ห่วงโซ่อาหาร

7 ห่วงโซ่อาหาร มีกินพืชเนื้อคืออะไรสิ่งที่เพิ่งเปิดเผย?

ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งโดยการกินกันเป็นทอดๆ

ห่วงโซ่อาหาร คือการกินกันของสิ่งมีชีวิต ทำให้สารอาหารและพลังงานถ่ายทอดไปในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อม

ชนิดของห่วงโซ่อาหาร ได้แก่


  1. Decomposition food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เร่มต้นจากการย่อยสลายซากอินทรีย์โดยพวกจุลินทรีย์ ได้แก่ เห็ดรา แบคทีเรีย และ Detritivorous animals เป็นระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารของผู้ย่อยสลายมากกว่า เช่น ซากพืชซากสัตว์ → ไส้เดือนดิน → นก → งู
  2. Parasitism food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากภาวะปรสิต ตัวอย่างเช่น
 ไก่ → ไรไก่ → โปรโตซัว → แบคทีเรีย
  3. Predation food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นการกินกันของสัตว์ผู้ล่า (สัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อ)อาจเป็นพวกขูดกิน (Grazing food chain) ซึ่งห่วงโซ่เริ่มต้นที่สัตว์พวกขูดกินอาหาร เช่น หอยทากและสัตว์กินพืชอื่นๆ เช่น สัตว์เคี้ยวเอื้อง
  4. Mix food chain เป็นห่วงโซ่อาหารแบบผสม โดยมีการกินกัน และมีปรสิต เช่น สาหร่ายสีเขียว → หอยขม → พยาธิใบไม้ → นก

ห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็น 4 แบบ คือ

  1. ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า (Predator chain or Grazing food chain) เริ่มจากผู้ผลิตคือพืช ตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานจึงประกอบด้วย ผู้ล่า (Predator) และเหยื่อ (Prey)

  2. ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic chain) เริ่มจากผู้ถูกอาศัย (Host) ถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิต
(Parasite) และต่อไปยังปรสิตอันดับสูงกว่า (Hyperparasite) โดยภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่งกันและกัน

  3. ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (Detritus chain) เริ่มจากซากพืชหรือซากสัตว์ (Detritus) หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกิน และผู้บริโภคซากอาจถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์ อีกทอด

  4. ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed chain) เป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท อาจมีทั้งแบบผู้ล่า และปรสิต เช่น จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคพืช และไปยังปรสิตเป็นต้น

ห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่ อาหาร

คำค้น : 20 ห่วงโซ่ การ์ตูน คือ ของระบบนิเวศประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย มนุษย์ 10 ห่วงโซ่ วิทยาศาสตร์ ป.6 5 ห่วงโซ่ สื่อการสอน ไบโอแมกนิฟิเคชัน ทะเล ห่วงโซ่ อาหาร แบบฝึกหัด ป.5 มีอะไรบ้าง ในทะเล ป.6 ppt ป.5 ppt มีกี่แบบ คืออะไร สายใยอาหาร ตัวอย่าง food chain สื่อ ในน้ํา ภาษาอังกฤษ ปลา พลังงาน สัตว์ มีกี่ประเภท ผู้ผลิต ใบงาน ป.5 สัตว์น้ำ พีระมิด 3 ห่วงโซ่ ป่าชายเลน

ที่มา:sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/withy-phun-than-w23102/hwng-so-xahar-food-chain

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com