ปก คติประจำใจ

คติประจำใจ 270 กวนๆใส่พอร์ตแบ่งออกเป็นเชิงบวกอย่างฮา?

คติประจําใจ

คติสอนใจ

คติประจำใจ

มนุษย์ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความต้องการปรารถนาแรงบันดาลใจ สำหรับเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตของทุกๆวัน ในบางครั้งการต่อลมหายใจด้วย คำคม สโลแกน คติประจำใจ ก็เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมมาจากฟากฟ้า ช่วยเยี่ยวยาบาดแผลในหัวใจ ได้ข้อคิดและสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้อย่างดีที่สุด

คติเตือนใจ

แรงบันดาลคำคมสู้ชีวิต

ให้ข้อคิด สอนใจ เตือนสติ มีกำลังใจ

คติประจําใจ ใส่พอร์ต

คติประจำใจ “ใส่พอร์ต” หมายถึงการเตรียมความพร้อมและเตรียมการให้ดีก่อนที่จะเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องการความสนใจและความรับผิดชอบ การใส่พอร์ตจะช่วยให้เรามีความมั่นใจและเตรียมตัวให้ดีเมื่อเราต้องพบกับอะไรที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน หรือการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ การใส่พอร์ตสามารถช่วยให้เรามีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีเพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. วางแผนก่อนทำอะไรเสมอ
 2. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานการณ์สำคัญ
 3. อ่านข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียด
 4. เตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและจิตใจ
 5. ยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองและความสามารถของตนเอง
 6. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. อย่าประมาทและพูดจาอย่างตรงไปตรงมา
 8. คิดไปเรื่อยๆและมีแผนการสำรวจสถานการณ์สำคัญ
 9. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
 10. เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น
 11. ฟังและเข้าใจความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่น
 12. ปรับเปลี่ยนแผนการตามสถานการณ์ได้
 13. รักษาความสุภาพและเคารพผู้อื่นเสมอ
 14. มีความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 15. รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีม
 16. อย่ายอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากการล้มเหลว
 17. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 18. ใช้เวลาในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลอย่างเหมาะสม
 19. รู้จักใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 20. มีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 21. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 22. รักษาจิตใจและสุขภาพที่ดีเพื่อให้มีพลังในการจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 23. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของทีม
 24. ใช้เวลาในการประเมินผลและปรับปรุงแผนการตามสถานการณ์
 25. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีมและให้การสนับสนุนกันเอง
 26. รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีมและเป็นผู้นำที่ดี
 27. สร้างและรักษาวินัยในการทำงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 28. ใช้การวางแผนและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 29. รักษาความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 30. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม
 31. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 32. รักษาจิตใจและสุขภาพที่ดีเพื่อให้มีพลังในการจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 33. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของทีม
 34. ใช้เวลาในการประเมินผลและปรับปรุงแผนการตามสถานการณ์
 35. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีมและให้การสนับสนุนกันเอง
 36. รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีมและเป็นผู้นำที่ดี
 37. สร้างและรักษาวินัยในการทำงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 38. ใช้การวางแผนและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 39. รักษาความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 40. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม
 41. ประเมินความสำเร็จและผลลัพธ์ของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 42. รับฟังและนำไอเดียของผู้อื่นเข้ามาในการวางแผน
 43. ใช้ข้อมูลและสถิติเพื่อให้การตัดสินใจที่ถูกต้อง
 44. รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการดำเนินงาน
 45. มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน
 46. รู้จักใช้เวลาและทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 47. ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสถานการณ์และสร้างแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม
 48. รู้จักจัดการเวลาและสิ่งของในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 49. สร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน
 50. มีความเป็นกลางและควบคุมสถานการณ์ในการดำเนินงาน

คติประจำใจ เชิงบวก

 1. ฉันมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
 2. ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำจะสำเร็จได้
 3. ฉันมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 4. ฉันมีการตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
 5. ฉันมีความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่ต้องการความสำคัญ
 6. ฉันมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ฉันรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีม
 8. ฉันมีความสามารถในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 9. ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงตนเอง
 10. ฉันมีจิตสำนึกและความเป็นศักย์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 11. ฉันมีความเป็นผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. ฉันมีความอดทนและขยันต่อการทำงาน
 13. ฉันมีการเตรียมตัวและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 14. ฉันเป็นผู้รับผิดชอบต่องานของฉันและต่อผลการดำเนินงานของทีม
 15. ฉันมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 16. ฉันมีจิตใจที่เปิดกว้างและสามารถรับฟังความคิดเห็นและแนะนำของผู้อื่นได้อย่างเปิดเผย
 17. ฉันมีความเข้าใจและความอดทนต่อความแตกต่างของผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆ
 18. ฉันเรียนรู้จากประสบการณ์และมีสติสัมผัสต่อสิ่งรอบตัว
 19. ฉันมีความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่มีแรงกดดัน
 20. ฉันมีจิตสำนึกสูงและรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นศักย์ในการทำงาน
 21. ฉันมีการวางแผนและจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 22. ฉันเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของฉันและของผู้อื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์
 23. ฉันมีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายของฉัน
 24. ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น
 25. ฉันมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีสัมพันธภาพที่ดี
 26. ฉันมีความคิดบวกและจินตนาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 27. ฉันเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น
 28. ฉันมีการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง
 29. ฉันมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและต่อสู้กับอุปสรรค
 30. ฉันมีความเป็นกลางและรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 31. ฉันมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีมและการวางแผนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
 32. ฉันมีความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 33. ฉันมีการใช้เหตุผลและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 34. ฉันมีจิตสำนึกสูงและสามารถรับฟังและรับคำแนะนำได้อย่างเต็มใจ
 35. ฉันมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำงาน
 36. ฉันมีการวางแผนและสร้างแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 37. ฉันมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการในการแก้ไขปัญหา
 38. ฉันมีความเป็นผู้นำที่สามารถสร้างสัมพันธภาพและบรรลุผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 39. ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
 40. ฉันมีความเป็นศักย์และรักษาความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความเป็นกลางในการแก้ไขปัญหา
 41. ฉันมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้น
 42. ฉันมีความเป็นผู้นำที่สามารถจัดการและปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 43. ฉันมีการวางแผนและควบคุมเวลาในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
 44. ฉันมีการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสัมพันธภาพในทีมงาน
 45. ฉันมีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ความคิดวิเคราะห์ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
 46. ฉันมีความเป็นกลางและควบคุมอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ที่แรงกดดัน
 47. ฉันเชื่อว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 48. ฉันมีจิตสำนึกสูงและมีความเป็นศักย์ในการทำงานอย่างถูกต้องและสร้างประสิทธิภาพ
 49. ฉันมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
 50. ฉันมีการรักษาสถานะอย่างมีประสิทธิภาพและมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของฉันและของทีม

คติประจําใจ กวนๆ

 1. ไม่เคยมีเรื่องยุ่งยากที่แก้ไม่ได้
 2. วันนี้ทำได้ไม่ควรเสียใจเกี่ยวกับเมื่อวาน
 3. มีเสียงหัวเราะมากกว่าเสียงร้องไห้
 4. ไม่ต้องรอให้มีคนให้กำลังใจ สามารถให้กำลังใจตนเองได้
 5. ทุกความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 6. อย่ากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของตนเอง
 7. มุ่งมั่นและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 8. รักษาการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตและเกิดความสุขจากสิ่งเล็กๆ
 9. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แต่ให้มุ่งหวังที่จะเป็นตัวเองในสิ่งที่ดีที่สุด
 10. ใช้เวลาว่างๆเพื่อพัฒนาตนเองและทำสิ่งที่ชื่นชอบและทำให้รู้สึกดี
 11. อย่ากลัวที่จะล้มเหลว แต่ให้กล้าที่จะลองและพยายาม
 12. มีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อสร้างความสุขในชีวิต
 13. อย่าเป็นคนที่เกียจคิดและไม่คิดให้ไกล่เกลี่ย
 14. คิดและพูดเชิงบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมีพลังในการทำงาน
 15. ต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ตนเองต้องการในชีวิต
 16. มีความยืดหยุ่นและควบคุมอารมณ์เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างดี
 17. รู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่ตนเองมีและเป็น
 18. มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 19. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความเป็นมิตรกับผู้อื่น
 20. อย่าลืมทำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและทำให้รู้สึกดีในชีวิต
 21. ไม่ต้องกังวลหรือเสียใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้
 22. คิดว่าการล้มเหลวไม่ใช่การล้มเหลวแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 23. รักษาความภาคภูมิใจในตนเองและไม่ละเลยความตั้งใจในการทำงาน
 24. คิดเชิงบวกและมีพลังในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง
 25. มีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 26. รักษาความสมดุลในชีวิตโดยมีเวลาให้กับครอบครัว งาน และกิจกรรมส่วนตัว
 27. อย่ายอมรับสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนเองแต่ให้พยายามแก้ไขและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 28. คิดว่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
 29. มีการพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัว
 30. มีความเป็นกลางและเห็นภาพรวมของสถานการณ์ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
 31. มีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดี
 32. ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
 33. มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต
 34. รักษาสมดุลในการทำงาน กิจกรรมส่วนตัว และการพักผ่อน
 35. รู้จักเห็นคุณค่าของตนเองและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองทำได้
 36. คิดเชิงบวกเมื่อพบกับปัญหาและอย่าให้ตนเองท้อแท้กับสถานการณ์ที่แย่
 37. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา
 38. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและมองโลกในแง่บวก
 39. มีวิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 40. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและปล่อยให้เกิดความสุขในชีวิต
 41. ใช้เวลาเพื่อประสานงานกับผู้อื่นและสร้างความสามัคคีในทีมงาน
 42. มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 43. รักษาสุขภาพที่ดีโดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสม
 44. มีการตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต
 45. รักษาความจริงใจและซื่อสัตย์ในทุกสถานการณ์
 46. ให้เวลากับการพักผ่อนและส่วนตัวเพื่อสร้างความสุขในชีวิต
 47. มีความอดทนและเติบโตจากความล้มเหลว
 48. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากผลลัพธ์และปรับปรุงตนเองต่อไป
 49. ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแต่อย่างให้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
 50. มีความสุขในชีวิตและสร้างความสุขให้กับผู้อื่นด้วย

