บทสวดพระแม่ลักษมี

108 บทสวดพระแม่ลักษมี ความรักจบไหว้เกษรมันตราที่คุณไม่รู้?

บทสวดพระแม่ลักษมี

พระคาถาบูชาพระแม่ลักษมีมหาเทวี

บทสวดพระแม่ลักษมี

โอม นะมัส ลักษะมี, มะหาเทวี, ศรี วิษะณุ ตรี, มะมะ มาตา ยะ, นะโม นะมะ, สะวาหะ นะมะฮาห์.๛(๕ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระแม่ลักษมี ด้วยจิตศรัทธา พระแม่แห่งความเจริญ เกิดผล, ประสาน, เชื่อมโยง, ติดต่อ, แผ่ขยาย, ให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร, งอกเงย งอกงาม, แผ่ขยาย มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เลี้ยงดูชาวโลก, ให้อุดมสมบูรณ์, สันติสุข

บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญรอยตามพระแม่ฯ มีเมตตาจิต มุฑิตาปรารถนาดีต่อทุกคนให้ได้ดี อยู่ดีกินดี มีความสุข ความเจริญ อุ-อา-กะ-สะ ขยันหา ขยันเก็บ คบกัลยาณมิตร ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม เจริญสังคหวัตถุ ๔

๑. ทาน รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๒. ปิยวาจา พูดคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์
๓. อัตถจริยา มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น
๔. สมานัตตตา รู้จักวางตนและทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย…) ขอพระแม่ฯโปรดเมตตารับ และขอบารมีพระแม่ฯ โปรดเมตตาประทานพร ให้ชีวิต ธุรกิจ การงาน หน้าที่ เจริญงอกงาม ไพบูลย์ แผ่ไพศาล สาธุ สาธุ โอม๛

ทิพยญาณพระแม่ลักษมี
๑. ภูมิธรรม งอกเงย งอกงาม ให้มาเลี้ยงคนในโลก จึงก่อให้เกิดพระแม่โพสพ เลี้ยงดูชาวโลก เกิดธัญพืชต่างๆ จึงเป็นพระแม่ลักษมี
๒. ทิพยพลัง คือ พลังแห่งการงอกเงย งอกงาม
๓. การบูชา
๓.๑ พิธีกรรม การปฏิบัติ คือ สัญลักษณ์แห่งการงอกเงย มะพร้าวอ่อน กล้วยอ่อน อ้อย
๓.๒ จิตวิญญาณ การเพาะปลูก ความเมตตา กรุณา
(สายโครงสร้างแห่งการยึดเหนี่ยวงอกงาม งอกเงย คือ พระแม่ ลักษมี พระแม่คงคา พระธรณี พระแม่ทั้ง ๓ จะรวมเป็นหนึ่ง แต่จัดอยู่ในสายของพระแม่ลักษมี) ส่วน (สายโครงสร้างนี้จะเกี่ยวกับความมั่นคง คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี)

ประวัติพระแม่ลักษมี

ลักษมี หมายถึง มีความถึงพร้อม หรืองามพร้อม ความมีโชคดี มีสิริอันประเสริฐ จึงมีอีกนามหนึ่งว่า “ศรี” พระศรี หมายถึง พระลักษมี

ภควดี แปลว่า ผู้อำนวยโชค ชลธิชา แปลว่า เกิดแต่น้ำหรือเกิดแต่ทะเล โลกมาตะ, โลกมาตา แปลว่า มารดาโลก หริปรียา แปลว่า ที่รักแห่งพระหริหรือพระนารายณ์ อินทิรา แปลว่า งาม ปัทมา แปลว่า นางบัวหลวง ปัทมาลัย แปลว่า ผู้สถิตในบัวหลวง ธนะ หมายถึง ทรัพย์สิน ธัญ หมายถึง มั่งมี มีโชค รุ่งเรือง เสาวภาคย์ หมายถึง ความเจริญ โชคลาภ

