เทคโนโลยี บล็อกเชน

5 เทคโนโลยี บล็อกเชนและการใช้งานในสาขาต่างๆโคตรเจ๋ง?

เทคโนโลยีบล็อกเชนและการใช้งานในสาขาต่าง ๆ

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการแชร์ข้อมูลในรูปแบบของบล็อกที่ถูกเชื่อมต่อกัน แต่ละบล็อกมีข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนหน้านั้น โดยมีลักษณะที่เป็นลำดับเวลาแบบต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลในบล็อกไม่สามารถถูกแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้โดยไม่มีการตรวจสอบจากสมาชิกที่เกี่ยวข้องทุกคนในระบบ

การใช้งานของเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถนำมาปรับใช้ในหลายสาขาและอุตสาหกรรมได้ ตัวอย่างเช่น

 1. การเงินและการธนาคาร เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศโดยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการกำหนดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. โภชนาการ บล็อกเชนสามารถใช้ในการติดตามทรัพย์สินทางการเกษตรตลอดจนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดและความปลอดภัยของอาหาร

 3. การจัดหาและจัดเก็บข้อมูล บล็อกเชนสามารถใช้ในการบันทึกและการติดตามข้อมูลที่สำคัญ เช่น การจัดเก็บและติดตามประวัติการแพทย์ของผู้ป่วย หรือการจัดการข้อมูลสิทธิบัตรประกันสุขภาพ

 4. ธุรกิจการค้าออนไลน์ บล็อกเชนสามารถช่วยลดการปลอมแปลงและการฉ้อโกงในธุรกิจออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. โภคภัณฑ์เชื่อมต่อและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถใช้ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าในโภคภัณฑ์เชื่อมต่อและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายสาขาอุตสาหกรรมและประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในอนาคต

เอาละเรามาอธิบายและให้ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับ blockchain ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่าง blockchain ในไทย

ในปัจจุบันในประเทศไทย มีการใช้งาน blockchain ในหลายๆ ด้าน เช่นในธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี blockchain ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชี การออกและจัดการสินเชื่อ และการจัดการสัญญาอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีการใช้งาน blockchain ในด้านการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย เป็นต้น

ตัวอย่าง blockchain ในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน มีการใช้งาน blockchain ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นในการจัดการธุรกรรมทางการเงิน การจัดการฟาร์มและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อติดตามและระบุต้นทางของผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามและบันทึกข้อมูลการขนส่ง และการจัดการโลหิตและยา เพื่อระบุและตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาของโลหิตและยาที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น

blockchain คืออะไรและสำคัญอย่างไร

Blockchain คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่มีลักษณะเป็นบล็อก แต่ละบล็อกมีข้อมูลในรูปแบบของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกนั้นๆ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขหรือแทรกแซงได้ ข้อมูลในบล็อกแต่ละบล็อกถูกเก็บรวมกันในลำดับเวลา ซึ่งทำให้เป็นรายการข้อมูลที่มีความถูกต้องและโปร่งใส สำคัญของ blockchain อย่างหนึ่งคือความปลอดภัยที่สูง โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกใน blockchain ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงหรือลบออกได้โดยไม่ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

blockchain มีอะไรบ้าง

Blockchain ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่

 1. บล็อก เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวมกันในลำดับเวลา โดยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจเป็นรายการการทำธุรกรรม ข้อมูลที่ส่งผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ
 2. เชื่อมต่อ เชื่อมต่อเป็นลักษณะที่บล็อกแต่ละบล็อกถูกเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างบล็อกทำให้เกิดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อก
 3. การยืนยัน ใน blockchain มีการยืนยันข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อให้มันความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อก การยืนยันนี้มักจะเป็นการใช้งานอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เพื่อการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3 ส่วนประกอบหลัก Blockchain

Blockchain คือ

Blockchain คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในรูปแบบบล็อกที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือแทรกแซงได้โดยไม่ทราบ และมีการรักษาความปลอดภัยที่สูง การใช้งาน blockchain ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรม ลดความจำเป็นในการใช้บุคคลกลางเพื่อยืนยันความถูกต้อง และสร้างระบบที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยในการจัดการข้อมูล

เทคโนโลยี blockchain คืออะไร

เทคโนโลยี blockchain คือ ชุดของเทคโนโลยีและโครงสร้างที่ใช้ในการสร้างและดำเนินการกับ blockchain ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการใช้งานอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ เช่น ฟังก์ชันแฮช และลายเซ็นดิจิตอลเพื่อรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อและการสื่อสารระหว่างบล็อก และเทคโนโลยีการจัดเก็บและการแบ่งปันข้อมูล เช่น ระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Ledger Technology; DLT) เป็นต้น

เทคโนโลยีพื้นฐานของ blockchain ประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบาย

เทคโนโลยีพื้นฐานของ blockchain ประกอบด้วย

 1. อัลกอริทึมแฮช (Hashing Algorithms) ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบของแฮช (hash) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถกลับคืนได้ แฮชชิ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้

 2. เครือข่าย P2P (Peer-to-Peer Network) เป็นรูปแบบของเครือข่ายที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์หลัก แต่มีผู้ใช้ที่เป็นโหนดต่อเข้ากันเป็นเครือข่าย ผู้ใช้จะแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันโดยตรง

 3. ระบบเวลาที่แน่นอน (Consensus Mechanism) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบล็อกที่ถูกเพิ่มในเครือข่าย blockchain การสร้างบล็อกใหม่จำเป็นต้องมีกระบวนการยืนยันจากโหนดในเครือข่าย โดยมักใช้เทคนิคเชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดความเห็นชอบและความเสถียรภาพในระบบ

เทคโนโลยี บล็อกเชน 01

บล็อกเชน ข้อดีและข้อเสีย

บล็อกเชนมีข้อดีและข้อเสียต่อไปนี้

ข้อดี

 • ความปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้โดยไม่ทราบ และต้องได้รับการยืนยันจากเครือข่ายก่อนด์ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่ามีความน่าเชื่อถือในข้อมูลและป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล
 • โปร่งใส บล็อกเชนเปิดเผยข้อมูลที่ถูกบันทึกในบล็อกให้สาธารณชนทั่วไปเข้าถึง และทุกคนในเครือข่ายสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลได้
 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร การใช้บล็อกเชนสามารถลดการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรมจากบุคคลกลางที่ต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมาก เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลถูกตรวจสอบและยืนยันโดยโครงข่าย
 • ทนทานต่อความเสี่ยง เนื่องจากข้อมูลในบล็อกเชนถูกกระจายในหลายๆ โหนด หากมีการโจมตีหรือเกิดความเสี่ยงใดๆ บล็อกเชนยังคงทำงานได้ต่อเนื่อง

ข้อเสีย

 • ความซับซ้อน การออกแบบและการดำเนินงานของบล็อกเชนมีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะในระบบที่ใหญ่และมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น การจัดการและปรับปรุงระบบอาจเป็นภาระหนักต่อทีมพัฒนา
 • ปริมาณข้อมูล ข้อมูลในบล็อกเชนถูกเก็บรวมกันในทุกๆ โหนด ซึ่งอาจทำให้ขนาดข้อมูลขยายเพิ่มขึ้นและต้องใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงที่ยาก เนื่องจากบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบล็อกเชนจำเป็นต้องมีการย้ายไปยังบล็อกใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

หมายเหตุ ตัวอย่างและข้อมูลในการอธิบายข้างต้นเป็นเพียงเป็นตัวอย่างทั่วไปเท่านั้น คุณอาจพบกรณีใช้งาน blockchain ที่มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะตามแต่ละประเทศหรืออุตสาหกรรมที่ใช้งาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com