การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ไม่มีใครพูด?

Climate Change
Climate Change

Climate Change คือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีหลักฐานบ่งชี้จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกเนื่องจากผลของก๊าซเรือนกระจก ( Greenhouse Gases ) หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ภาวะโลกร้อน”( Global Warming ) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมไปถึง ทรัพยากรน้ำ การเกษตร ป่าไม้ สุขภาพอนามัย และ การเกิดภัยธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษามาตรการการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของฤดูกาลที่แตกต่างไปจากเดิม การเกิดพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งการเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่อีกด้วย อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง

การจัดตั้ง ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( WATer and Climate Hint Centre, WATCH Centre ) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาวิจัยวิธีการจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากผลกระทบของการแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อหาแนวทางเตรียมตัวตลอดจนกำหนดแผน นโยบาย กลไก และ ยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับปัญหาหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้การจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอก-โท-ตรี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติต่อไป¹

ที่มา:

https://www.mut.ac.th/water_research/index.html