พระแม่ลักษมีจะเกี่ยวกับโภคทรัพย์ การมีอยู่มีกิน การเจริญรุ่งเรือง ปางหนึ่งของพระแม่ก็คือ พระแม่โพสพจะดูแลเกี่ยวกับข้าว พระแม่ลักษมีจะเกี่ยวกับการเจริญสรรพสิ่งของโลก โภคะก็คือการกิน ทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทอง พระแม่ท่านจะเน้นทางเลี้ยงดูชาวโลก ถ้าทางอินเดียวเขาจะเปรียบเหมือนปางประทานข้าว เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกข้าวต่างๆ เมื่อก่อนมีแต่การล่าสัตว์ พระแม่ลักษมีเป็นผู้ริเริ่มให้เขารู้จักปลูกข้าวกิน รู้จักการเพาะปลูก ถ้าทางอินเดียเกี่ยวกับการเกษตรจะนับถือพระแม่มาก สมัยเดี๋ยวนี้จะเกี่ยวกับการค้าขาย แม้แต่การเล่นหุ้น

คุณธรรมของพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีก็เหมือนกับการเลี้ยงดู เป็นแม่เลี้ยงดู ทนุบำรุงชาวโลกนี่ถือว่าเป็นพระคุณของพระแม่ลักษมี หาของมาให้กิน พระแม่ท่านมีมุฑิตา พระแม่ท่านจะพยายามเลี้ยงดูชาวโลก พระแม่ทุกพระองค์จะต้องมีมุฑิตา

ลักษณะเด่นของพระแม่

ลักษณะเด่นของพระแม่ลักษมีก็คือ อยากให้อยู่ดี กินดี มีความสุข ปลดทุกข์ด้วยการมีทนุบำรุงให้อยู่อย่างสมบูรณ์ได้

การปฏิบัติต่อพระแม่

การปฏิบัติต่อพระแม่ก็คือการเจริญมุฑิตาด้าน การให้ทาน คือ ให้เหมือนกับพระแม่ที่มีจิตมุฑิตาช่วยชาวโลก

ขอบารมีพระแม่ลักษมีประทานเงินทองให้เขาเจริญ

๑. สวดอัญเชิญพลัง ทิพย์ญาณพระแม่ลักษมี
๒. เอาธนบัตรของเขามา ๑๐๐ บาท เป็นใบต้นตอพลัง เขียนให้เขา แล้วลงอักขรยันต์ หรือลงเหรียญหม้อบูชา แล้วเก็บไว้ที่หิ้งพระก็ได้
๓. ประทานพร พูดให้ว่า ขอให้เจริญรุ่งเรือง งอกเงย งอกงาม ให้เทียน ๑ เล่ม ให้จุดให้เจริญ ให้รวย คุ้มครอง

ความเจริญ ไพบูลย์

งอกเงย
๑. ด้านบุญกุศล
๒. ด้านปัญญา ความเข้าใจ วิธีการถูกต้อง
๓. เราปฏิบัติ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

งอกงาม
รักษาดำรงขั้น แปรเปลี่ยนเป็นพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

ประสาน
เป้าหมายเดียวกัน ดำรงด้วยธรรม ดำเนินด้วยธรรม ปฎิเวธเป็นหนึ่งเดียวกัน

หลักการติดต่อ
มีมนุษย์สัมพันธ์ มีพิจารณากรรม ๕ พิจารณาวิบาก ๗ รู้เขา รู้เรา

แผ่ขยาย
วิวัฒน์ พัฒนา ต้องมีการแปรเปลี่ยน

กู้แล้วรวย ลิสซิ่ง
มากู้แล้วไม่จนลง ขอเวลาผู้มาขอกู้ ๓ ชั่วโมงเพื่อมาเรียนรู้วิธีรวย รู้แล้วต้องรวยขึ้น นี่คือบริษัทนักบุญ ปล่อยกู้ที่ถูกต้องตามธรรม ผู้ให้กู้จะได้รับอานิสงส์ ๓ ประการ
๑. ให้ปัญญา คือ ผู้ให้กู้จะต้องให้ความรู้ ปัญญาในการทำมาหากินแต่ผู้ขอกู้
๒. แก้กรรมของตน คือ ผู้ชีวิตของผู้ขอกู้ดีขึ้น ซึ่งอันเกิดจากเงินทองของเราให้เขากู้ ก็จะเป็นบุญกุศลแก่เรา
๓. เขาได้ด้วย คือ เขาได้เงินจากเรา ได้ชีวิตใหม่จากเรา

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

คำค้น : บทสวด 8 จบ ความรัก 108 จบ ไหว้ เกษร มัน ตรา ความรัก แบบ ย่อ

ที่มา:dhammathai.org

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com