คติประจําใจ ในการเรียน

 1. มีเจตนาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
 3. มีการวางแผนการเรียนรู้และวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
 4. ใช้เวลาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้
 5. รักษาความสุขในการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองสนใจ
 6. ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
 7. ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นแต่ให้พยายามเรียนรู้จากผู้อื่น
 8. ให้ความสำคัญกับการทบทวนและทดสอบความเข้าใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
 9. มีการร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เป็นทีมเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือ
 10. คิดว่าการเรียนรู้เป็นการเตรียมตัวเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต
 11. ใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 12. มีการเรียนรู้และทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 13. รู้จักการจัดการเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
 14. มีการเข้าใจและทำความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้
 15. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา
 16. มีการติดตามและตรวจสอบความเข้าใจตนเองเมื่อเรียนรู้
 17. ใช้วิธีการทำโน้ตหรือบันทึกข้อมูลเพื่อช่วยในการเรียนรู้
 18. รับฟังและตอบกลับคำถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
 19. มีความอดทนในการเรียนรู้และคอยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 20. คิดว่าการเรียนรู้เป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆและสิ่งที่น่าสนใจ
 21. ใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เช่น หนังสือเรียน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
 22. มีการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความท้าทายในการเรียนรู้
 23. ใช้กลยุทธ์การจดจำและการสร้างความจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 24. มีการสร้างและปรับใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคลและสภาพแวดล้อมของตนเอง
 25. รักษาความสนใจในการเรียนรู้โดยการสนใจเนื้อหาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 26. มีการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 27. รับฟังคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สนใจ
 28. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เป็นการเตรียมตัวเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต
 29. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ เช่น ที่นั่งเรียน ห้องเรียน ฯลฯ
 30. รักษาสมาธิและจัดการสถานการณ์อารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 31. มีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง
 32. มีการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพ
 33. มีการพัฒนาทักษะการศึกษาเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้
 34. รับฟังและตอบรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
 35. มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และติดตามผลตอบรับเพื่อวัดความสำเร็จ
 36. มีการใช้ทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านหนังสือ เขียนบันทึก ฯลฯ
 37. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งการพัฒนาตนเอง
 38. มีการเรียนรู้เป็นทีมและแบ่งปันความรู้กับผู้อื่น
 39. สร้างความสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 40. มีการรับรู้และรับรู้การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 41. มีการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 42. รู้จักใช้แหล่งข้อมูลและทรัพยากรที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ
 43. มีความเอื้ออาทรว่าจะได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง
 44. รู้จักการเรียนรู้และทำงานร่วมกันในกลุ่มเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือ
 45. รับผิดชอบในการเรียนรู้และการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และความสำเร็จในอนาคต
 46. มีการใช้สิ่งเสริมสร้างเพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ เช่น เกมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 47. รู้จักใช้วิธีการอ่านและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เช่น อ่านทบทวน การอ่านแบบสรุป ฯลฯ
 48. มีการสร้างสรรค์และนำเสนอไอเดียในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
 49. มีการใช้ความรู้ที่เรียนรู้ไปสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรและสังคม
 50. รักษาความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในชีวิตโดยรวม

คติประจําใจ เพื่ออนาคต

 1. มองโลกในแง่บวกและมองโอกาสต่างๆ ที่มีอยู่ในอนาคต
 2. มีความพยายามเพื่อพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในอนาคต
 3. มีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น
 4. รักษาสุขภาพที่ดีเพื่อมีพลังในการทำงานในอนาคต
 5. มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ
 6. มีความเป็นกันเองและมีความมั่นคงในตัวเองและการตัดสินใจในอนาคต
 7. มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต
 8. มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในอนาคต
 9. รักษาความเป็นไปได้และการตั้งเป้าหมายที่สูงในอนาคต
 10. มีความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อความสำเร็จในอนาคต
 11. มีการวางแผนการเงินให้เหมาะสมเพื่อประกันการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคต
 12. มีความเป็นอดีตในการตัดสินใจและประเมินผลการกระทำของตนเองในอนาคต
 13. มีการรักษาเสถียรภาพในการทำงานหรือธุรกิจในอนาคต
 14. มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในอนาคต
 15. มีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่อนาคตที่ยั่งยืน
 16. มีความเป็นกันเองและเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำในอนาคต
 17. มีการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 18. มีการรับรู้และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
 19. มีการสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตอนาคต
 20. มีการมองโลกในแง่บวกและความสงบสุขในอนาคต
 21. มีการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการสื่อสารเพื่อสื่อสารได้อย่างชัดเจนในอนาคต
 22. มีการกำหนดเป้าหมายสำหรับความสำเร็จในชีวิตของตนเองในอนาคต
 23. มีการรับฟังและยอมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต
 24. มีการตั้งแผนการศึกษาและการพัฒนาตนเองในอนาคต
 25. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต
 26. มีความเป็นผู้นำและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในอนาคต
 27. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเพื่อสนับสนุนในอนาคต
 28. มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้สร้างสรรค์ในอนาคต
 29. มีการฝึกฝนทักษะการทำงานในสายงานที่ตนเองต้องการทำในอนาคต
 30. มีการตั้งเป้าหมายการเงินในอนาคตเพื่อความมั่นคงในชีวิต
 31. มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในอนาคต
 32. มีการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียนมีประสิทธิภาพในอนาคต
 33. มีการสร้างสรรค์และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในอนาคต
 34. มีการฝึกฝนทักษะการเลี้ยงลูกในอนาคต
 35. มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต
 36. มีการเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตในอนาคต
 37. มีการเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาในอนาคต
 38. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวในอนาคต
 39. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต
 40. มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใช้ชีวิตที่มีความสุขในอนาคต
 41. มีการตั้งเป้าหมายสำหรับการเติบโตและพัฒนาตนเองในอนาคต
 42. มีการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพักผ่อนและการท่องเที่ยวในอนาคต
 43. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นธรรมในอนาคต
 44. มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
 45. มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและคนรอบข้างในอนาคต
 46. มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถในอนาคต
 47. มีการฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสารในอนาคต
 48. มีการตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ในอนาคต
 49. มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนตัวและการจัดการเงินในอนาคต
 50. มีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเศรษฐกิจในอนาคต

