ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

5 ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ วิธีบริหารความเสี่ยงและเพิ่มกำไร?

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่ไม่ได้มีในทุกกิจการที่ดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย จะมีบ้างก็แค่บางกิจการที่มีการค้าขายกับสกุลเงินที่อยู่ต่างประเทศ มีการค้าขายกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ มีการโอนเงินโอนชำระด้วยเงินที่ไม่ใช้สกุลเงินบาท ถือเป็นลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ

กิจการมีการ ซื้อขาย สินค้าหรือบริการ เป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในระหว่างรอบบัญชี สามารถจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงได้ดังนี้

  1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย) ในวันที่เกิดรายการ
  2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย) ในวันที่เกิดรายการ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ลูกหนี้การค้า ต่างประเทศ