คำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบมากที่สุด

3 คำคุณศัพท์ ที่เปรียบเทียบมากที่สุดเป็นมีการเปรียบเทียบ?

“คำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบมากที่สุด” (superlative adjectives) เป็นอะไรและมีการเปรียบเทียบอย่างไรในประโยค?

“คำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบมากที่สุด” (superlative adjectives) เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งหรือบุคคลในระดับสูงสุด หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เป็นที่สุดในกลุ่มเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่ใช้เป็น superlative adjectives มักจะเริ่มต้นด้วย “the most” หรือเพิ่ม “–est” ที่สุดหลังจากคำคุณศัพท์ เช่น “the most beautiful,” “the fastest,” “the happiest,” “the tallest,” ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ superlative adjectives

 1. She is the most talented singer in the group. (เธอเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในกลุ่ม)
 2. This is the tallest building in the city. (นี่เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมือง)
 3. He is the happiest person I know. (เขาเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดที่ฉันรู้จัก)
 4. That was the most exciting movie I’ve ever seen. (นั่นคือภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ฉันเคยดู)

การเปรียบเทียบเครื่องหมายใน superlative adjectives จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคุณศัพท์

 1. คำคุณศัพท์ที่ส่วนใหญ่ (adjectives with one syllable) เพิ่ม “-est” ที่สุดหลังคำคุณศัพท์

  • tall → tallest (สูงที่สุด)
  • fast → fastest (เร็วที่สุด)
  • big → biggest (ใหญ่ที่สุด)
 2. คำคุณศัพท์ที่ลงตัว (adjectives ending in “-e” or with a single vowel followed by a single consonant) เพิ่ม “-st” ที่สุดหลังคำคุณศัพท์

  • large → largest (ใหญ่ที่สุด)
  • wise → wisest (ฉลาดที่สุด)
 3. คำคุณศัพท์ที่มีสองหรือมากกว่าสัญลักษณ์ (adjectives with two or more syllables) ใช้ “the most” หน้าคำคุณศัพท์

  • beautiful → the most beautiful (สวยที่สุด)
  • talented → the most talented (มีพรสวรรค์มากที่สุด)

อย่างไรก็ตาม มีบางคำคุณศัพท์ที่เป็น irregular superlative ที่เปลี่ยนรูปไปอย่างไม่สม่ำเสมอ เช่น

 • good → the best (ดีที่สุด)
 • bad → the worst (แย่ที่สุด)
 • far → the farthest/the furthest (ไกลที่สุด)

การใช้ superlative adjectives ช่วยให้เราสื่อถึงคุณสมบัติที่เด่นชัดและเปรียบเทียบสิ่งหรือบุคคลในระดับสูงสุดในกลุ่ม โดยการเปรียบเทียบกับทุกสิ่งในกลุ่มนั้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com