ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 01

4 การพัฒนา และการใช้งานระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์โคตรเจ๋ง?

การพัฒนาและการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

การพัฒนาและการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างและดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (Memory) อุปกรณ์นำเข้า/นำออก (Input/Output devices) และการจัดการกับไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยากร ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและการจัดการกับผู้ใช้งาน

ปก ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

กระบวนการพัฒนาระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ได้ดังนี้

 1. วิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ และออกแบบโครงสร้างหรือแผนภาพของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบจะคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน การทำงานของระบบ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

 2. การเขียนโปรแกรม (Programming) เมื่อออกแบบระบบเสร็จสิ้น ก็จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมตามระเบียบหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ เวลาที่ใช้ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบและซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนา การเขียนโปรแกรมใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ เช่น C++, Java, Python เป็นต้น

 3. การทดสอบและปรับปรุง (Testing and Debugging) หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้น จะต้องทดสอบและปรับปรุงระบบและซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบ หากพบข้อผิดพลาด (บั๊ก) จะต้องแก้ไขและทดสอบอีกครั้ง

 4. การปรับปรุงและการดูแลรักษา (Maintenance) เมื่อระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ถูกนำมาใช้งาน จะต้องมีการดูแลรักษา ปรับปรุง และอัพเกรดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษารวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในระบบและซอฟต์แวร์

4 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

การใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ อาจเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันทั่วไป เช่น โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งใช้ในการทำงานสำนักงาน หรือซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ระบบควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ระบบปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) มีหลายรูปแบบและรุ่นต่าง ๆ ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ มีลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

 1. Windows ระบบปฏิบัติการ Windows คือระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ รุ่นล่าสุดของ Windows คือ Windows 10 และมีรุ่นอื่น ๆ เช่น Windows 7, Windows 8.1 เป็นต้น

 2. macOS ระบบปฏิบัติการ macOS เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Apple และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh (Mac) เป็นระบบปฏิบัติการที่เน้นความสวยงามและประสิทธิภาพ

 3. Linux Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดซอร์ส (Open Source) ซึ่งถูกพัฒนาโดยกลุ่มผู้ใช้และนักพัฒนาทั่วโลก ระบบปฏิบัติการ Linux มีหลายเวอร์ชันและได้รับความนิยมในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 4. iOS ระบบปฏิบัติการ iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Apple และใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องมือส่วนบุคคลของ Apple เช่น iPhone, iPad, iPod Touch เป็นต้น

 5. Android Android เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Google และใช้งานบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตของหลายแบรนด์ เช่น Samsung, Huawei, Xiaomi เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ใช้งานในสถานะที่เฉพาะเจาะจง เช่น UNIX, FreeBSD, Solaris เป็นต้น ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะการทำงาน ความสามารถ และการใช้งานที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย

ระบบปฏิบัติการ ตัวอย่างซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการแต่ละรุ่นมักจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็นที่รู้จักในระบบปฏิบัติการบางรุ่นได้แก่

 1. Microsoft Office เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานทางสำนักงาน เช่น Microsoft Word (โปรแกรมสร้างเอกสาร), Microsoft Excel (โปรแกรมสร้างตารางงาน), Microsoft PowerPoint (โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ) ซึ่งรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS

 2. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมแก้ไขและปรับแต่งรูปภาพที่มีความสามารถมากมาย เช่น การตัดต่อรูปภาพ, การปรับแต่งสีและแสง ซึ่งใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS

 3. Google Chrome เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่แสดงผลเว็บไซต์และให้ผู้ใช้งานทำการเรียกใช้งานและสำรวจเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และ Android

 4. VLC media player เป็นโปรแกรมเล่นสื่อที่สนับสนุนรูปแบบไฟล์มัลติมีเดีย รวมถึงเพลง วิดีโอ และ DVD โดยสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และ Linux

 5. Adobe Acrobat Reader เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านและเรียกดูไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF ซึ่งใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และมือถือ

 6. Skype เป็นแอปพลิเคชันสื่อสารที่ใช้งานเพื่อการโทรศัพท์และการสนทนาทางวิดีโอออนไลน์ สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, และมือถือ

6 ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเช่น iTunes, Microsoft Outlook, Adobe Illustrator, Mozilla Firefox, และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามความต้องการ

ระบบปฏิบัติการ มีหน้าที่อะไร

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลายอย่างที่สำคัญในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการได้แก่

 1. การจัดการทรัพยากรระบบ ระบบปฏิบัติการจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล (CPU), หน่วยความจำ (Memory), อุปกรณ์นำเข้า/นำออก (Input/Output devices) เพื่อให้ทรัพยากรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

