เงิน กยศ

5 เงินกยศ ให้กู้ยืมประจำปีการศึกษาเช็คสมัคร?

เงินกยศ

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กำหนดการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา2564 สำหรับสถานศึกษาทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 )

เงินกยศ

เงินกยศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร และรายงานลุถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2564
2.ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564
3.ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบ แบบคำขอกู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2564
4.สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2564
5.ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
6.ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม / ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
7. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 ต.ค. 2564
ภาคเรียนที่ 2
1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 ก.ย. – 31 ม.ค. 2564
2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยัน เบิกเงินกู้ยืม
3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 เม.ย. 2565
ภาคเรียนที่ 3 (สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคเรียน)
1.สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2565
2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยัน
3.สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินก้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 15 เม.ย. 2565
กำหนดการเงินกู้กยศ

กำหนดการเงินกู้กยศ

กำหนดการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา2564 สำหรับสถานศึกษาอาเซียน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 )

ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดเวลา
ภาคเรียนที่ 1
1. สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรและรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564
2. ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2564
3. ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2564
4. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2564
5. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
6. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม / ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
7. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ไม่เกิน 15 พ.ย. 2564
ภาคเรียนที่ 2
1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 พ.ย. 2564 – 31 มี.ค.
2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 15 เม.ย. 2565
ภาคเรียนที่ 3 (สำหรันสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอบแบบ 3 ภาคเรียน)
1. สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2565
2. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม
3. สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 15 ก.ค. 2565

กำหนดการปีการศึกษา2564