ปก ระบบการศึกษาในประเทศไทย

3 ระบบการศึกษาในประเทศไทย แบบนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ระบบการศึกษาในประเทศไทย

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีลักษณะเป็นระบบที่รวมการศึกษาทั้งส่วนพื้นฐานและสูงกว่า โดยมีระดับการศึกษาหลักที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลักคือ การศึกษาพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (ระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาเชิงวิชาชีพ)

ระบบการศึกษาในประเทศไทย 01

การศึกษาพื้นฐาน

 • การศึกษาพื้นฐานแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา (ระยะเวลา 6 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระยะเวลา 3 ปี)
 • การศึกษาพื้นฐานเป็นสิ่งที่บังคับให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภายใต้กฎหมาย โดยรวมมาตรฐานของการสอนและหลักสูตรที่ได้รับการกำหนดไว้

การศึกษามัธยมศึกษา

 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ระยะเวลา 3 ปี) เป็นระดับการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ทั่วไปและมีรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับการศึกษาเชิงวิชาชีพ

การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาและการศึกษาเชิงวิชาชีพ

 • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง และมีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านการวิจัย
 • การศึกษาเชิงวิชาชีพ เน้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานและอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย ศิลปกรรม การออกแบบ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ระบบการศึกษาในประเทศไทยเน้นการทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการสอบ และมีการบังคับให้ผู้เรียนเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

ระบบ การศึกษาของไทยมี 3 รูป แบบ

ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการแบ่งเป็นรูปแบบหลักๆ 3 รูปแบบดังนี้

 1. การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education)
  • ประถมศึกษา (Primary Education) ระยะเวลา 6 ปี (ชั้นประถมศึกษา 1-6)
  • มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education) ระยะเวลา 3 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3)
 2. การศึกษามัธยมศึกษา (Secondary Education)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) ระยะเวลา 3 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6)
 3. การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาชีพ (Higher Education or Vocational Education)
  • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง ซึ่งสามารถเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการ
  • การศึกษาเชิงวิชาชีพ (Vocational Education) เน้นการศึกษาในสาขาอาชีพและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาชีพเทคนิค การศึกษาสากล การอาชีพทางการแพทย์ ฯลฯ

3 ระบบการศึกษาของไทย

รูปแบบเหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบแนวทางที่ได้รับการกำหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับระยะเวลาและระดับการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในแต่ละระดับ

ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังพบเจอกับหลายปัญหาที่ต้องการการแก้ไขและพัฒนา เราสามารถกล่าวถึงบางปัญหาที่พบบ่อยได้ดังนี้

 1. ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ปัญหานี้เกิดจากความแตกต่างระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่และระบบการศึกษาของท้องถิ่นที่ไม่สม่ำเสมอ สถานศึกษาในพื้นที่ชานเมืองหรือภูมิภาคต่างๆ อาจมีความสะดวกและคุณภาพการศึกษาที่ดีกว่าสถานศึกษาในพื้นที่ชานเมืองหรือภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาไม่เท่าเทียมทั่วประเทศ

 2. ระบบการศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน บางครั้งมีความแตกต่างระหว่างเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงที่มีอยู่ในสถานศึกษา อาจเกิดจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรที่สถานศึกษาใช้กับความต้องการและความเหมาะสมของตลาดแรงงาน

 3. ครูและการสอน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูและกระบวนการสอนมีหลายด้าน บางครูอาจขาดทักษะการสอนที่เหมาะสม หรือไม่มีความเข้าใจในการนำเทคนิคการสอนที่เป็นมาตรฐานไปใช้จริง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ไม่คำนึงถึงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน

 4. ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันส่งผลให้มีความแตกต่างในการเข้าถึงการศึกษา ผู้น้อยที่มีทรัพยากรเศรษฐกิจมากมักมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ในขณะที่ผู้มากที่มีทรัพยากรน้อย อาจไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้

 5. การประเมินแบบทฤษฎี การประเมินผลการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยยังใช้วิธีการประเมินแบบทฤษฎีโดยเน้นการสอบเขียนหรือการทดสอบแบบปลายภาค ซึ่งอาจไม่สามารถวัดความรู้และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ และอาจส่งผลให้การสอบสร้างความเครียดและการแข่งขันที่ไม่จำเป็น

ปัญหาการศึกษาไทยในปัจจุบัน

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและชีวิตในสังคม การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนของครู การส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา และการสร้างวัฒนธรรมการประเมินที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

อธิบายระดับชั้นของการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาในประเทศไทยมีระดับชั้นการศึกษาหลักที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก ดังนี้

 1. การศึกษาพื้นฐาน (Basic Education)

  • ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นระดับการศึกษาพื้นฐานแรกที่เด็กไทยเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 6 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา 6

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education) เป็นระดับที่มาถัดจากระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 3 ปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3

 2. การศึกษามัธยมศึกษา (Secondary Education)

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education) เป็นระดับที่มาถัดจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการศึกษาในระดับนี้คือ 3 ปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6
 3. การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาชีพ (Higher Education or Vocational Education)

  • การศึกษาที่ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็นระดับการศึกษาสูงที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทางสูงเสนอ ในระดับนี้มีหลักสูตรปริญญาตรี (บัณฑิตศึกษา) และหลักสูตรปริญญาโท (โทศาสตร์มหาบัณฑิต)

  • การศึกษาเชิงวิชาชีพ (Vocational Education) เป็นระดับการศึกษาที่เน้นการศึกษาในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งในสถาบันการศึกษาเชิงวิชาชีพและมหาวิทยาลัยทางเลือก

แต่ละระดับการศึกษานี้มีลักษณะการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสมตามวัยและระดับความสามารถของนักเรียนหรือนักศึกษาในแต่ละระดับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com