จิตอาสา

25 โครงการกิจกรรมจิตอาสา | ช่วยสังคมส่วนรวมมีอะไรทุกคนทำได้?

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสแก่บุคคลที่มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยไม่คาดหวังการได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือสิ่งของใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรมจิตอาสาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท รวมทั้ง:

 1. การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย: เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วย, การช่วยเหลือผู้สูงอายุ, การช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย
 2. การช่วยเหลือในงานก่อสร้าง: เช่น การช่วยเหลือในการสร้างบ้านหรือการสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการมีบ้าน
 3. การช่วยเหลือในสิ่งแวดล้อม: เช่น การช่วยเหลือในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการสะสมขยะ
 4. การช่วยเหลือในการศึกษา: เช่น การสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆให้กับเด็กๆ หรือการช่วยเหลือในการอ่านและเขียน
 5. การช่วยเหลือในงานกีฬา: เช่น การช่วยเหลือในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือการสร้างสนามกีฬา
 6. การช่วยเหลือในงานเทคโนโลยี: เช่น การช่วยเหลือในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการช่วยเหลือ
 1. การช่วยเหลือในงานศิลปะและวัฒนธรรม: เช่น การช่วยเหลือในการจัดแสดงศิลปะ, การช่วยเหลือในการจัดงานเทศกาล หรือการช่วยเหลือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. การช่วยเหลือในสังคม: เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้, การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือการช่วยเหลือเหยื่ออื่นๆของสังคม
 3. การช่วยเหลือในสุขภาพจิต: เช่น การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของบุคคล
 4. การช่วยเหลือในภาคธุรกิจ: เช่น การช่วยเหลือในการจัดการธุรกิจเล็ก ๆ หรือการสนับสนุนธุรกิจส่วนตัว

กิจกรรมจิตอาสานี้มีประโยชน์อย่างมากไม่เพียงแต่สำหรับสังคมและชุมชน แต่ยังสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตและพัฒนาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จิตอาสา หมายถึง

จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง สำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด ความคิดสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และ บำรุงรักษาร่วมกัน

กิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสาช่วยแจกของ

จิต คือ จิตสำนึก (Conscious) เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นความคิดส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง

ส่วน คำว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ยังหมายรวมถึง ความนึกคิดในใจของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น

โครงการกิจกรรมจิตอาสา

โครงการกิจกรรมจิตอาสามีหลายประเภท แต่ละโครงการจะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของโครงการกิจกรรมจิตอาสาที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่

 1. โครงการสร้างสรรค์สำหรับเด็ก: โครงการนี้เน้นการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
 2. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ
 3. โครงการช่วยเหลือในสิ่งแวดล้อม: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับชุมชน
 4. โครงการช่วยเหลือในการศึกษา: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการศึกษาและการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเด็ก ๆ
 5. โครงการช่วยเหลือในสังคม: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือผู้ยาก็ต่อเช่นกันครับ
 1. โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ: โครงการนี้เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือการรักษาสุขภาพ
 2. โครงการช่วยเหลือในการเรียนรู้ทักษะการงาน: โครงการนี้เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการงานและการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของบุคคล
 3. โครงการช่วยเหลือในการสร้างงาน: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการสร้างงานและการสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ๆ หรือการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
 4. โครงการช่วยเหลือในการอนุรักษ์วัฒนธรรม: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน
 5. โครงการช่วยเหลือในการตอบสนองฉุกเฉิน: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการตอบสนองฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพ

โครงการกิจกรรมจิตอาสานี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ตัวโครงการกิจกรรมจิตอาสาอีกหลายโครงการเช่นกัน แต่สิ่งที่สำคัญคือทุกโครงการนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมความเจริญของสังคมและชุมชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมจิตอาสาที่สนับสนุนโดยองค์กรต่าง ๆ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานองค์กรท้องถิ่น หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดกิจกรรมนี้อยู่ในพื้นที่ของท่าน

ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา

ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่

 1. การสร้างสรรค์สำหรับเด็ก: โครงการนี้จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี เช่น การสร้างโปสเตอร์หรือวีดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 2. การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ เช่น การเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือการสนับสนุนผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. การช่วยเหลือในสิ่งแวดล้อม: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับชุมชน เช่น การเก็บขยะหรือการปลูกต้นไม้
 4. การช่วยเหลือในการศึกษา: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการศึกษาและการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเด็ก ๆ เช่น การสอนอ่านและเขียน
 1. การช่วยเหลือในสังคม: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และชุมชนที่มีความต้องการ เช่น การสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมหรือการช่วยเหลือในการสร้างครัวเรือนสำหรับคนไร้ที่พึ่ง
 2. การเพิ่มสมรรถนะทางธุรกิจ: โครงการนี้เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางธุรกิจและการสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ๆ เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาด
 3. การอนุรักษ์วัฒนธรรม: โครงการนี้เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. การตอบสนองฉุกเฉิน: โครงการนี้เน้นการช่วยเหลือในการตอบสนองฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพ

โครงการจิตอาสามีหลากหลายรูปแบบและเป้าหมายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของชุมชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสามารถติดตามข้อมูลโครงการจิตอาสาจากหลายแหล่งที่สนับสนุนโครงการจิตอาสา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่องค์กรที่ต้องการบริจาคเวลาและทักษะของคุณ เช่น สภากาชาดไทย กองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม มูลนิธิในชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่เพียงแค่ช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับผู้คนในชุมชน ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ดีต่อชีวิตของคุณเองในอนาคตด้วย

สุดท้ายนี้ หวังว่าตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาที่ได้กล่าวมาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และสามารถสร้างสรรค์โครงการจิตอาสาที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จิตอาสาออนไลน์

การจิตอาสาออนไลน์เป็นกิจกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่จิตอาสาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสะดวกสบายในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้ในทุกสถานการณ์ เช่น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระหว่างช่วงที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดหรือในการทำงานจากที่บ้าน

ตัวอย่างของกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ ได้แก่ การสนับสนุนสื่อการสอนออนไลน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ และนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยทางออนไลน์เช่นการให้คำปรึกษาหรือการแนะนำทางการแพทย์ การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชน เช่น การอบรมและการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

การจิตอาสาออนไลน์จะมีความสำคัญในอนาคตเนื่องจากการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมและการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นเรื่องสำคัญ และการจิตอาสาออนไลน์สามารถสร้างความเชื่อมโยงกันได้ในสังคมออนไลน์และช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกันในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์อย่างต่อเนื่องได้

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสนับสนุนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่รู้จักในการใช้งานหรือการดูแลเว็บไซต์ การช่วยเหลือในการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลขององค์กร การช่วยเหลือในการสนับสนุนงานกลุ่มของชุมชน หรือการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น การจัดการการประชุมออนไลน์และการอบรมออนไลน์

การจิตอาสาออนไลน์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในชีวิต เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีในตัวเราเองเมื่อเห็นผลลัพธ์จากการช่วยเหลือของเราต่อผู้อื่นในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมโยงกับผู้คนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างของกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเด็กและนักเรียนในชุมชน เช่น การสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ แก่เด็กที่ต้องการ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน

การช่วยเหลือในการเกษตรและการผลิตอาหารเพื่อสนับสนุนชุมชนในการทำงานและการผลิตอาหาร เช่น การช่วยเหลือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเร่งรัดกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นและเพิ่มรายได้ของชุมชน

การสนับสนุนการดูแลสุขภาพในชุมชน เช่น การเข้าไปช่วยเหลือในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ การอบรมและการประสงค์ให้ผู้ประกอบการฝึกงานหรือสถานประกอบการในชุมชนเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันและการรักษาสุขภาพ การสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะทางฝีมือของชุมชน เช่น การอบรมและการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการทำงานโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการหางาน

การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การช่วยเหลือในการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชน การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนยางพารา และการปลูกพืชอินทรีย์

การช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่างๆ ที่เสียหายจากพายุหรือแผ่นดินไหว การจัดการการแพร่ระบาดของโรคหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากการเกิดภัยพิบัติ

กิจกรรมจิตอาสา มีอะไรบ้าง

กิจกรรมจิตอาสามีหลากหลายประเภทและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสาที่มักจะมีอยู่แบบต่าง ๆ ได้แก่

