คำใดบ้างที่เป็นตัวอย่าง

7 คำใด ที่เป็นตัวอย่างการใช้สระเสียงสั้นในคำนามคำกริยา?

คำใดบ้างที่เป็นตัวอย่างของการใช้สระเสียงสั้นในคำนามและคำกริยา?

สระเสียงสั้น (short vowels) คือสระที่มีเสียงเส้นทางเสียงสั้นและไม่ต้องใช้เวลานานในการออกเสียง ตัวอย่างของการใช้สระเสียงสั้นในคำนามและคำกริยาได้แก่

คำนาม

 1. กัด (gad) – แมวกัด
 2. หมู (moo) – หมูปิ้ง
 3. แมว (mao) – แมวน้ำ

คำกริยา

 1. วิ่ง (wing) – วิ่งเร็ว
 2. กิน (gin) – กินอาหาร
 3. นอน (non) – นอนหลับ

ในทุกกรณีนี้สระเสียงสั้นจะมีเสียงเส้นทางสั้นและไม่ต้องใช้เวลานานในการออกเสียง แต่สำหรับการออกเสียงที่ถูกต้องอาจจะขึ้นกับแนวทางการออกเสียงของภาษาแต่ละภาษาด้วย

หน้าที่ของคำ 7 ชนิด

คำที่ใช้ในประโยคมีหน้าที่หลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 7 ชนิดหลัก ดังนี้

 1. คำนาม (Noun) ใช้ในการระบุชื่อของสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และคำอื่น ๆ ที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ ในโลกเรา เช่น ผู้ชาย แมว รถยนต์ ฯลฯ

 2. คำกริยา (Verb) ใช้ในการแสดงกระบวนการหรือการกระทำ เช่น วิ่ง กิน นอน เป็นต้น

 3. คำวิเศษณ์ (Adjective) ใช้ในการบ่งบอกลักษณะหรือสถานะของคำนาม หรือใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคำนาม เช่น สวย ใหญ่ ร้อน เป็นต้น

 4. คำสรรพนาม (Pronoun) ใช้แทนชื่อคน สัตว์ หรือสิ่งของ เพื่อลดความซับซ้อนในประโยค เช่น เขา มัน มา

 5. คำกริยาช่วย (Auxiliary Verb) เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อช่วยกริยาหลักในการแสดงเวลา ช่องทาง การเชื่อมโยงความคิด เช่น is, have, will เป็นต้น

 6. คำสันธาน (Preposition) ใช้เพื่อเชื่อมคำนามหรือคำประธานกับคำนาม หรือกริยา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ เช่น in, on, under เป็นต้น

 7. คำสุดา (Conjunction) ใช้เชื่อมประโยคหรือวลีเพื่อเชื่อมต่อความคิด แบ่งประโยค เป็นต้น เช่น and, but, or เป็นต้น

โดยคำแต่ละประเภทมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันในประโยค เพื่อให้ประโยคเป็นประโยคที่เป็นระเบียบและมีความหมายที่ชัดเจน

เป็น เป็นคําชนิดใด

“เป็น” เป็นคำกริยาชนิดหนึ่ง (Verb) ในภาษาไทย ที่ใช้ในการแสดงสถานะหรือคุณลักษณะของเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงกระบวนการหรือการกระทำ เช่น “เขาเป็นครู” หมายความว่าเขามีสถานะเป็นครู หรือ “ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า” หมายความว่าท้องฟ้ามีคุณลักษณะเป็นสีฟ้า

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com