การสะกดคำด้วยสระเสียงสั้น

4 การสะกดคำด้วย สระเสียงสั้นมีขั้นตอนอย่างไรรูปแบบอะไรบ้าง?

การสะกดคำด้วยสระเสียงสั้นมีขั้นตอนอย่างไร? มีรูปแบบหรือกฎการสะกดอะไรบ้าง?

การสะกดคำด้วยสระเสียงสั้นในภาษาไทยมีกฎการสะกดที่สามารถทำได้ดังนี้

 1. สระเสียงสั้นแนวนอน (Level tone)

  • สระเสียงสั้นแนวนอนไม่มีการเพิ่มสระเสียงเพิ่มเติมหรือการใช้เครื่องหมายสระ เช่น อ, อะ, เอ, เอะ
 2. สระเสียงสั้นแนวตั้ง (Falling tone)

  • สระเสียงสั้นแนวตั้งไม่มีการเพิ่มสระเสียงเพิ่มเติมหรือการใช้เครื่องหมายสระ เช่น อุ, อู, อึ, อื
 3. สระเสียงเสียงคำที่คลุมเครือเสียง (Nasalized vowels)

  • สระเสียงสั้นที่เป็นสระนางแสงมีการเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงเรียงเครื่องหมายนางแสง เช่น อ็ม, อึม, อง
 4. สระเสียงเสียงที่เป็นเสียงเอ็กซ์เพรส (Final Sound or Glottal Stop)

  • สระเสียงสั้นที่มีเสียงเอ็กซ์เพรส (เสียงจิต) จะต้องใช้เครื่องหมายเอกเสียงเพื่อระบุ เช่น อัก, อักษร, อ็อก

โปรดทราบว่ารูปแบบการสะกดคำในภาษาไทยอาจมีความซับซ้อนและมีการยืดหยุ่นตามความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ใช้ การเรียนรู้และฝึกฝนการสะกดคำในภาษาไทยอาจจะต้องพึงมีความสม่ำเสมอและศึกษากฎการสะกดเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการใช้ภาษาไทย

เขียน สะกด คํา ที่ ประสมสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว เช่น โต๊ะ

คำที่ประสมสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยสามารถสะกดได้ตามตัวอย่างดังนี้

คำ หลังคา สะกด ห+ลัง+คา

คำ บุญธรรม สะกด บุ+ญ+ธรรม

คำ น้ำตาล สะกด น้ำ+ตาล

คำ ไปรษณีย์ สะกด ไป+รษณีย์

คำ ภาพยนตร์ สะกด ภา+พยนตร์

คำ เมาะแม่ สะกด เมาะ+แม่

คำ วัดน้ำ สะกด วัด+น้ำ

คำ ปากหมาก สะกด ปาก+หมาก

คำ ทางด่วน สะกด ทาง+ด่วน

คำ สุดหลัง สะกด สุด+หลัง

ในตัวอย่างข้างบน เราสามารถเห็นว่าคำถูกประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำใหม่และรูปแบบสะกดที่ถูกต้อง

เขียนสะกด คํา อ่าน

คำ “อ่าน” สะกดเป็น “อ่าน” ดังนี้

อะ-อา-นน้ำเสียงสระเสียงยาว-นน้ำเสียงสระเสียงสั้น

กรุณาทราบว่าการสะกดคำอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น การใช้เครื่องหมายสระและเสียงความเจ็บปวด (เสียงจิต) ซึ่งอาจจะไม่แสดงในการสะกดคำแบบข้อความ การเรียนรู้และฝึกฝนการสะกดคำในภาษาไทยอาจจะต้องพึงมีความสม่ำเสมอและศึกษากฎการสะกดเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการใช้ภาษาไทย

สระประสมมีอะไรบ้าง

สระประสมคือสระที่ประกอบกันจากสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว โดยสระเหล่านี้จะประกอบเป็นส่วนหนึ่งของคำ ตัวอย่างของสระประสมได้แก่

 1. ไอ เช่น ไอศกรีม
 2. อา เช่น อาหาร
 3. อี เช่น อีเมล
 4. อู เช่น อู๋อาหาร
 5. อุ เช่น อุทยาน
 6. อัว เช่น อัวเซลส์

สระประสมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคำในภาษาไทย เนื่องจากการประกอบสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเข้าด้วยกันสามารถสร้างคำที่มีความหมายและการออกเสียงที่แตกต่างกันได้

คําที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น 10 คํา

นี่คือตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในภาษาไทย 10 คำ

 1. หลังคา
 2. ปลาหยุด
 3. สวนสุนันทา
 4. กลางวัน
 5. ตลาดนัด
 6. บางครั้ง
 7. กลางคืน
 8. ทางลัด
 9. ร้านอาหาร
 10. แผนกหน้าผาก

เช่นในคำที่ 1 “หลังคา” ประกอบด้วย “หลัง” และ “คา” ซึ่งเป็นตัวอย่างของคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในภาษาไทย

เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ภาษาไทยมีเสียงสระทั้งหมด 32 เสียง และแบ่งเป็น 9 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 1. สระเสียงสั้นแนวนอน (Level Tone)

  • อ, อะ, เอ, เอะ
 2. สระเสียงสั้นแนวตั้ง (Falling Tone)

  • อุ, อู, อึ, อื
 3. สระเสียงสระนางแสง (Mid Tone)

  • อิ, อี, อ็, อ๊, อ๋
 4. สระเสียงสระเงินเสียง (Nasalized Tone)

  • อำ, อิง, อึง, อัง
 5. สระเสียงสระเงินเสียง (Creaky Tone)

  • อัก, อิก, อักษร, อังคาร, อุก
 6. สระเสียงสระเสียงยาวแนวนอน (Long Level Tone)

  • ไอ, ไอ้, เอา, เอาะ
 7. สระเสียงสระเสียงยาวแนวตั้ง (Long Falling Tone)

  • อาย, อายุ, อุย, อูย
 8. สระเสียงเสียงที่เป็นเสียงเอ็กซ์เพรส (Final Sound or Glottal Stop)

  • อักษร, อํา
 9. สระเสียงเสียงคำที่คลุมเครือเสียง (Nasal Consonant)

  • อุป, อุปราช, อุปโภค

โดยการเรียนรู้และเข้าใจเสียงสระและลักษณะการออกเสียงของแต่ละเสียงจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนในการสื่อสาร

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com