การหาค่าเฉลี่ย

7 AVG เลขคณิตการหาค่าเฉลี่ยหมายถึงหาสูตร?

avg

avg คือ

avg ย่อมาจากคำว่า  AVERAGE  “avg  คือ”  ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย คือ อะไร

         ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางชนิดหนึ่งซึ่งมาจากการนำผลรวมของสมาชิกทุกตัวมาหารด้วยจำนวนสมาชิกในชุดข้อมูล ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ผู้คนนิยมใช้มากที่สุด เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้โดยการบวกตัวเลขในกลุ่มหนึ่งเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขในกลุ่มนั้น

ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างการคำนวณ

         ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10

วิธีคิด

นำตัวเลขทั้งหมดมา บวกรวมกัน 2 + 3 + 3 + 5 + 7 คือ 30 หารด้วย 6 ได้คำตอบเท่ากับ 5

ตัวอย่างโจทย์และการคำนวณง่ายๆของค่าเฉลี่ย

1. กำหนดชุดของข้อมูลที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย ชุดข้อมูลนี้ต้องประกอบด้วยค่าต่างๆ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม และมีจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่ที่สำคัญคือค่าเหล่านั้นต้องเป็นจำนวนจริงไม่ใช่ตัวแปร

ตัวอย่างเช่น : 2, 3, 4, 5, 6

2. นำค่าทั้งหมดในชุดข้อมูลมารวมกันเพื่อหาผลรวม คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือสเปรดชีต (spreadsheet) ในการคิดคำนวณได้ แต่ถ้าตัวเลขเหล่านั้นมีค่าน้อย คุณก็สามารถคิดด้วยตัวเองได้เลย

ตัวอย่างเช่น : 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20

3.นับจำนวนของสมาชิกในชุดข้อมูล ถ้าในชุดข้อมูลนั้นมีค่าที่ซ้ำกัน ก็ต้องนับรวมเข้าไปด้วย

ตัวอย่างเช่น : 2, 3, 4, 5, 6 มีสมาชิกทั้งหมด 5 ตัว

4.นำผลรวมมาหารด้วยจำนวนสมาชิกในชุดข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของชุดข้อมูลนั้น นั่นหมายความว่าถ้าสมาชิกทุกตัวมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ย ผลรวมที่ได้ก็จะมีค่ากับผลรวมของสมาชิกเดิม

ตัวอย่างเช่น : 20 ÷ 5 = 4

เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลนี้คือ 4 นั่นหมายความว่า

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20

การคำนวณใช้สูตรหาค่าเฉลี่ย

 = ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด / จำนวนของตัวเลขทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

ผลรวมของตัวเลข = 1 + 2 + 3 + 4 + 5

ผลรวมของตัวเลข = 15

ขั้นตอนที่ 2 นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมด

จำนวนของตัวเลขทั้งหมด = 5 ตัวเลข

ขั้นตอนที่ 3 แทนค่าลงในสูตรและคำนวณ

จากสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ย แทนค่าตัวเลขที่มีลงในสูตรจะได้

สูตรค่าเฉลี่ย = ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด / จำนวนของตัวเลขทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย = 15 / 5 คือ 3

ดังนั้นค่าเฉลี่ยของ 1, 2, 3, 4, 5 ได้คำตอบ คือ ค่าเฉลี่ย = 3

นอกจาก “ค่าเฉลี่ย” แล้ว ค่ากลางยังประกอบด้วย “ฐานนิยม” กับ “มัธยฐาน” ด้วย

 • ฐานนิยมคือ ค่ากลางที่ได้มาจากค่าของสมาชิกที่มีจำนวนมากที่สุดในชุดข้อมูลนั้น หรือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลข

ตัวอย่างเช่น  : ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

 • มัธยฐานคือ ค่ากลางที่ได้จากค่าที่อยู่ตรงกลางหลังจากจัดลำดับสมาชิกจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย ทั้งนี้ค่ากลางของแต่ละแบบจะมีค่าแตกต่างกันไป แม้ชุดของข้อมูลจะเป็นชุดเดียวกัน หรือเป็นตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน

ตัวอย่างเช่น : ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

ค่าเฉลี่ย คือ

ถึงแม้ว่า average ตัวย่อ avg คือ หมายถึงค่าเฉลี่ย ซึ่งในทางข้อมูลสถิติ

ค่าเฉลี่ย  หมาย ถึง  (Average, Mean)

         ค่าเฉลี่ยซึ่งเกิดจากข้อมูลของผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนรายการของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น : การวัดส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรมสถิติ จำนวน 20 คน สำหรับส่วนสูงของผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ที่วัดได้เป็นเซนติเมตร

