คำคุณศัพท์แตกต่างจากคำกริยา

2 คำคุณศัพท์แตกต่างจากคำกริยาอย่างไร?

คำคุณศัพท์แตกต่างจากคำกริยาอย่างไร?

คำคุณศัพท์ (Adjective) และคำกริยา (Verb) คือ ประเภทของคำในภาษาที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

  1. คำคุณศัพท์ (Adjective)

    • คำคุณศัพท์เป็นคำที่ใช้เพื่อบรรยายหรือแสดงคุณลักษณะ, ลักษณะ, สภาพ, หรือคุณภาพของสิ่งของหรือบุคคลในประโยค เช่น “สวย,” “ใหญ่,” “รวดเร็ว,” “มีสีแดง.”
  2. คำกริยา (Verb)

    • คำกริยาเป็นคำที่ใช้ในการบอกการกระทำ, สถานะ, หรือเหตุการณ์ในประโยค เช่น “กิน,” “วิ่ง,” “รัก,” “คิด.”

ดังนั้นความแตกต่างหลักคือคำคุณศัพท์ใช้ในการบรรยายคุณลักษณะหรือสภาพของสิ่งของหรือบุคคล ในขณะที่คำกริยาใช้ในการบอกการกระทำ สถานะ หรือเหตุการณ์ อีกทั้งคำคุณศัพท์มักอยู่ในส่วนของประธานในประโยค ในขณะที่คำกริยาอยู่ในส่วนของพรรคพูดหรือส่วนของคำสรรพนามเสมอไป และมีบทบาทที่แตกต่างกันในการกำหนดความหมายและโครงสร้างของประโยคในภาษา.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com