คติประจําใจ นักเรียน

 1. ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 2. ไม่ยอมแพ้และไม่สิ้นหวังในการเรียนรู้
 3. มีความเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง
 4. ไม่กล้างผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
 5. สร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนรู้
 6. รักการเรียนรู้และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเรียนรู้จากผู้อื่นได้อย่างดี
 8. มีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้
 9. รับผิดชอบในการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเอง
 10. มีการสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนรู้
 11. มีการจัดการเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการทำงานของตนเอง
 12. ไม่กังวลหรือกลัวการล้มเหลวในการเรียนรู้แต่เป็นคนที่มองหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง
 13. รับฟังและยอมรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนรู้
 14. มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการเรียนรู้และมีการวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 15. มีความอดทนและพยายามอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้แม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบาก
 16. รักษาทักษะการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป
 17. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในชีวิต
 18. มีการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 19. รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนรู้
 20. มีจริยธรรมและความเป็นธรรมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป
 21. มีการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 22. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 23. มีการทบทวนและปรับปรุงตนเองในการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 24. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 25. มีการรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเรียนรู้
 26. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 27. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 28. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวางแผนและการจัดการเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 29. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 30. มีการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในชีวิตในอนาคต
 31. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการตัดสินใจเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 32. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสร้างและบริหารความเป็นผู้นำเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 33. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการทำงานเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 34. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 35. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวิจัยและการประเมินผลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 36. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในชีวิตในอนาคต
 37. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแสดงออกและการสื่อสารเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 38. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 39. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพัฒนาตนเองเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในชีวิตในอนาคต
 40. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเข้าใจและการรับมือกับความแตกต
 41. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 42. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์และการอ่านและเขียนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 43. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวางแผนและการจัดการเวลาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 44. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเรียนรู้เป็นเพื่อนร่วมงานและการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 45. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการนำเสนอและการสื่อสารเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 46. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 47. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 48. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพัฒนาและการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 49. มีการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำและสังคมชุมชนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต
 50. มีจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีในอนาคต
คติประจําใจ นางงาม
 1. ความงดงามมาจากความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันและไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่น
 2. ความงดงามเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวและมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง
 3. ความงดงามมีค่ามากกว่าลักษณะภายนอกของร่างกาย
 4. ความงดงามของจิตใจจะส่งผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของร่างกาย
 5. ความงดงามเกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติและความสมดุลของสิ่งต่างๆในโลก
 6. ความงดงามมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงในตนเอง
 7. ความงดงามของจิตใจจะส่งต่อความประพฤติที่ดีแก่ผู้อื่น
 8. ความงดงามอยู่ในสิ่งที่เป็นจริงและไม่จำเป็นต้องถูกปรับแต่ง
 9. ความงดงามมีค่ามากกว่าลักษณะภายนอกของทรัพย์สมบัติ
 10. ความงดงามเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในสิ่งที่เราเห็นได้ในโลกรอบตัวเรา
 11. ความงดงามส่งต่อความสุขและความสมหวังให้กับผู้ที่เห็นและรับรู้มัน
 12. ความงดงามอยู่ในความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือมนุษย์สร้าง
 13. ความงดงามอาจมีความหมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้พิจารณา
 14. ความงดงามไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุหรือลักษณะภายนอกของบุคคล
 15. ความงดงามเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและร่วมสมัยได้ในทุกสถานการณ์
 16. ความงดงามเป็นสิ่งที่สามารถหายไปได้ ดังนั้นต้องรักษาและอนุรักษ์มัน
 17. ความงดงามอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน ธรรมชาติหรือที่ทำงาน
 18. ความงดงามไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสิ่งที่ลงตัวและเรียบร้อย แต่อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์และชีวิตจิตใจของผู้สร้างมัน
 19. ความงดงามอาจมีความหมายเชิงสังคมหรือสัญลักษณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คน
 20. ความงดงามเป็นสิ่งที่ต้องสร้างและดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงอยู่ในชีวิตของเรา
 21. ความงดงามอาจเป็นสิ่งที่ยากต่อการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูด แต่สามารถถ่ายทอดผ่านภาพและภาพยนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 22. ความงดงามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นและการรับรู้ในระดับสูง
 23. ความงดงามของธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกบรรเทาความเครียดและเปลี่ยนบรรยากาศในชีวิตเรา
 24. ความงดงามของศิลปะมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่ละคนและสังคม
 25. ความงดงามของอุปกรณ์ไอทีมีความสำคัญสูงเพราะสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้
 26. ความงดงามของอาหารมีความสำคัญต่อประสบการณ์การกินและสุขภาพของร่างกาย
 27. ความงดงามของสัตว์เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและความชื่นชอบในการสัมผัสกับธรรมชาติ
 28. ความงดงามของวัฒนธรรมสามารถสื่อสารความหมายและความรู้สึกของชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง
 29. ความงดงามของความสัมพันธ์มนุษย์-สัตว์เป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการดูแลสิ่งมีชีวิต
 30. ความงดงามของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมีความสำคัญ
 31. ความงดงามของเทคโนโลยีสามารถสร้างความสะดวกสบายและเปลี่ยนแปลงได้ในวิถีชีวิตของเรา
 32. ความงดงามของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจในการดูแลร่างกายและจิตใจ
 33. ความงดงามของวิทยาศาสตร์และการค้นพบเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ
 34. ความงดงามของการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกที่มั่นใจและแข็งแกร่งในความรู้
 35. ความงดงามของการเดินทางเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์และความท้าทายที่สำคัญในชีวิต
 36. ความงดงามของความคิดและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สร้างความสนุกและความตื่นเต้นในการแก้ไขปัญหา
 37. ความงดงามของการเข้าใจและการยอมรับความต่างของผู้อื่นสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 38. ความงดงามของการมีความสุขในชีวิตเป็นสิ่งที่สร้างความกระตือรือร้นและความสุขในชีวิต
 39. ความงดงามของความสัมพันธ์แบบอนุรักษ์และการรักษาความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น
 40. ความงดงามของการแบ่งปันและการช่วยเหลือเป็นสิ่ง
 41. ความงดงามของการตัดสินใจและการรับผิดชอบในชีวิตเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจและเสถียรภาพในชีวิต
 42. ความงดงามของความเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและความสุขในชีวิต
 43. ความงดงามของการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและความเป็นกำลังใจในผู้อื่น
 44. ความงดงามของการแสดงความรักและความเข้าใจในความรักเป็นสิ่งที่สร้างความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
 45. ความงดงามของความเป็นอดีตและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์และการเติบโตในชีวิต
 46. ความงดงามของการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 47. ความงดงามของความเป็นอยู่ในปัจจุบันและการรับมือกับความท้าทายในชีวิต
 48. ความงดงามของการมีความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองและไม่เคยผลักดันให้เป็นอย่างอื่น
 49. ความงดงามของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่ดีในชีวิต
 50. ความงดงามของความเป็นคนมีความเข้าใจและเห็นภาพในสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง

