รับรองบุตร

2 พยาน จดทะเบียนรับรองบุตรทําไมผู้หญิงต้องร้อง?

จดทะเบียนรับรองบุตร

    การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา
    เนื่องจากบุตรที่เกิดจากบิดา และมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้น

ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองบุตร
    สามารถทำได้โดยให้บิดาเป็นผู้ยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักงานเขต แห่งใดก็ได้ โดยนำ
    หลักฐานคือ
           –  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบิดา มารดา และ บุตร                                  
           –  บัตรประจำตัวประชาชน ของบิดา มารดา สูติบัตรของบุตร ไปแสดง
           – พยานบุคคลจำนวน 2 คน

     ทั้งนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรมารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมด้วย ในกรณีที่มารดาหรือบุตรคัดค้านว่าบิดา
     ผู้ขอจดทะเบียนรับรองบุตรไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ในกรณีบุตรเป็น
     ผู้เยาว์ไร้เดียงสา หรือมารดาเสียชีวิตแล้ว นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ นอกจากจะได้
     ยื่นร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรได้ไปแสดง

       * การจดทะเบียนรับรองบุตรไม่เสียค่าธรรมเนียม

คำค้น : ข้อดี ข้อเสีย ของการ จดทะเบียน ทํายังไง ฟ้องนักมวยชื่อดังให้ อายุ เซ็นต์ จดทะเบียน เพื่อ อะไร บัวขาว อายุความ สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี คือ ฟ้องนักมวยดังให้ ภาษาอังกฤษ ใช้เอกสารอะไรบ้าง พ่อไม่ แบบ ฟอร์ม ค ร 11 หนังสือให้ความยินยอม สามีใหม่ ได้ไหม ไม่จดทะเบียนสมรส สามี ทำ ผู้หญิง ท้อง จำเป็นต้อง ไหม ทำไมต้อง จดทะเบียน หลังหย่า ตัวอย่าง คำร้องขอ ผู้เยาว์ พ่อไม่ได้ ตรวจดีเอ็นเอ เพื่อ คร.11 การเซ็นต์

ที่มา:bora.dopa.go.th/CallCenter1548/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com