วันพ่อ

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติไทยวันที่เป็นประวัติ?

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุก ๆปี คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ถูกจัดตั้งให้เป็น วันพ่อแห่งชาติ เริ่มมีในครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2523 ซึ่งมีความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันเดียวกันกับ วันชาติไทย

วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอะไร

คือ “วันพ่อ” ถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ในทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดทูนต่อพระองค์ท่าน เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ ตอบแทนพระคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีในพระราชปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 70 ปี ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัตินั้น แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ทรงงานทุกวัน ทรงห่วงใยและดูแลราษฎรของพระองค์ให้ได้มากที่สุด  นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษารวม 89 ปี

วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ด้วยความเป็นธรรม ใช้หลักธรรมะในการบริหาร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานมากที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ตามคำปฐมพระบรมราชโองการท่ามกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” ซึ่งจากประวัติวันพ่อแห่งชาติ ที่ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2523นั้น โดยนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คือ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต ที่ดำรงตำแหน่งในสมัยนั้น ได้ขอพระราชกรุณากำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ได้เป็นวันพ่อ เนื่องจากการให้ความสำคัญว่า พ่อ คือ บุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญในครอบครัว เป็นผู้ที่มีพระคุณ สมควรต่อการยกย่องให้เกรียติ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณของพ่อ ตลอดจนเพื่อเป็นการให้เกรียติทางสังคมให้กับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่ออีกด้วย

วันที่ 13 ตุลาคม คือวันอะไร

จากเหตุการณ์สำคัญๆในปี พ.ศ.2559 ของค่ำคืนเวลา 18.47 น.วันที่ 13 ตุลาคม นับเป็นวันแห่งการสูญเสียอย่างที่สุดของประชนชนชาวไทยที่ต่างหลั่งน้ำตากันทั้งประเทศ สำหรับคำว่าการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ พระมหากษัตริย์ที่ชาวโลกต่างให้ความสำคัญ และชื่นชมในคุณงามความดีกับพระราชกรณียกิจที่มีมากมาย และหลายต่อหลายงานที่พระองค์ทรงงานแบบผู้ปิดทองหลังพระ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว ในสถานการณ์ช่วงนั้นประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อเดินทางมายังเส้นทางที่ขบวนเสด็จพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จผ่าน ตั้งแต่ โรงพยาบาลศิริราช จนถึง ท้องสนามหลวง และรอบๆบริเวณถนนราชดำเนิน ตลอดจนถนนใกล้เคียง

หมายเหตุ : แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 จะสวรรต แต่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” แบบเช่นเดิม และ กำหนดให้เป็น “วันชาติไทย” ด้วย

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอะไรของโลก

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ UN มีมติจากการประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีพ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 68 ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ในกรุงนครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกสมัชชาได้ร่วมกันลงความเห็นให้ รับรองวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆปี เป็นวัน “World Soil Day” หรือ “วันดินโลก” เพราะจากพระปรีชาสามารถและน้อมรำลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อเรื่องดิน ป่าและน้ำ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถให้การดำรงอยู่ในวัฎจักรของเหล่ามวลมนุษยชาติสร้างความสมดุลและความยั่งยืนตลอดไป

สำหรับความสำคัญของวันพ่อ ในวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เป็นวันที่มีความพิเศษมากกว่าการเป็น วันพ่อแห่งชาติ ถ้าอย่างนั้นคงต้องเกิดคำถามในใจว่าแล้ว วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันอะไรบ้างล่ะ!!! เริ่มจากการเรียงจากเหตุการณ์ตามความลำดับของความสำคัญ คือ

  1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. วันพ่อแห่งชาติ
  3. วันชาติไทย
  4. วันดินโลก

จากข้อมูลวันพ่อของในทุกๆปี ที่มีเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติมากมาย และยังคงทำให้ ทุกๆวันที่ 5 ธันวาคมนั้น มีความสำคัญของวันพ่อที่ควรระลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนนพรรษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์พระองค์ทรงงานมากมาย มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆมากมาย เพื่อเสียสละความสุขส่วนพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ของประเทศไทย มีคำกล่าวเสมอว่า บนพื้นแผ่นนี้อาณาจักรไทยแถบจะไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไป แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว ซึ่งยังคงหลงเหลือตราตรึงไว้ซึ่งคุณงามความดี คุณธรรมทศพิศราชธรรมทั้ง 10 ประการ ที่สะท้อนถึงคุณค่าความสำคัญของความเป็นมาของวันพ่อ

ในฐานะประชาชนคนไทยและการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ เชื่อฟังความสั่งสอนอบรมของคุณพ่อ ไม่พยายามทำให้คุณพ่อเสียใจ สำหรับทุกๆวันชาติ 5 ธันวาคมหรือวันอื่นๆ ควรถือโอกาสไปกราบไหว้คุณพ่อของตนเองหากคุณพ่อยังคงมีชีวิตอยู่ ถือเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆ ที่คุณพ่อยังอยู่กับลูก และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกต่อไป หรือหากคุณพ่อได้ล่วงลับไปจากโลกมนุษย์แล้ว สิ่งที่พึ่งกระทำได้ นั่นก็คือ การระลึกถึงพระคุณงามความดีของท่าน และหมั่นทำบุญไหว้พระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่คุณพ่ออยู่เสมอ หรือการทำบุญสร้างความดีตามหลักศาสนาที่นับถือ เพราะนี่ก็เป็นการตอบแทนพระคุณของความกตัญญูกตเวทีอีกวิธีหนึ่ง ที่ลูกทุกคนสามารถพึ่งกระทำได้คุณพ่อ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ไม่เป็นเพียงแค่วันหยุดปฏิทินประจำปีเท่านั้น เพราะความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ของโลกที่จารึกให้ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญกับชนชาติไทย สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไทยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นมากกว่ากษัตริย์ ทรงงานใส่ใจราษฎรและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ดิน น้ำ ป่า เขา การแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรอย่างยิ่งยืนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลทำให้ องค์กรสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงกำหนดให้เป็น วันดินโลก