งบการเงินบริษัท

6 หมุนเวียน งบการเงินบริษัทจำกัดงบดุลความหมาย?

งบการเงินบริษัท

งบการเงินของบริษัทจำกัด Financial Statement

ธุรกิจทุกประเภทจดบันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปแบบของเงินตรา (monetary expressions in accounts) เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอมีประโยชน์มากที่สุดรายการที่จดบันทึกไว้จะนำมาจัดหมวดหมู่และสรุปผลในรูปของรายงานการเงินหรืองบการเงินเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่ง รายงานการเงินหรืองบการเงินนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจในงวดนั้นและฐานะการเงินในวันสิ้นงวดบัญชี

งบการเงินบริษัท

งบการเงินของบริษัทจำกัดคืองบที่แสดงฐานะและผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง งบการเงินประกอบด้วย

 1. รายงานผู้สอบบัญชี
 2. งบดุบ
 3. งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม
 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 6. ข้อมูลอื่นๆถ้ามี

ความหมายในงบ

ความหมายและการแสดงรายการย่อในงบการเงิน

ความหมายและการแสดงรายการย่อในงบการเงินของบริษัทจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจอื่น นอกจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจเก็บของในคลังสินค้า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดดังนี้

งบดุล

งบดุลประกอบด้วย

 • สินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียน
 1. เงินสดและเงินฝากธนาคารธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ เช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร ธนานัติ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท
 2. เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึงหลักทรัพย์ที่ซื้อจากเงินสดเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และฝ่ายจัดการจะขายเมื่อต้องการเงินสด
 3. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ หมายถึงเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายไปตามปกติธุระและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว ในกรณีที่ตั๋วเงินรับมีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ของยอดรวมลูกหนี้ทั้งสิ้น ให้แสดงตั๋วเงินรับแยกจากลูกหนี้การค้า
 4. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม หมายถึงเงินที่กิจการให้บริษัทในเครือและบริษัทร่วมกู้ยืมในระยะสั้น
 5. สินค้าคงเหลือ หมายถึงสินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ
 6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หมายถึงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ไม่อาจแสดงไว้ ในกรณีที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใดมีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น ให้แสดงสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นๆไว้แต่ละประเภทเป็นเอกเทศโดยเรียงลำดับก่อนรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 • ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง หมายถึงเงินกู้ยืมที่กรรมการและลูกจ้างยืมไปจากกิจการ รวมทั้งหนี้สินที่กรรมการและลูกจ้างมีต่อกิจการ ไม่ว่าจะโดยการซื้อสินค้าจากกิจการหรือเป็นหนี้สินของกิจการในลักษณะอื่นใด เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้างดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงจำนวนที่เป็นการจ่ายล่วงหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติและการให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้างตามโครงการสวัสดิการ ของกิจการ
 • เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น หมายถึงเงินลงทุนในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วมที่มิใช่เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นซึ่งต้องแสดงไว้
 • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ หมายถึงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร รวมทั้งค่าดัดแปลงสถานที่นั้น ตลอดจนเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆหลังจากหักค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าที่ตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
 • สินทรัพย์อื่น หมายถึงรายจ่ายรอการตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นในกรณีที่สินทรัพย์อื่นประเภทใดมีจำนวนเวินตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นให้แยกแสดงสินทรัพย์นั้นแต่ละประเภทเป็นเอกเทศโดยเรียงลำดับก่อนรายการสินทรัพย์อื่น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

 • หนี้สินหมุนเวียน
 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคาร หมายถึงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าโดยวิธีใด
 2. เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย หมายถึงพันธะที่จะต้องชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้รับตามปกติธุระและหนี้สินตามตั๋วเงินจ่าย ในกรณีที่ตั๋วเงินจ่ายมีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ของยอดรวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ให้แยกแสดงตั๋วเงินจ่ายแยกจากเจ้าหนี้การค้า
 3. เงินปันผลค้างจ่าย หมายถึงเงินปันผลที่ประกาศจ่ายแล้วแต่ยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดบัญชี
 4. ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
 5. เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม
 • เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง หมายถึงเงินกู้ยืมจากกรรมการและลูกจ้าง รวมทั้งหนี้สินที่กิจการมีต่อกรรมการและลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยการซื้อสินค้าจากกรรมการและลูกจ้างหรือจากคนอื่น
 • เงินกู้จากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม หมายถึงเงินที่บริษัทกู้ยืมจากบริษัทในเครือเอง
 • เงินทุนเลี้ยงชีพและบำเหน็จ หมายถึงเงินสะสมของลูกจ้างที่กิจการหักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานและเงินส่วนที่กิจการจ่ายสมทบตามโครงการสวัสดิการของกิจการหรือของทางราชการ รวมทั้งเงินบำเหน็จที่จะต้องจ่ายแก่ลูกจ้าง
 • เงินกู้ยืมระยะยาว หมายถึงเงินกู้ยืมมีกำหนดคืนเกินกว่าหนึ่งปีโดยมีสัญญากู้ยืมเป็นหลักฐาน
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • ทุนเรือนหุ้น
 • ทุนจดทะเบียน หมายถึงทุนทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายให้แสดงชนิดของหุ้นตามที่จดไว้
 • ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หมายถึงหุ้นและมูลค่าหุ้นที่นำออกจำหน่ายและเรียกให้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วให้แสดงหุ้นแต่ละชนิด

กำไรสะสม

กำไรสะสม

กำไรสะสม

 • ที่จัดสรรแล้ว และ สำรองอื่น หมายถึงเงินสำรองตามกฎหมายกันไว้จากกำไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com