เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ประโยชน์ สำคัญๆเทคโนโลยีสารสนเทศรู้แล้วอย่างฮา?

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ (Information Technology) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นเทค โน โลยีสาร สนเทศ หรือ ไอที คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจหนึ่งหรือองค์กรอื่น ๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโน โลยีการกระจายสารสน เทศอย่างอื่นด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ อุตสาหกรรมหลายอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโน โลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

สารสนเทศ องค์ประกอบ

 • ฮาร์ดแวร์ (เครื่องจักรอุปกรณ์)
 • ซอฟต์แวร์
 • ข้อมูล
 • บุคลากร
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล คัดเลือก คำนวณ หรือพิมพ์รายงาน ผลตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถแบ่งเป็น  3 หน่วย คือ
  • หน่วยรับข้อมูล (Input unit)ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์  ไมโครโฟน
  • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
  • หน่วยแสดงผล (Output unit)ได้แก่ จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์
 2. ซอฟต์แวร์ (Software)  ชุดคำสั่งป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล แบ่งย่อยได้ตามนี้
  • ซอฟต์แวร์ระบบใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
  • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่าง ๆ โดยทั่วไปเช่น โปรแกรมสำนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เกม เว็บเบราว์เซอร์ หรือ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
 3. ข้อมูล จะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner)
 4. บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น การกำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวัน การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

องค์ประกอบเทคโนโลยรสารสนเทศ

เทคโนโลยี สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ

คำว่า เทค โน โล ยี สาร สน เทศ ( Information Technology: IT ) เรียกย่อว่า” ไอที “ประกอบด้วยคำว่า” เทค โน โล ยี ” และคำว่า ” สารสนเทศ

 • เทคโนโลยี ( Technology ) หมายถึง การนำความมรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ
 • สารสนเทศ ( Information ) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ

ดังนั้น เทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสน เทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโน โลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยี สารสน เทศและการสื่อสาร ตามแผ่นแม่บท เทคโน โลยีสารสน เทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโน โลยีเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผลสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ

องค์ประกอบ

ระบบสาร สนเทศ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage)

ระบบที่ต้องมี ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, มนุษย์, กระบวนการ, ข้อมูล, เครือข่าย

 1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
 2. สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
 3. การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ

กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ

กระบวนการการทำงาน

 1. การนำเข้าข้อมูล (Input) เป็นการนำข้อมูลดิบ (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปประมวลผล เช่น การบันทึกการขายรายวัน,บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน ฯลฯ
 2. การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด คำนวณ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสน เทศ อาจทำได้ด้วยการเรียงลำดับ การคำนวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบตัวอย่างการประมวลผล เช่น การคำนวณรายได้ของผู้ปกครอง การนับจำนวนวันหยุดราชการบนปฏิทิน ฯลฯ
 3. การแสดงผล (Output) เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยในการตัดสินใจ
 4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิบหรือสารสน เทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบสาร สนเทศ เนื่องจากการนำข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาวระยะหนึ่งแล้วจึงนำไปประมวลผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร

การใช้เทคโน โลยีสารสน เทศจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สามารถ ทำให้มนุษย์ทำงานได้ รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม อินเทอร์เน็ต กล้องถ่ายรูป คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้น