 1. การจัดทำโครงการสังคมชุมชน: โครงการดังกล่าวเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยเช่นกัน โครงการสังคมชุมชนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ความรู้และเชื่อมโยงกับสมาชิกของชุมชน
 2. การช่วยเหลือในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์: กิจกรรมดังกล่าวเน้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสัตว์ในชุมชน
 3. การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้: กิจกรรมดังกล่าวเน้นในการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ และนักเรียนในชุมชน
 4. การช่วยเหลือในการเกษตรและการผลิตอาหาร: กิจกรรมดังกล่าวเน้นการสนับสนุนชุมชนในการเกษตรและการผลิตอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มความมั่นคงของชุมชน
 5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กิจกรรมดังกล่าวเน้นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การช่วยเหลือในการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชน การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนยางพารา และการปลูกพืชอินทรีย์
 1. การช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมก่อนภัยพิบัติเกิดขึ้น: กิจกรรมดังกล่าวเน้นในการช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ต่างๆ ที่เสียหายจากพายุหรือแผ่นดินไหว การจัดการการแพร่ระบาดของโรคหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากการเกิดภัยพิบัติ
 2. การสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะทางฝีมือของชุมชน: กิจกรรมดังกล่าวเน้นในการอบรมและการสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการทำงานโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มโอกาสในการหางาน
 3. การช่วยเหลือในการจัดการขยะในชุมชน: กิจกรรมดังกล่าวเน้นในการสนับสนุนการจัดการขยะในชุมชน โดยมุ่งเน้นการลดปัญหาขยะและการสร้างความสะอาดในชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา ฟรี

มีหลากหลายกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น

 1. กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือในการสนับสนุนสังคมชุมชน โดยตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งของเสียประเภทต่างๆ เช่นการเก็บกวาดถนนหรือการรวมกลุ่มเพื่อเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
 2. กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเช่นการช่วยเหลือในภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์อื่นๆ
 3. กิจกรรมจิตอาสาในการสนับสนุนการศึกษา โดยเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมแจกจัดเครื่องเรียนและหนังสือ หรือการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ ในชุมชน
 4. กิจกรรมจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การเก็บเศษอาหารเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ย หรือการช่วยเหลือในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
 5. กิจกรรมจิตอาสาในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน โดยเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนกิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยเช่นการช่วยเหลือในการขนย้าย การสนับสนุนในการเข้าสังคม หรือการช่วยเหลือในการทำกิจกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 1. กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือสัตว์ โดยเช่นการช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้าน การบริจาคอาหารและอุปกรณ์สัตว์ เป็นต้น
 2. กิจกรรมจิตอาสาในการสนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเช่นการช่วยเหลือในการอบรมและการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชน

มีหลายกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเป็นโอกาสที่ดีในการมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ ในชีวิต โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนโดยรวม ซึ่งประโยชน์ของกิจกรรมจิตอาสาสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน: กิจกรรมจิตอาสาช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนโดยรวม และช่วยสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนทั้งหมด
 2. พัฒนาทักษะและความสามารถ: การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยในการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการแก้ไขปัญหา การเล่นเป็นทีม การจัดการเวลา และการแก้ไขสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน เป็นต้น
 3. ส่งเสริมความสุขภาพและความเจริญงอกงาม: การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเช่นการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมและการทำงานกลุ่ม ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดี
 4. เพิ่มความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือชุมชน: การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจและความสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สธ.) ได้ระบุประโยชน์ของกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มเติมอีกด้วยคือ
 1. ลดอัตราการเกิดความผิดปกติในชุมชน: กิจกรรมจิตอาสาช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มการเข้าใจและการร่วมมือกันของชุมชนโดยรวม ซึ่งอาจช่วยลดอัตราการเกิดความผิดปกติในชุมชน เช่นการละเมิดกฎหมาย การใช้สารเสพติด หรือการต่อสู้กันในชุมชน
 2. สร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน: การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนในการดูแลและส่งเสริมการเจริญเติบโตของชุมชน เช่นการช่วยเหลือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือการช่วยเหลือผู้ป่วย
 3. สร้างความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิต: การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยสร้างความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการช่วยเหลือชุมชนและผู้ประสบภัยให้เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ กิจกรรม จิตอาสา มีลักษณะอย่างไร

 • การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
 • การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ  โทรศัพท์สาธารณะ
 • เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง
 • แม้แต่การประหยัดน้ำ ประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม
จิตอาสาเก็บขยะ

โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

กิจกรรมจิตอาสา มีอะไรบ้าง

กิจกรรมจิตอาสา การบริจาคเลือดกับสภากาชาด

สภากาชาติ

การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้ การบริจาคเลือดทั่วไป เป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุด โดยนำเลือดจากจากผู้บริจาคออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรง ใช้ระยะเวลาบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาที และช่วงพักติดตามอาการหลังบริจาคอีก 15-20 นาที เลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เกล็ดเลือด และพลาสมา ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงและส่วนประกอบของเลือดจำนวน 3 คน ร่างกายผู้บริจาคจะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้ในอีก 90 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เบอร์ติดต่อ: 0 2263 9600-99 อีเมล : blood@redcross.or.th เว็บไซต์ : http://www.blooddonationthai.com

กิจกรรมจิตอาสา Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

paper ranger

โดยจิตอาสานี้คือการสอนทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลเอสี่ใช้แล้วหน้าเดียวที่สามารถตกแต่งให้เป็นสมุดที่สวยงาม เขียนให้กำลังใจ ส่งความรู้สึกดีดีผ่านสมุดทำมือเหล่านี้ และทางโครงการจะนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กๆด้อยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารต่อไป โดยตลอดระยะเวลาที่เราทำโครงการมาถึงปัจจุบันกว่า 14 ปี มีเพื่อนๆจิตอาสาเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการทำให้สามารถส่งต่อสมุดทำมือกว่า 250,000 เล่มไปถึงน้องๆที่ขาดแคลนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ: คุณพี เบอร์ติดต่อ: 089-670-4600
อีเมล: paperranger@live.com Line: paperranger

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นหน่วยงานรับบริจาคหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อนำส่งมอบให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลน โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-201-5717 และ 02-201-5724
เว็บไซต์ : https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/
เฟซบุ๊ก : StangDonation

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคของกับมูลนิธิกระจกเงา

เสื้อผ้า

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาสังคมในหลาย ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้” โดยเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อทุกชนิดและทุกสภาพการใช้งาน รวมไปถึงเสื้อผ้ามือสอง หนังสือ ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน สิ่งของสภาพดีต่าง ๆ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ มูลนิธิกระจกเงา หน่วยงานบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ผ่านทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 061-909-1840
เว็บไซต์ : http://www.mirror.or.th
เฟซบุ๊ก : มูลนิธิกระจกเงา

กิจกรรมจิตอาสา โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

จุลา

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (Chula Loves the Earth) จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เป็นโครงการรับบริจาคโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยกันกำจัดอย่างถูกต้อง พร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปได้ที่ โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-218-3959
เว็บไซต์ : www.hsm.chula.ac.th
เฟซบุ๊ก : โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (Chula Loves the Earth)

กิจกรรมจิตอาสา อาสาเพ้นท์เสื้อสวยบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส

พบมิตรจิตอาสา

ร่วมกันเพ้นท์เสื้อเพื่อไปมอบให้กับกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล โดยกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้สนุกไปกับการทำศิลปะ ครีเอทความคิดสร้างสรรค์ลายลงบนเสื้อที่มีเพียงตัวเดียวในโลก ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิเพื่อให้ลูกทำชิ้นงานให้เสร็จ อีกทั้งยังได้รู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 081-489-7499
Line: Pobmitvolunteer
เฟซบุ๊ก : พบมิตร จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา อาสาเพ้นท์เสื้อสวยบริจาคให้น้องๆ ด้อยโอกาส