155

162

165

168

167

158

170

156

173

167

167

154

169

172

153

168

152

157

158

160

ส่วนสูงโดยประมาณของผู้เข้ารับการอบรม คือ

=  155 + 162 + 165 + 168 + 167 + 158 + 170 + 156 + 173 + 167 +167 +154 +169 +154 + 169 + 172 + 153 + 168 + 152 + 157 +158 +160 / 20

= 3,251 / 20

= 162.6 เซนติเมตร

โปรแกรม คํานวณ ค่าขนส่ง

วิธีคำนวณต้นทุนค่าขนส่ง

          ในธุรกิจรับจ้างขนส่งการเสนอราคาเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพราะถ้าเสนอราคา ต่ำไปเราก็ขาดทุน เสนอราคาสูงไปเราก็แข่งขันไม่ได้ หรือบางทีเราเสนอราคาไปเหมือนได้กำไรแต่ไปๆมาทำไมหมุนเงินไม่ทันก็ไม่ทราบ

           ตารางคำนวณต้นทุนค่าขนส่งสามารถเอาไปประยุกต์กับกิจการของท่านได้ เพราะจะคำนวณออกมาเป็นต้นทุนต่อเที่ยวว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทก็เอาไปเปรียบเทียบราค่าระหว่างเราขนส่งเองกับจ้าง เขาขน ถ้าจ้างแล้วถูกกว่าก็จ้างเขาขนไปเถอะ

           ในแบบจำลองคำนวณต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนจะประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

ต้นทุนคงที่ : ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคารถกับค่าแรง

ต้นทุนผันแปร : ประกอบด้วยค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุง คิดเป็นต่อกิโลเมตรเขาจ้างวิ่งเท่าไรก็คูณเข้าไป

ตารางคำนวณต้นทุนค่าขนส่ง

อ่านบทความและโหลดไฟล์สำหรับเป็นแนวทางและการใช้

 
 

https://www.investidea.in.th/2012/01/blog-post_09.html

สมมติฐาน(บริษัทใครบริษัทมัน)

         
           

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

30

บาท/ลิตร

     

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

10

กม./ลิตร

     

ต้นทุนค่ารถ

1,000,000

บาท

     

มูลค่าซาก

500,000

บาท

(เอารถไปขายมือสอง)

   

ระยะเวลาค่าเสื่อมราคา

7

ปี

     

ค่าแรงงาน

300

บาท/คน/วัน

     

จำนวนพนักงาน

2

คน

     

ค่าซ่อมบำรุง

4

บาท/กม.

(ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ค่าเปลี่ยนยาง,ค่าซ่อมบำรุงใหญ่ ฯลฯ)

   

จำนวนรอบที่วิ่ง

2

รอบ/วัน

     

กำไรที่คาดหวัง

10

เปอร์เซ็นต์

     

จำนวนวันทำงานต่อเดือน

25

วัน

     

ระยะทางที่วิ่งต่อรอบ

50

กม.

     
           

ต้นทุนคงที่

         

ค่าเสื่อมราคา

238.0952381

บาท/วัน

 

5952.38

บาท/เดือน

ค่าแรงงาน

600

บาท/วัน

 

15000.00

บาท/เดือน

ต้นทุนคงที่ต่อวัน

838.0952381

บาท/วัน

 

20952.38

บาท/เดือน

ต้นทุนคงที่ต่อรอบ

419.047619

บาท/รอบ

     
           

ต้นทุนผันแปร

         

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

3

บาท/กม.

     

ค่าซ่อมบำรุง

4

บาท/กม.

     

ค่าใช้จ่ายแปรผันรวมต่อกิโลเมตร

7

บาท/กม.

     
           

ค่าใช่จ่ายรวมต่อวัน

1538.095238

       

ค่าใช้จ่ายรวมต่อรอบ

769.047619

   

ราคาที่เสนอ

845.952381

average คือ ค่าเฉลี่ยในทางคณิตศาสตร์ ตัวย่อค่าเฉลี่ย  avg  คือ 

avg average อ่านว่า  (แอฟ’เวอะเรจฺ)   แปลว่า  ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย, คิดเฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย

