ใบสั่งขาย

5 eXCEL ใบสั่งขายประโยชน์มีตัวอย่างแบบง่ายๆ?

ใบสั่งขาย

ใบสั่งขาย

ใบso

ใบ สั่งขาย หรือ ใบ SO (Sale Prder) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเมื่อบริษัทได้รับ ใบเสนอราคาจากลูกค้าที่ได้สั่งซื้อสินค้า หากบริษัทไหนมีระบบ หรือนโยบายที่ต้องใช้ ใบ สั่งขาย ก็จะทำการส่งใบ สั่งขาย (ใบso) ไปให้ลุกค้าเพื่อเป็นการยืนยัน หรือ เช็คให้เกิดความถูกต้องว่า สินค้าที่ลูกค้าสั่งมา มีรายละเอียดและจำนวน ถูกต้องตามตามที่บริษัทเรามีหลังจากลูกค้ายินยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วบริษัทก็จะจัดทำ Invoice ขึ้น และส่งเอกสารใบกำกับภาษีนี้ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่ามีจำนวนสินค้าและยอดที่ต้องชำระจำนวนตามที่ลูกค้าสั่ง

ใบ-SO

ใบ SO หรือใบ สั่งขาย บางครั้งยังใช้เป็นการทบทวนสินค้าที่ทางบริษัทมีอยู่ในสต็อก หรือถูกนำมาใช้แทนใบสั่งผลิต เพื่อสั่งงานในองค์กร และยังใช้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีได้อีก เช่น หากสินค้ามีไม่ครบตามจำนวน ใบเสนอราคา (ใบ po) อาจทำการสังขาย สินค้าไปบางส่วนก่อน และตั้งบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ใบ สั่งขาย (ใบ SO)  ค้างไว้ก่อนปิดจ็อบ กระบวนการพวกนี้เป็นสัญญาณให้แต่ละแผนก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสินค้าและข้อมูลต่าง ๆเช่นการจัดซื้อวัตถุดิบ การส่งสินคึ้า หรือเตรียมสถานที่จัดส่ง สถานที่พักสินค้า เป็นต้น ดังนั้น ใบ สั่งขาย จึงมีความสำคัญกับหน่วยงานหรือทุกองค์กร ที่มีขนาดกลาง ไปจนถึงขนาใหญ่

ใบ สั่งขาย จัดทําขึ้นเพื่ออะไร

การจัดทำใบสั่ง ขายเกิดขึ้นเมื่อ ทางบริษัทผู้ขายได้ทำเสนอราคาไปให้ลูกค้าโดยการ เปิดใบเสนอราคา ( ใบ QO) เมื่อลูกค้าสนใจในสินค้า จึงได้ได้จัดทำใบสั่งซื้อ (ใบ PO) ให้กับทางบริษัท อาจมีการลงลายเซ็นเพื่อความแน่นอน

บริษัทที่ขายสินค้าอาจต้องการความแน่นอน จะได้ทำการ เปิดใบสั่ง ขาย (ใบ SO) ที่จัดทำโดย บริษัทของตัวเอง เพื่อส่งให้ลูกค้ายืนยัน และเมื่อลูกค้าได้รับ ใบสั่ง ขาย ได้ทำการลงลายเซ็นแล้วส่งกลับมายังบริษัทผู้ขาย ฝ่ายประสานงานขายก็จะนำเอกสารใบสั่ง ขายไปเปิดเป็นใบ กำกับภาษี(Invoice) ซึ่งสามารถนำไปเปิด ได้ 2 รูปแบบ คือ 1.จ่ายชำระบางส่วน 2.จ่ายชำระแบบเต็มจำนวน เป็นต้น

ประโยชน์ของใบ สั่งขาย

  • 1เพื่อให้ลูกค้ายืนยันการสัังซื้อสินคาที่แน่นนอน
  • 2เพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า
  • 3ทบทวนรายละเอียดของสินค้าที่ไ้ดสั่งซื้อในใบเสนอราคา (ใบ po)
  • 4บ่งบอกถึงความต้องการในสินค้าที่บริษัทเรามี
  • 5ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเอกสารกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้เช่น ใบสั่งซื้อ (ใบ PO) ใบกับกับภาษี (Invoice) เป็นต้น

ใบสั่งขายคือ

ดาวโหลดใบ สั่งขาย

ใบ สั่งขาย doc

ใบสั่งขาย Excel

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com