คติประจําใจในการทํางาน สั้นๆ

 1. ทำงานอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
 2. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 4. ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. รับฟังและให้ความเห็นต่างๆอย่างเปิดเผย
 7. มีวิจารณญาณในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
 8. รักษาความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในการทำงาน
 9. สามารถทำงานในสภาวะและสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้
 10. มีสัมผัสธุรกิจและเข้าใจในการทำงานขององค์กร
 11. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการทำงาน
 12. ให้ความสำคัญกับการตระหนักถึงความสำคัญของเวลา
 13. มีวินัยและการวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม
 14. รักษาความเป็นกันเองและความเป็นธรรมชาติของตนเองในการทำงาน
 15. ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด
 16. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 17. สามารถทำงานในกลุ่มและเรียนรู้จากผู้อื่น
 18. ให้ความสำคัญกับการใช้ทักษะและความชำนาญในงาน
 19. มีจิตสำนึกและมุ่งหวังสู่การพัฒนาองค์กร
 20. มีความคิดริเริ่มและมีแนวคิดใหม่ๆในการทำงาน
 21. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 22. มีความเป็นกลางและเห็นภาพของงานทั้งหมด
 23. มีความคิดสร้างสรรค์และท้าทายตนเอง
 24. รู้จักปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 25. สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้
 26. มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 27. รักษาความเป็นมืออาชีพและให้ความสำคัญกับมาตรฐานในการทำงาน
 28. มีการวางแผนการทำงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 29. รับฟังและรู้จักตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 30. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม
 31. มีความมุ่งมั่นและพยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 32. รักษาความเป็นธรรมชาติและความซื่อสัตย์ในการทำงาน
 33. มีความเป็นผู้นำและสามารถส่งเสริมและผลักดันทีมให้ประสบความสำเร็จ
 34. ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการเวลาได้ดี
 35. มีความคิดอย่างเปิดกว้างและพร้อมรับความคิดเห็นอื่นๆ
 36. รับผิดชอบและการแก้ไขปัญหาในทันทีเมื่อเกิดขึ้น
 37. มีความอดทนและไม่ย่อท้อเมื่อเผชิญกับอุปสรรค
 38. รับฟังและเรียนรู้จากความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้อื่น
 39. มีความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
 40. มีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำงานและวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม
 41. มีความอุตสาหะในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
 42. สามารถรับมือกับความขัดแย้งและปัญหาในทีมได้
 43. มีความเป็นผู้ที่คิดจะลงมือทำและพร้อมรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 44. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง
 45. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ขององค์กร
 46. มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลงานที่ดี
 47. รักษาความเป็นกันเองและความเป็นธรรมชาติในการทำงาน
 48. มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์
 49. มีการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 50. ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความเป็นศักยภาพในการทำงาน

คติประจำใจ ภาษาอังกฤษ

สำหรับบุคคลมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ระดับโลก จำนวนไม่น้อย ที่มีคติ ประจำใจภาษาอังกฤษดีๆ ในวันที่พ่ายแพ้ หรือยังไม่ใช่วันของเรา อาทิเช่น

1. โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edisons) นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ค้นพบหลอดไฟและสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย แม้ว่าท่านจะเคยล้มเหลวในชีวิตจนแทบจะนับครั้งไม่ถ้วนลยเมาแล้ว จนมาถึงวันที่ท่านได้ประสบผลสำเร็จมากมายมหาศาล

 • คติ ประจําใจ : “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”
 • คำแปล      : “การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%”

2. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกผู้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลและผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพ

 • คติ ประจำใจ : “A person who never made a mistake never tried anything new”
 • คำแปล         : “บุคคลที่ไม่เคยทำผิดพลาด จะไม่มีวันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

คำคมคนทำงาน

คติประจำใจ

ในการดำเนินชีวิตของการทำงาน เนื่องจากมนุษย์มีความเป็นสัตว์ทางสังคม เมื่อได้มาลงมือทำงานด้วยกันการกระทบกระทั่งกัน ในการทำงานย่อมเกิดขึ้นได้ โดยถือกันว่าเป็นเรื่องธรรมดา ตลอดจนการอิจฉาริษยากันหรือแม้แต่การปาดหน้าปาดหลังกัน ไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้าตากัน เนื่องจากคนเรามีอุปนิสัยและไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

The sun setting through a dense forest.
Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.