อาสาบ้านดิน

กิจกรรมอาสาทำดี  1 วัน เป็นการเปิด รับอาสาจาก องค์กรต่างๆๆที่สนใจพาสมาชิกมาร่วมกันทำความดีและใน ปีนี้นี้ทางกลุ่มบ้านดินไทย ได้เปิดโครงการอาสาทำดี 1 วันสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเชิญชวนมาร่วมกันเป็นอาสาร่วมกันทำความดี ในโครงการ “ อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน 1 วัน  ช่วยเพิ่มป่าชายเลน  ณ.ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ” ใน 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 086-770-2233
เว็บไซต์ : http://www.baandinthai.com
Line: Asabaandinthai

กิจกรรมจิตอาสา โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา

การเปลี่ยนแปลงสังคม

โดยตัวโครงการได้เปิดรับบริจาค ชุดนักเรียน ,เสื้อผ้าสภาพดี ,เครื่องประดับ, กระเป๋า, รองเท้า , เครื่องใช้ไฟฟ้า, เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของที่ยังคงสภาพดีทุกประเภท ของส่วนหนึ่งจะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน ,ชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด อีกส่วนจะถูกนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน ภายใน มูลนิธิกระจกเงา รายได้จากการระดมทุน จะเข้า “สู่กองทุนแบ่งปัน” ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีต่อสังคม ทุกการบริจาค ทุกการแบ่งปัน จึงช่วยให้มูลนิธิได้ทำหน้าที่เป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9091840
อีเมล: donate@mirror.or.th
เว็บไซต์ : http://www.charity.mirror.or.th/

กิจกรรมจิตอาสา โครงการเต้านมเทียมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

เต้านม

โครงการแจกเต้านมเทียมฟรีบนอินเทอร์เน็ตของกลุ่มอาสา “เพื่อนทอฝัน” เป็นโครงการส่วนขยายจากกิจกรรมภาคสนามที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศได้ทั่วถึงกว่าเดิม โดยตัวโครงการเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประสงค์บริจาคซื้อเต้านมเทียม เพื่อได้รับและช่วยเหลือเพื่อนคนไข้ด้วยกัน เงินบริจาคส่วนเกินจากการผลิตจะถูกนำไปเป็นทุนดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2068604
อีเมล: panee155@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.noknoi.com/friends/

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทำวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ สัญจร จ.กรุงเทพ ครั้ง ที่ 3

สัตว์

ร่วมทำวีลแชร์สุนัขนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สูญเสียขาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยวีลแชร์เพื่อสุนัขพิการดังกล่าวนี้ สามารถผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาด ประกอบด้วย ท่อ PVC ข้อต่อ PVC ซึ่งมีข้อดีที่น้ำหนักเบา ราคาไม่แพง หาได้ง่าย ผ้าหนังรับน้ำหนัก ล้อสำเร็จรูป กาวทาหนัง กาวร้อนเชื่อมท่อ PVC ใช้งบประมาณ 500-600 บาทต่อ 1 คัน และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น และขนาดของวีลแชร์สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและขนาดของสุนัขอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-191-9554
อีเมล: sutee.onefinedayclub@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  : one fine day
Line: @onefineday

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน

ปลูกป่า

การปลุกป่าโกงกางผ่านโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรูปแบบใหม่ด้วย “ท่อใยหิน” แบบยกพื้น สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน โขดหิน เป็นส่วนใหญ่ ธาตุอาหารน้อย มีคลื่นลมแรง ระดับน้ำทะเลสูง ทำให้ต้นโกงกางมีโอกาสในการเจริญเติบโตน้อยมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-191-9554
อีเมล: sutee.onefinedayclub@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  : one fine day
Line: @onefineday

กิจกรรมจิตอาสา อาสาบำรุงต้นไม้ สวนสาธารณะเบญจกิตติ

อาสาบำรุงต้นไม้

อาสาบำรุงต้นไม้ สวนสาธารณะเบญจกิตติ เชิญชวนอาสามาร่วมทำกิจกรรม อาสาบำรุงต้นไม้ โดยอาสาจะได้ทำกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และ เก็บขยะในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะเบญจกิตติ เป็นปอดใหญ่ใจกลางกรุง มาร่วมกันทำกิจกรรม อาสาบำรุงต้นไม้ดูแลปอดกลางกรุงกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์ติดต่อ : 081-489-7499
Line: Pobmitvolunteer
เฟซบุ๊ก : พบมิตร จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา โครงการ Read for the blind

read for the blind

เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้จัดปฏิบัติได้สะดวก โดยสามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง อีกทั้งยังสามารถ พัฒนาการอ่านของตนเองเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ ของผู้อ่านได้ด้วยทั้งยังทำให้ผู้พิการทางสายตาได้รับข่าวสารความรู้ความเพลิดเพลินจากการได้ฟังการอ่านของผู้อ่านจากการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-246-3835
อีเมล: read4theblind@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  Read for the Blind