โปรแกรม avg

โปรแกรม avg คือ

           การหาค่าเฉลี่ย (AVERAGE) ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ขั้นตอนในการทำเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการหาค่าคำนวณ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ใช้วิธีการพิมพ์สูตรลงแถบสูตร และใช้เมาส์ระบุตำแหน่งเพื่ออ้างอิงเซลล์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร average
 2. หาค่าเฉลี่ยของ ข้อมูลในตำแหน่ง ช่อง B1, B2 และ B3 ดังนี้
 3. พิมพ์คำว่า ค่าเฉลี่ย ที่ตำแหน่ง A5
 4. ใช้เมาส์คลิกที่ตำแหน่ง B5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะนำค่าเฉลี่ยมาวางที่นี่
 5. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อบอก Excel ว่า จะเป็นการใช้สูตร การใช้สูตร ต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนเสมอ
 6. พิมพ์สูตรหาค่าเฉลี่ย คือคำว่า average
 7. ขณะพิมพ์ Excel จะนำสูตรมาให้เลือก
 8. กดปุ่ม Tab บนแป้นพิมพ์ เพื่อเลือกสูตร Average
 9. โปรแกรม Excel ทราบว่าจะใช้สูตรนี้ จึงได้แสดงค่าที่สูตรต้องการ (หรือ อาร์กิวเม้นต์ ของสูตรนี้)
 10. ค่าที่สูตร Average ต้องการ หรือ อาร์กิวเม้นต์ ของสูตรนี้ คือ ค่าที่เราต้องการให้หาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้แก่ค่าที่อยู่ในเซลล์ ตั้งแต่ B1 ถึง B8
 11. ใช้เมาส์ระบุตำแหน่งของ อาร์กิวเม้นต์ โดย คลิกที่เซลล์ B1 กดค้างไว้ แล้วลากลงมาให้ถึงเซลล์ B3

           ฟังก์ชั่น AVERAGE เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลทั้งหมด โดยกลุ่มข้อมูลคือ ช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างถึง โดยผลลัพธ์ที่ส่งกลับมาจะเป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่มข้อมูลชุดนั้น  

(ข้อความหรือตรรกะจะไม่นำค่ามาคำนวณด้วย)

ตัวอย่างเช่น

=AVERAGE(B1:B8)  หรือมีค่าเท่ากับ

 =( B3+B4+B5+B6+b7+B8)/5   หรือ   =B3+B4+B5+B6+B7+B8/5

 1. กดปุ่ม Enter

           เคล็ดลับ : การเลือกช่วงของข้อมูลที่ติดต่อกัน ให้คลิกที่เซลล์แรก แล้วกดปุ่ม Ctrl+Shift ค้างไว้ และกดปุ่มลูกศรลง จะเลือกทั้งหมด มีประโยชน์เมื่อช่วงของข้อมูลมีความยาวมาก ๆ ไม่สะดวกที่จะใช้เมาส์ลาก Shortcut นี้ ไม่สามารถใช้บน Excel Web App ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ เท่านี้ก็จะได้ การคำนวณค่า average ที่ไม่ซับซ้อน และลดขั้นตอนกว่ากว่าใช้เครื่องคิดเลขหรือการคำนวณเองด้วยมือ

         การเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel สูตร average ย่อ ประหยัดเวลา และได้คำตอบของค่าเฉลี่ยที่มีความแม่นยำ ถูกต้องและเป็นจริงเสมอ

คำค้น : คือ สัญลักษณ์ มัธยฐาน ฐานนิยม เฉลย เลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม o-net ระดับประเทศ sd สัญลักษณ์ เกิดใหม่รอบนี้ขอแค่ excel gat pat 65 x bar mean เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ excel เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ จัดเป็นสถิติประเภทใด mean หมายถึง gat pat 64 โค้ดภาษาซี ขอแค่ gat pat 63 (mean) สัญลักษณ์ cpi ของปีฐาน มีค่าตรงกับข้อใด แบบประเมิน การหาค่าต่ำสุด สูงสุด นำไปช่วยในการวิเคราะห์ประเภทอะไร คืออะไร หมายถึง mean สูตร ตารางแจกแจงความถี่ มัธยฐาน ฐานนิยม วิธี ดู อุตสาหกรรม เกณฑ์การ คิด ความ พึง พอใจ ใน excel x บาร์ เกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ p/e กลุ่มอุตสาหกรรม 2564 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม gat pat 64 pat1 64 dev c++ ความดันปกติ ค่าความดันโลหิตของคนปกติจะมี 120/80 มิลลิเมตรปรอท สูตร สัญลักษณ์ ใน excel เกิดใหม่ทั้งทีขอแค่ เกิดใหม่ขอแค่ ก็บอกว่าขอแค่ ฐานนิยม มัธยฐาน คืออะไร

แหล่งอ้างอิง :
ineedtoknow.org/avg-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
investidea.in.th/2012/01/blog-post_09.html
docs.google.com/spreadsheets/d/1xMlPlvNlXYv3cT7snz-8hrc7Hac4SvzJP0dHtAklfz8/edit#gid=0
siamdic.com/search.php?word=average&type=2
sites.google.com/site/kruduangkamonwabsites/bth-thi-3-kar-khanwn-xyang-ngay-laea-fangkchan-beuxng-tn/kar-ha-kha-cheliy-average
sites.google.com/site/classroomtng/bth-reiyn/fang-kchan-average-kha-cheliy-phun-than
support.microsoft.com/th-th/office/average-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-average-047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6
matteoconverter.com/math/mean-calculator

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com