เมื่อได้มาทำงานร่วมกันความคิดเห็นย่อมที่จะมีความแตกต่างกัน และในบางสังคมวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการทำงาน จึงจำเป็นต้องใช้ คำคมคนทำงาน เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการทำงานให้รู้จักการยับยั้งช่างใจและการไม่ให้ต้องเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมา คำคมอาทิเช่น

คติประจำใจ
 • ทำในสิ่งที่รัก หากยังไม่มีสิ่งที่รัก ให้รักในสิ่งที่ทำก่อน
 • แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้น
 • คิดบวกชีวิตบวก
 • ทุกๆความสำเร็จ ถ้าอยากให้เสร็จต้องใช้เวลาและความพยายาม
 • ถ้ายังไม่ได้เริ่มลงมือทำ อย่าคิดว่าจะทำไม่ได้
 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น
 • กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว

คติประจำใจคนทำงาน

คำคมสู้ชีวิต

ทุกๆชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ที่ปะปนกันไป เมื่อวันนี้พบความทุกข์ พรุ่งนี้อาจจะพบกับความสุข การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ตามความเชื่อของทางศาสนา ถือกันว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลย ไม่ว่าจะเจอกับสภาวะอันเลวร้ายกับชีวิตมากเพียงไหน การได้สติในการเตือนใจจากการอ่านหรือการฟังข้อคิดคติจากคำคมสู้ชีวิต สามารถกระตุ้นแรงบันดาลใจให้สร้างทัศนคติใหม่ๆได้ พร้อมทั้งสามารถทำให้ยืนลุกขึ้นสู้และค่อยๆก้าวเดินในวันที่ท้อถอยได้ แม้ว่าบางถ้อยคำอาจจะดูดุเดือนเหมือนมีดแท่งทิ่มจิตใจกันไปบ้างก็ตาม แต่ก็เป็นถ้อยคำที่สามารถทำให้กลับมาเข้มแข็งแข็งแรง ฮึดสู้และสู้ชีวิตให้ไปต่อได้อย่างน่าเหลือเชื่อ อาทิเช่น

 • ท้อมีไว้ให้ลิงถือ ด้วยสองมือของเราต้องทำได้
 • ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออก ชีวิตเราย่อมมีความหวังเสมอ
 • ฟ้าหลังฝน สวยงามเสมอ
 • ล้มแล้วเดินต่อข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่
 • ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลังชั้นดี
 • จะท้อและถอยไม่ได้ เพราะคนรอสมน้ำหนักอยู่เยอะแยะ
 • ล้มแล้วอย่ายอมแพ้ เพราะคนที่แย่กว่าเรายังมีอีกเยอะ
 • คำพูดของป้าข้างบ้าน คือแรงต้านทานให้มุ่งมั่นต่อสู้กับชีวิต

การนำคำคมมาเป็นเครื่องเตือนใจและเตือนสติ สำหรับคำคมการทำงานและคำคมการใช้ชีวิต เพื่อเป็นข้อคติดีๆในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่ง ให้มองปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นให้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ เพราะขอให้เชื่อเสมอว่า ทุกๆปัญหาหรือทุกๆทางตันย่อมมีโอกาสเสมอ ลองพยายามมองให้ครบทุกด้าน เหมือนมองเหรียญบาท เพราะเหรียญไม่ใช่แต่เฉพาะจะมีแค่ 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลัง แต่เหรียญมีหลายหน้ามีหลายมุม ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีทางออกเสมอ ในเรื่องร้ายๆย่อมมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอ ลองเปลี่ยนวิธีการคิดหรือเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ แล้วจะพบกับคำตอบที่โชคดีซ้อนอยู่ในนั้นเสมอๆ

คติประจำใจความสำเร็จ

คำคมความสำเร็จ

ความปรารถนาของชีวิตมนุษย์สูงสุด คือ ความสมหวัง การประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต แต่การจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง แสงสว่างในชีวิต มีหลายๆครั้งที่ล้มเหลว การใช้ข้อคิดคำคมความสำเร็จ และคำคมแรงบันดาลใจ สามารถช่วยให้เป็นแรงผลักดัน สร้างกำลังใจได้ดีในการเจอมรสุมของชีวิตและมองให้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ต้องผ่านไปได้อย่างดีเลยทีเดียว อาทิเช่น

 • สูงสุดของความสำเร็จ ต้องมีมานะและเด็ดเดี่ยวเสมอ
 • เพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญและโชคช่วย
 • ใช้ชีวิตตามเสียงหัวใจของตนเอง
 • มีอะไหล่ชีวิต คือ “ความมุ่งมั่น” และเครื่องยนต์ส่งทุกวัน คือ ”ความเพียร” จะต้องนำพาตัวเองไปถึง ”จุดหมาย” คือ ”ความสำเร็จ”
 • ผู้ล้มเลิกไม่เคยไปถึงจุดชนะ
 • ก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวให้ได้ ส่วนใจที่ไปต่อคือความสำเร็จ
 • แรงบันดาลใจ คือสิ่งที่สร้างได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

คติประจำการเรียน

คำคมการเรียน

ช่วงชีวิตของการศึกษา เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 15 – 20 ปี โดยประมาณ การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นอาชีวะศึกษา และระดับชั้นอุดมศึกษา การศึกษาเล่าเรียนย่อมมีอุปสรรค มีความยากและง่ายบ้าง ตามความเข้าใจ ความถนัดและประสบการณ์ต่างๆ การใช้คำคมการเรียนสำหรับเป็นแรงกระตุ้นให้อ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน หรือแม้กระทั้งการไปให้ถึงโรงเรียน และเข้าเรียนตามกำหนดของตารางสอนโรงเรียน ทุกๆสิ่งต้องมาจากความอดทน ความมุ่งมั่น  การหมั่นเพียร การไม่หลงระเริง การคบเพื่อนที่ไม่ดี และการไม่ทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองต้องเสียใจ อาทิเช่น

 • เรียนในสิ่งที่ชอบ และทำตามคำตอบหัวใจในสิ่งที่ถนัด
 • พากเพียรในวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า
 • การศึกษาจากความผิดพลาด คือประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • ในทุกๆวันลองเลือกทำในสิ่งที่กลัวหนึ่งอย่างดู
 • ไม่ทำตัวเป็นน้ำที่เต็มหรือล้นแก้วแล้ว
 • ทำตัวให้เป็นนักเรียน และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

