ปิดบัญชีธนาคาร

2 วาระ ประชุมปิดบัญชีธนาคารตัวอย่างเลิกบริษัททำเองได้จริง?

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างการประชุมปิดบัญชี ธนาคาร บริษัท

รายงานการประชุม

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร
ประชุมปิดบัญชีธนาคาร

บริษัท………………………………………………………………………จำกัด

ประชุม ณ สำนักงานบริษัท

ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่…………………………………………………………………………………………………………

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

  1. ……………………………………………………………….         ประธานที่ประชุม
  2. ………………………………………………………………          กรรมการ
  3. ……………………………………………………………..           กรรมการ

โดย……………………………….ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมตามวาระ ดังนี้

    • วาระที่ 1 ……………………………………………………
    • วาระที่ 2 …………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………..