ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างอะไรบ้าง

6 ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างอะไรบ้าง?

ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างอะไรบ้าง?

ประโยคในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างหลัก ๆ ดังนี้

 1. ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยซับเจ็กต์ (Subject) และพรีดิเคต (Predicate) โดยซับเจ็กต์อาจประกอบด้วยคำนามหรือวลีคำนาม และพรีดิเคตประกอบด้วยคำกริยาหรือวลีคำกริยา ตัวอย่าง

  • She reads a book.
  • They are playing in the park.
 2. ประโยคซับเจ็กต์สองหรือมากกว่า (Compound Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยสองหรือมากกว่าประโยคย่อย (clause) ที่เชื่อมกันโดยคำเชื่อม (conjunction) เช่น “and,” “but,” “or,” “so,” หรือ “because” ตัวอย่าง

  • She is reading a book, and he is watching TV.
  • I wanted to go to the party, but I was too tired.
 3. ประโยคสมบูรณ์ (Complex Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อยหรือประโยคที่เสริมเติม (subordinate clause) ซึ่งบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยคหลัก ตัวอย่าง

  • I will go to the party if I finish my work. (subordinate clause “if I finish my work”)
  • She went to the store because she needed some groceries. (subordinate clause “because she needed some groceries”)
 4. ประโยคที่ประกอบด้วยแค่ประโยคย่อย (Simple Sentence with a Subordinate Clause) ประโยคที่เริ่มต้นด้วยประโยคอย่างง่ายและมีประโยคย่อยเสริมเติม ตัวอย่าง

  • I will go to the party because I was invited.
  • She ate dinner and then she watched a movie.
 5. ประโยคซับเจ็กต์หรือความเชื่อมโยง (Complex Sentence with a Coordinating or Subordinating Conjunction) ประโยคที่เริ่มต้นด้วยประโยคย่อยและมีประโยคย่อยอื่นเชื่อมต่อด้วยคำเชื่อม เช่น

  • Although it was raining, she went for a run. (subordinating conjunction “although”)
  • He is studying hard, so he can pass the exam. (coordinating conjunction “so”)
 6. ประโยคคำถาม (Question Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อถามสิ่งต่าง ๆ โดยมักมีคำถามที่เริ่มต้นด้วยคำถามอย่าง “what,” “when,” “where,” “why,” “who,” “how,” เป็นต้น ตัวอย่าง

  • Where are you going?
  • How did you learn to cook?

ประโยคในภาษาอังกฤษสามารถมีความยาวและความซับซ้อนต่างกันได้ โดยการใช้โครงสร้างต่าง ๆ เพื่อสื่อความหมายตามที่ต้องการในการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com