การดูแลผักต้องเผาผัก

3 การดูแลผักต้องเผาผักและใช้สารเคมีหรือไม่?

การดูแลผักต้องเผาผักและใช้สารเคมีหรือไม่?

การดูแลผักสามารถทำได้ในหลายวิธีและขึ้นอยู่กับความต้องการและวิธีการปลูกของแต่ละคน ดังนั้นผู้ปลูกพืชสามารถเลือกใช้วิธีที่ตรงกับแนวคิดและค่านิยมของตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องเผาผักหรือใช้สารเคมีทุกครั้ง ดังนี้คือตัวเลือกที่มีอยู่

  1. การใช้วิธีเชิงธรรมชาติ (Organic Methods) คือการปลูกและดูแลผักโดยไม่ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของสารเคมีสูง แทนที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอมโพสต์หรือปุ๋ยหมัก และใช้วิธีการป้องกันแบบธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชพันธุ์เดียวกันหรือสลับพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

  2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย (Integrated Pest Management – IPM) IPM เป็นการใช้การจัดการอย่างมีวิจารณ์ที่รวมกันระหว่างการใช้สารเคมีและวิธีการป้องกันแบบธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง การนำเสนอ IPM มีการตรวจสอบการระบาดของแมลงและโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองด้วยมาตรการที่เหมาะสม เช่น การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

  3. การใช้สารเคมี ในบางกรณีที่การระบาดของแมลงศัตรูพืชหรือโรคไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ หรือเป็นความเสี่ยงต่อผลผลิตที่สูง การใช้สารเคมีอาจจำเป็น เมื่อใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสภาพแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การดูแลผักโดยเผาผักหรือใช้สารเคมีไม่ใช่วิธีเดียวที่มีอยู่ ผู้ปลูกพืชสามารถนำเอาหลายวิธีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของการปลูกพืชของตนเองได้ การเลือกใช้วิธีการดูแลแบบคลั่งไคล้และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเสมอ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com