คติในการทำงาน

ในการทำงานจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องใช้คติในการทำงานทุกๆอย่าง เปรียบเสมือนคติพจน์ประจำใจ เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน เพราะการทำงาน เหมือนกับการออกไปสู้กับโลกภายนอกในสังคม การใช้คนสู้ชีวิต แบบที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็สามารถทำให้ช่วยทำให้มีจิตใจที่มั่นคง สามารถลดคติในการทำงานลงไปได้บ้าง

คติสอนใจ

คติสอนใจ

คติประจำตัว

การนำคำสัมผัสมาเชื่อมคำคมคนทำงาน เช่นการเลือกเขียนตัวอย่างคำคล้องจอง เป็นเสน่ห์ในการอ่านและการฟัง รวมถึงทำให้ถ้อยคำนั้นๆ ที่ผู้เขียนคิดเลือกใช้ถ้อยคำมาร้อยเรียงให้คล้องจ้องกันนั้น เพื่อที่จะสามารถปลูกใจปลุกระดมทางความคิด เน้นเป็นลักษณะของคำคมข้อคิดดีๆหรือคำคมมองโลกในแง่ดี เพื่อเป็นคติโดนๆ หรือจะเรียกว่าคติกวนๆ เน้นฮาๆลดความตรึงเครียดและความกดดัน ทำให้เกิดข้อคิดในการทำงานการต่อสู้กับงานที่ทำ เพราะกุญแจประจำหลักสำคัญเลย พนักงานคนวัยทำงานไม่ได้เบื่องานแต่เบื่อคน จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการให้ คติประจำตัว ในการทำงานส่งผลให้มีข้อคิดการทำงานที่ดี สามารถเกิดข้อคิดดีๆในการทำงาน และแง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิต  ตลอดจนสร้างกำลังใจให้แก่ผู้อ่านหรือผู้อาทิเช่น

 • คนที่ไม่เคยทำงานผิด คือคนที่ไม่คิดทำอะไรเลย
 • การทำงานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ไม่ต้องยึดติดเก้าอี้ตำแหน่ง
 • คนขี้อิจฉา เป็นคนที่น่าสงสาร เพราะยิ่งนานยิ่งร้อนเผาใจ
 • ตั้งใจทำงานดีแม้ไม่มีใครเห็น อยู่ให้เป็นเน้นสร้างภาพบ้างก็ได้
 • เบื่อคน เบื่องาน เบื่อหัวหน้า อย่ากลายเป็นบ้า มองปัญหาหนี้สินของเรา
 • ถ้าอยากลาออก ต้องเดินไปกรอกเลย อย่ารอเฉยเมยแค่ให้คนเมาท์กัน
 • เมื่อถูกเจ้านายด่า ให้คิดว่านี้คือพร ให้มองย้อนตอนเราตกงาน

คำคมความรัก

ข้อคิด ดีๆ สั้น ๆ เตือนใจ คุณ

ทุกชีวิตที่เกิดมาปรารถนาความรัก ความเอาใจใส่ อยากเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสัมพันธ์ที่ดี ในด้านนี้ จึงเกิดมีข้อคิดความรักมากมาย เพราะความรักคือพลังของการขับเคลื่อน สร้างให้เป็นคติประจำตัวและในด้านของความรัก สร้างจุดเปลี่ยนแปลงข้อคิดในการดำเนินชี วิต จนสามารถเกิดเป็นสโลแกนดีๆ คติเด็ดๆ และสร้างเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ตลอดจนการใช้ชี วิตประจำวันเรื่องของความรัก คติกวนๆที่เป็นตัวอย่างคำคล้องจองด้านความรัก กลั่นเป็นคติเท่ๆ ข้อคิดเรื่องความรัก แม้ว่าอาจจะไม่ใช่มุขเสี่ยวแต่ถ้านำมาเล่นทีเดียวก็เรียกเสียงฮา ที่ผู้เขียนร้อยเรียงเพื่อสร้างร้อยยิ้ม ที่นำถ้อยคำมาเรียงร้อย ตัวอย่าง อาทิเช่น

 • อยากเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์ เธอจะได้พร้อมหยุดชี วิตที่เรา
 • วันไหนเบื่อข้าวผัดกระเพราะ มากินข้าวกับเราได้นะ
 • ที่ถ่ายรูปไม่เคยมองกล้อง เพราะสายตาจ้องแต่หน้าเธอ
 • เบคอนที่ติดมัน ยังไม่สำคัญเท่าติดใจเธอ
 • รูปถ่ายหน้าชัดหลังเบลอ แต่ภาพของเธอในใจชัดเจน
 • ใส่เสื้อเชียร์บอลทีมโปรดแล้ว คงไม่แคล้วเป็นเนื้อคู่กัน
 • ที่เราชอบถ่ายรูปแล้วหันข้าง อยากให้เธอหันมองบ้างทางนี้
 • นั่งมองรูปเราให้ชินก่อน เดี๋ยวตอนนั่งสบตาจะได้ไม่ต้องเขิน
 • ไม่ใช่คนสวยที่มองแล้วสบายตา แต่เป็นคนสายฮาที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
 • โควิช2019นี่เข้าปอด ส่วนแอบมองตลอดนี่ใส่ใจ
 • แพ้เป็นพระ แต่น่ารักคือหนูนะคะ
 • บางคนก็เหมือนกับภูเขา เราไม่ต้องได้เค้ามาครอบครอง แค่แอบเฝ้ามองก็มีความสุขทางใจ
 • หนูสวยมาตั้งแต่เกิด สะเทือนสเป็คพี่หล่ะซิ
 • ที่ยิ้มให้เพราะอยากไปต่อ เบื่อการรอในฐานะไฟแดง

