่ม ถัดไป
 8. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ จาก SMS หรือ อีเมลที่ได้ทำการกรอกไว้เพื่อรับรหัส OTP
 9. ให้ผู้ลงทะเบียนทำการตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานในครั้งถัดไป
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
 10. ระบบจะแสดงหน้าขอยืนยันว่าลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น
  การลงทะเบียน กยศ. ผ่านแอปพลิเคชั่น

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซค์ของ กยศ

17 ขั้นตอนการยื่นกู้ กยศ ดังนี้

 1. เลือกเมนูยื่นกู้ที่แทบด้านบน และกดปุ่มยื่นกู้
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 2. ให้ผู้กู้ยืมจัดเตรียมเอกสารของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ระบบกำหนดให้เรียบร้อยก่อนทำการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารให้ขั้นตอนถัดไป โดยผู้กู้สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆที่จะใช้แนบผ่านระบบได้ (*โดยเอกสารทีแนบมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลให้เห็นรายละเอียดชัดเจน **ไฟล์ที่ระบบรองรับ คือ JPG,PDF ) กดปุ่มถัดไป
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 3. ทำการกรอกข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนเช่น ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คณะที่ศึกษา ระยะเวลาที่จะทำการกู้ ชั้นปีที่ศึกษา ผลการเรียน
 4. เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 5. ทำการกรอกประวัติส่วนตัว จำนวนพี่น้อง ลักษณะผู้กู้ยืมเงิน ข้อมูลอาชีพ รายได้ และสถานะภาพทางกฎหมาย
 6. เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป
 7. ทำการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์อีเมล ระดับการศึกษา อาชีพ-ลักษณะงาน ประเภทรายได้-รายได้ต่อปี ของผู้ปกครองให้ครบถ้วน
 8. เมื่อทำการกรอกครบแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 9. ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำการกรอกไป ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างลละเอียด เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ติ๊กที่ช่อง “รับรองข้อมูลการยื่นกู้”
 10. เสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันคำขอ”
 11. เมื่อผู้กู้ทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้กู้ทำการแนบเอกสารตามที่ระบบได้ทำการกำหนดไว้ทั้งหมดให้ครบถ้วน
 12. กดปุ่ม “แนบเอกสาร”
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 13. ให้ผู้กู้ทำการแนบไฟล์ที่ระบบได้กำหนดไว้ ในการแนบไฟล์นั้นผู้กู้สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้แนบผ่านระบบได้ (*โดยเอกสารทีแนบมจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลให้เห็นรายละเอียดชัดเจน **ไฟล์ที่ระบบรองรับ คือ JPG,PDF )
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ
 14. เมื่อผู้กู้ทำการแนบเอกสารครบถ้วนแล้วระบบจะอนุญาตให้กดปุ่ม ถัดไป ได้
 15. ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่ทำการแนบไปว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบวาถูกต้องแล้วให้ติ๊กที่ช่อง “รับรองข้อมูล”
 16. กดปุ่ม “ยืนยันเอกสาร”
 17. ระบบจะแจ้งว่าการดำเนินการสำเร็จแล้ว และจะแจ้งเลขที่คำขอกู้ยืมเงินให้ทราบ
  วิธียื่นกู้กยศ
  วิธียื่นกู้กยศ

เอกสารที่ใช้ยื่นกู้ กยศ ผ่านระบบ DSL มี ดังนี้

เอกสารที่ได้ทำการระบุมานี้ สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้านสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ประกอบไปด้วยเอกสารดังนี้

 1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล การกรอกหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลนั้น ผู้กู้ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดยห้ามพิมพ์ชื่อ หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคล ผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง / คู่สมรส (ถ้ามี)
 • ผู้กู้ต้องทำการตรวจสอบวันหมดอายุ และตัวสำเนาว่ามีความสมบูรณ์ ชัดเจนหรือไม่
 • หากทำการถ่ายภาพหรือสแกนไฟล์ ต้องต้องชัดเจนและเป็นแนวตั้งเท่านั้น
 • ต้องให้เจ้าของบัตรเป็นผู้ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
 1. เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 • กรณีที่มีรายได้ประจำ ให้ผู้กู้ทำการแนบสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ปกครอง
 • กรณีที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ ให้ใช้แบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ที่ทำการรับรองเงินเดือนของผู้ปกครองด้วย

*หมายเหตุ

 • ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ให้ครบถ้วน โดยผู้กู้สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเอกสารได้ แต่จะต้องถ่ายให้เห็นข้อมูลในเอกสารได้ชัดเจน โดยระบบจะรองรับไฟล์ประเภท PDF/JPGE / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนต้องทำการรับรองสำเนา โดยเจ้าของเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้ยืม กยศ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ กยศ ดังนี้

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ผ่านระบบ E-Studentoan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (กยศ.101)
 2. เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงินสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 3. เอกสารของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้เงิน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 • กรณีที่มีรายได้ประจำ ให้ผู้กู้ทำการแนบสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ปกครอง
 • กรณีที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ ให้ใช้แบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ที่ทำการรับรองเงินเดือนของผู้ปกครองด้วย
 1. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา แบบ กยศ.103
 2. แผนผังแสดงทำเลที่ตั้ง พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ใบแสดงผลการศึกษา / สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา
 4. เอกสารอื่น ๆที่สถานศึกษาใช้พิจรรณาเพิ่มเติม

*สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงรายมือชื่อรับรองสำเนา โดยเจ้าของเอกสารให้ครบถ้วน

ขั้นตอนในการให้กู้ยืมเงิน กยศ

 1. คณะกรรมประจสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม
 2. สถานศึกษาทำการบรรทุกรอบวงเงินกู้ยิมทั้งปีในระบบ -Studentloan
 3. สถานศึกษาทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมผ่านระบบ E-Studentloan

วิธีเข้าระบบ กยศ ดังนี้

 1. เข้า เว็ปไซค์ studentloan.or.th/ แล้วเลือก คำว่า “ระบบ e-Studentloan นักเรียก/นักศึกษา ”
 2. เมื่อเข้ามาแล้วให้ผู้กู้ยืมทำการกดปุ่ม “ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว” ระบบจะแสดง หน้าจอให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ ดังรูป
 3. กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสผ่าน ที่ผู้กู้ได้กำหนดไว้ แล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ”
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลที่ผู้กู้ยืมได้ทำการระบุไว้ กับข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง
  • *ในกรณีที่การตรวจสอบข้อมูล ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของผู้กู้ยืมแล้วไม่ถูกต้องตรงกับสำนักทะเบียนราษฎร์ฯ ระบบจะทำการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้กู้ยืมทำการ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับสำนักทะเบียนราษฎร์ฯ
 5. สำหรับผู้กู้ยืม ที่ทำการเข้าสู่ระบบงานแล้ว ผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงขั้นตอนการ ทำงานต่อไป