 2. การจัดการกระบวนการ (Process Management) ระบบปฏิบัติการคอยจัดการกระบวนการที่กำลังทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างเรียบร้อยและประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการหน่วยความจำและการแบ่งเวลาการประมวลผลระหว่างกระบวนการ

 3. การจัดการที่อยู่ในหน่วยความจำ (Memory Management) ระบบปฏิบัติการคอยจัดการที่อยู่ในหน่วยความจำเพื่อให้แต่ละโปรแกรมและกระบวนการสามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 4. การจัดการระบบไฟล์ (File System Management) ระบบปฏิบัติการให้การจัดการและเก็บข้อมูลในระบบไฟล์ โดยรวมถึงการสร้างไฟล์ การอ่านเขียนไฟล์ การสำรองข้อมูล และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

 5. การจัดการอุปกรณ์ (Device Management) ระบบปฏิบัติการคอยจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แมวเมาส์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ การติดต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล เป็นต้น

 6. การจัดการการสื่อสารและเครือข่าย (Communication and Networking) ระบบปฏิบัติการรองรับการสื่อสารและเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่าย

 7. การจัดการความปลอดภัย (Security Management) ระบบปฏิบัติการมีบทบาทในการควบคุมและปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความลับ การตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention) เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมของหน้าที่แต่ละส่วนขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและรุ่นที่ใช้งาน อีกทั้งยังมีรายละเอียดเฉพาะอื่น ๆ ภายใต้แต่ละหน้าที่นั้นด้วย

ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้แก่

ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมีหลายรูปแบบ แต่ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูงสุดปัจจุบันได้แก่

 1. Windows ระบบปฏิบัติการ Windows คือระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ รุ่นล่าสุดของ Windows คือ Windows 10

 2. macOS ระบบปฏิบัติการ macOS เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Apple และใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh (Mac) เป็นระบบปฏิบัติการที่เน้นความสวยงามและประสิทธิภาพ

 3. Linux Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดซอร์ส (Open Source) และเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ และเป็นที่นิยมในวงกว้างสำหรับผู้ที่ต้องการความเสถียรภาพและความปลอดภัย

3 ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้

อย่างไรก็ตาม ความนิยมของระบบปฏิบัติการอาจเปลี่ยนไปตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในบางกลุ่มผู้ใช้ เช่น Chrome OS, FreeBSD, Ubuntu เป็นต้น

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น คือ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เบื้องต้นคือซอฟต์แวร์หรือระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมและจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่สำคัญต่อการเชื่อมต่อและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น

 1. การจัดการหน่วยประมวลผล (CPU) ระบบปฏิบัติการคอยจัดสรรการทำงานของหน่วยประมวลผลให้แต่ละโปรแกรมและกระบวนการ และควบคุมการแบ่งเวลาการประมวลผลระหว่างโปรแกรมและกระบวนการที่แข่งขันกัน

 2. การจัดการหน่วยความจำ (Memory) ระบบปฏิบัติการคอยจัดการหน่วยความจำเพื่อให้แต่ละโปรแกรมและกระบวนการสามารถเข้าถึงและใช้งานหน่วยความจำได้อย่างเหมาะสม

 3. การจัดการอุปกรณ์นำเข้าและอุปกรณ์นำออก (Input/Output Devices) ระบบปฏิบัติการเป็นตัวกลางในการจัดการอุปกรณ์นำเข้าเช่น แป้นพิมพ์ แมวเมาส์ กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์ รวมถึงอุปกรณ์นำออก เช่น หน้าจอ ลำโพง เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

 4. การจัดการระบบไฟล์ (File System) ระบบปฏิบัติการจัดการและเก็บข้อมูลในระบบไฟล์ รวมถึงการสร้างไฟล์ การอ่านเขียนไฟล์ การคัดลอกและการลบไฟล์

 5. การจัดการเครือข่าย (Networking) ระบบปฏิบัติการรองรับการเชื่อมต่อและการสื่อสารในเครือข่าย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายได้

ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่ที่สำคัญในการควบคุมและจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลมีหลายตัวอย่าง ตัวอย่างบางส่วนได้แก่

 1. Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลตารางและการคำนวณต่าง ๆ โดยมีฟังก์ชันและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟ และปรับปรุงการนำเสนอข้อมูล

 2. Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานกว้างขวางในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยมีไลบรารีและเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล การสร้างและสั่งงานโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ

 3. R เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์สถิติและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล มีไลบรารีและเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูล การสร้างกราฟ และการนำเสนอข้อมูล

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับความต้องการและความชำนาญของผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงานและการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการทำได้หลากหลาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com