กิจกรรมจิตอาสา โครงการพลเมืองอาสา

green

เปิดรับสมัครอาสาสมัครส่งท้ายปี!!! เพื่อนำเงินสมทบไปจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ส่งมอบไปยังศูนย์เด็กในพื้นที่ห่างไกล ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี เด็กๆ ต้องเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือ ระยะทางจากหมู่บ้านมาโรงเรียนต้องเดินทางกว่าหลายชั่วโมง การเดินทางไป-กลับจึงค่อนข้างลำบาก ศูนย์จึงเป็นที่พักชั่วคราวให้กับเด็กๆ ได้นอนพักอาศัย ระหว่างที่ลงมาเรียน ในช่วงเปิดเทอม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้าวสารและอาหารแห้ง รวมถึงของใช้ที่จำเป็นให้กับเด็กๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์ติดต่อ : 095-9977724
อีเมล: volunteerservice@gmail.com
เฟซบุ๊ก :  กรีน อีเว้นท์ Green Event

กิจกรรมจิตอาสา หากล่องนม เพื่อทำหลังคารักษ์โลก

กล่องนม

โครงการหลังคาเขียวเกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ประสบความสำเร็จสูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://www.uncommonunique.com/information/uht-01

กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพักแรม ตามหาแสงแรกแห่งสยาม

สยาม

กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ : 084-526-6834
เฟซบุ๊ก :  กรีน อีเว้นท์ Green Event

กิจกรรมจิตอาสา อาสาทำดีแต้มสีเติมฝัน (ซ่อมแซม + ทาสีอาคารเรียนให้น้อง) โรงเรียนวัดไร่แตงทอง นครปฐม

เติมฝัน

ทางอาสาบ้านดินไทยได้จัดกิจกรรมไปช่วยทาสีอาคารเรียนและทาสีสนามเด็กเล่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัด นครปฐมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้โรงเรียนในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและทาสีกันไปเป็นที่เรียบร้อยทางอาสาบ้านดินไทยจึงได้ ชวนเพื่อนๆอาสาไปช่วยกันทาสีปรับปรุงอาคารเรียนและได้ทำสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆโรงเรียนวัดไร่แตงทองกันงานนี้คาดว่าจะได้ปรับปรุงทาสีโรงเรียนทาสีสนามเด็กเล่น ช่วยปรับภูมิทัศน์ ให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้น สนใจสมัครได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ : http://www.baandinthai.com
Line: Asabaandinthai

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคหนังสือ (สำหรับเด็กเล็ก)

หนังสือเด็ก

เพียงส่งหนังสือที่สนใจจะบริจาค เพื่อจะดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการสื่อความรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการบริจาคหนังสือเรียนเก่า เพื่อส่งมอบไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีความต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://www.uncommonunique.com/join/dnt-bok-001-1

กิจกรรมจิตอาสา สมุดทำมือเพื่อน้อง (แบบใช้แม็ก) 

สมุดทำมือ

เพียงทำสมุดทำมือง่ายๆ เพื่อนำไปแจกให้เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบท เป็นการสร้างสื่อสำหรับการศึกษาและพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้ความสาสมารถ ให้กับเยาวชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://www.uncommonunique.com/join/hmd-ntb-001

กิจกรรมจิตอาสา พิมพ์หนังสือให้คนตาบอด

คนตาบอด

พิมพ์หนังสือทางมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สอดคล้องกับการศึกษาของผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งมอบ ให้นำไปจัดทำเป็นอักษรเบลล์เป็นลำดับถัดไป เพื่อให้คนตาบอด สามารถพัฒนาความรู้เพื่อใช้พัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://www.uncommonunique.com/join/dsb-tfb-001