รักใคร ชอบใคร ลองหยิบมุขความรักไปเลือกใช้ดู ต้องมีสักอันที่โดนใจหนุ่มๆสาวๆ อย่างน้อยๆก็เรียกร้อยยิ้ม สร้างเสียงฮาได้ไม่มากก็น้อย แต่ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่าเขามาเจ้าของหรือยังเพราะเรื่องของคุณธรรมประจำใจ หรือคติ ประจำใจในเรื่องความรักต้องมี และต้องมีสติอย่าเป็นมือสองของคู่รักใคร เนื่องจากของของใครใครก็รักและอยากดูแลรักษาไว้ให้ดีที่สุด ผู้เขียนร้อยเรียงถ้อยคำให้เกิดคติในเรื่องของความรักคนมีเจ้าของ หรือคนมีคู่แล้ว ให้ลองพยายามเริ่มตัดใจ ดังนี้

 • ไม่แอบหลงรักคนมีเจ้าของ ถ้าเกิดลองน้ำตาเช็ดหัวเข่า
 • ถึงจะเป็นแค่ของมือสอง แต่ก็จะไม่เป็นตัวสำรองของใคร
 • ถ้าเขารักจริง จะไม่มีวันทิ้งให้เป็นที่สอง
 • บาปกรรมของการแย่งแฟน ต่อให้หวงแหนก็ถูกเคลมต่อ
 • เขาไม่ได้มีคนเดียวในโลก โชคดีแล้วที่ไม่ไปต่อเจ้าคนเจ้าชู้
 • วันนี้เธอเบื่อแล้วทิ้งเขา ถ้าวันหน้าเธอเกิดเหงา ตัวเราเองแหละจะถูกทอดทิ้ง

คติประจำใจในการใช้ชีวิต

คำคมพัฒนาตนเอง

ซึ่งการมีสโล แกนดีๆ เพื่อเป็นคติประจำใจ ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ไม่ห่างไกลเกินเอื้อม เพื่อสร้างเตือนสติ ใช้เป็นคติประจำตัว คติในการดำเนินชี วิต ชี วิตคนเราการมี คติประจำใจสั้นๆ ทุกวันก็จะเกิดแรงบันดาลใจ การคิดบวก มีความสำเร็จในชี วิต คำคมดีๆ มีคุณธรรมคติธรรมในการดำเนินชี วิต เช่นความละอายเมื่อจะทำเรื่องไม่ดี พร้อมๆกับการทำตัวเองให้มีค่า นำความรู้และสิ่งที่เรียนหรือศึกษามาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง แก่สังคมและแก่ประเทศชาติ ซึ่งทุกๆวันที่ยังมีลมหายใจต้องหาความสุขใส่ตัว ภายใต้สิ่งที่ไม่ทำความเดือดร้อนและไม่ผิดศีลธรรมธรรมปฏิบัติของคนไทย การสร้างคติธรรมประจำใจแค่เปลี่ยนมุมมองความคิด ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป

คติประจําใจ

 

หากชี วิตของคนเรามีสติ ได้ฉุกคิดก่อนที่จะทำสิ่งไม่ดีในชี วิต เช่น อยากมีความสำเร็จในการเรียนต้องมีคำคมเรื่องการเรียนในการเตือนสติ ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร การเอาใจใส่ต่อการเรียน มีสโลแกนการเรียนทัศนคติที่ดีให้เป็นเสมือนคำคมประจำใจที่ต้องพึ่งระลึกนึกถึงอยู่สม่ำเสมอ หากอยู่ในวัยแห่งการทำงาน ข้อคิดคนทำงาน สโลแกนในการทำงานและข้อคิดเตือนใจในการทำงาน ต้องมีคุณธรรมเรื่องความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ลักษณะของการเป็นมนุษย์สังคมเพื่อเป็นข้อคิดโดนๆ เมื่อถูกอะไรมากระทบจิตใจ ที่จะมาทำให้เสียอารมณ์หรือเป็นเครื่องบั่นทอนทางจิตใจ สำหรับคนทำงานคติธรรมในการทำงานที่ปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องสูงที่สุด เรื่องของความซื่อสัตย์ ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอาจมีคำคมความสำเร็จในการทำงานตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน เพราะทุกคนที่เกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อถอย ท้อแท้ คติธรรมกลอนประจำใจดีๆ หรือข้อคิดดีๆในการทำงานที่เรามี สิ่งเล่านี้แหละจะคอยเตือนสติ เสมือนคำปลุกใจนักรบให้เกิดข้อคิดในการใช้ชี วิตและทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน

คติประจำใจ
คติพจน์ประจำใจ
คติประจำใจการทำงาน
คติประจำใจความสำเร็จ
คติประจำใจการเรียน

คำค้น:กตัญญู กวน กวนตีน กวนๆ การใช้ชีวิต การทํางาน การเรียน การเรียนรู้ การศึกษา กําลังใจ กีฬา เกี่ยวกับการเรียน ของbts ข้าราชการ เขียนภาษาอังกฤษ คนโสด คล้องจอง ความพยายาม ความรัก ความรักภาษาอังกฤษ ความสําเร็จ ความสําเร็จภาษาอังกฤษ คำว่าภาษาจีน คือ จีน จีมิน เชิงบวก ตลก ตลกๆ ติ่ง ทะลึ่ง เท่ๆ ธรรมะ นอบน้อมหนักแน่นคือในการใช้ชีวิตของฉันค่ะ นักกีฬา นักดนตรี นักฟุตบอล นักเรียน นางงาม น่ารักๆ ในการทํางาน ในการทำงาน บังทัน ประธานนักเรียน แปล พร้อมความหมาย เพื่ออนาคต ฟุตบอล เฟี้ยวๆ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาจีนคือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษpantip ภาษาอังกฤษกวนๆ ภาษาอังกฤษเขียนยังไง ภาษาอังกฤษคือ ภาษาอังกฤษทําวันนี้ให้ดีที่สุด ภาษาอังกฤษแปลว่า ภาษาอังกฤษใส่พอร์ต แม่ค้าออนไลน์