ศัพท์บัญชีเบื้องต้น

7 Stock Option สิทธิในการซื้อหุ้นออกหุ้นเพิ่มทุน?

Stock Right คืออะไรทางภาษาบัญชี

Stock Right คืออะไรและมีคำจำกัดความว่าอย่างไร StockRight หมายถึงสิทธิซื้อหุ้น หมายถึงสิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตลอดจนบุคคลบางกลุ่มที่จะซื้อหุ้นที่บริษัทจะออกใหม่ได้ก่อนในราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเกิดในกรณีดังต่อไปนี้

stockright

Stock Option คือ 

Stock option คือ สัญญาซื้อหรือขายหุ้นในอนาคตในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้าระหว่างผู้ขาย (ต้นทุนหุ้น) และผู้ซื้อ (ผู้ถือหุ้น) ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นซื้อหรือขายหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือในราคาตลาด โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในอนาคตจะส่งผลต่อมูลค่าของตัวเลือกหุ้น

สัญญา stock option แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ

 1. Call option ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 2. Put option ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นขายหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Stock option มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนและการซื้อขายหุ้น ผู้ลงทุนสามารถใช้ stock option เพื่อซื้อหรือขายหุ้นในอนาคตในราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อกำไรหรือปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในอนาคต

หุ้น ro คืออะไร

หุ้น RO ไม่ใช่คำหลักฐานที่ใช้ในวงการการลงทุนหุ้น เพราะไม่มีรหัสหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้ใช้กับ RO ในตลาดหุ้นทั่วไป การค้นหาหรือการอ้างอิง RO อาจมีความหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหุ้น อาจเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสำหรับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น หรืออาจเป็นตัวย่อหรือรหัสที่ใช้ในองค์กรหรือกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงและไม่รู้จักกันทั่วไป

หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RO หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ฉันยินดีที่จะช่วยตอบคำถามให้มากที่สุด

สิทธิในการซื้อหุ้น หมายถึง

สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) หมายถึง สิทธิ์ที่ให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหุ้นแบบเลือกซื้อ (Option Agreement) ระหว่างผู้ขาย (ต้นทุนหุ้น) และผู้ซื้อ (ผู้ถือหุ้น) ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สิทธิในการซื้อหุ้นประกอบด้วยสองประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

 1. Call Option (สิทธิ์ซื้อหุ้น) เป็นสิทธิ์ที่ให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ราคาพิเศษหรือราคาตลาด) ซึ่งผู้ถือสิทธิ์อาจใช้สิทธิ์นี้เมื่อค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเหนือราคาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อต้องการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันในอนาคต

 2. Put Option (สิทธิ์ขายหุ้น) เป็นสิทธิ์ที่ให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ราคาพิเศษหรือราคาตลาด) ซึ่งผู้ถือสิทธิ์อาจใช้สิทธิ์นี้เมื่อค่าหุ้นลดลงต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อต้องการขายหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันในอนาคต

สิทธิในการซื้อหุ้นให้ผู้ถือสิทธิ์มีความยืดหยุ่นในการทำกำไรหรือปกป้องตนเองจากความเสี่ยงในตลาดหุ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นในอนาคตจะมีผลต่อมูลค่าของสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนั้นๆ โดยผู้ถือสิทธิ์สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับตลาดและสถานการณ์ทางการเงิน

Right Offering คือ 

Right offering (หรือ Rights Offering) เป็นกระบวนการทางการเงินที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันโดยให้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในราคาที่กำหนด ซึ่งสิทธิ์นี้จะมีชื่อเรียกว่า “สิทธิ์” (Rights) และสามารถซื้อหุ้นในอัตราที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สิทธิ์ใน Right offering ถือเป็นสิทธิ์ล่วงหน้าที่สามารถถูกซื้อหรือขายได้เหมือนกับหุ้นทั่วไป

ในกระบวนการ Right offering, บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันซื้อสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในราคาที่กำหนดให้ สิทธิ์นี้จะมีอัตราส่วนหนึ่งต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมครองอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิ์นี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดในเอกสารสิทธิ์)

ผู้ถือสิทธิ์สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มหรือขายสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจ หากผู้ถือสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ สิทธิ์นี้อาจหมดอายุไปโดยไม่มีมูลค่า ในกรณีที่ผู้ถือสิทธิ์ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่ม จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราที่กำหนดเพื่อรับหุ้นเพิ่มเข้ามาในพอร์ตหุ้นของตน

Right offering ช่วยให้บริษัทได้เงินทุนเพิ่ม และให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการครองหุ้นในบริษัท อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความนิยมและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วย

Pre-emptive right คือ 

Pre-emptive right (หรือเรียกว่า Right of Pre-emption) คือสิทธิ์ที่มีอยู่กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันในการซื้อหุ้นใหม่ที่บริษัทเสนอขายก่อนที่จะเสนอให้กับบุคคลอื่น โดยสิทธิ์นี้จะมอบให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนที่ครองหุ้นปัจจุบันในบริษัท ซึ่งผู้ถือสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์นี้เพื่อซื้อหุ้นใหม่ในราคาที่กำหนด และในกรณีที่ผู้ถือสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ สิทธิ์นี้จะถูกโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นอื่นที่สนใจในลำดับถัดไป

Pre-emptive right มีความหมายสำคัญในการรักษาสัดส่วนการครองหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท และให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเพิ่มเติมหุ้นใหม่ของบริษัท ผู้ถือสิทธิ์สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นใหม่เพิ่มหรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของผู้ถือสิทธิ์เอง

Pre-emptive right ช่วยให้ผู้ถือสิทธิ์มีความคุ้มครองในการรักษาสัดส่วนการครองหุ้น และช่วยป้องกันการ diluted หรือทำลดสัดส่วนการครองหุ้นของผู้ถือสิทธิ์ในกรณีที่มีการเพิ่มหุ้นใหม่ในบริษัท

ออกหุ้นเพิ่มทุน ภาษาอังกฤษ

การออกหุ้นเพิ่มทุนในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Issuing additional shares to raise capital” หรือ “Issuing additional shares for capital raising” หรือ “Capital raising through issuance of additional shares”

สิทธิพิเศษที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหุ้น

 1. เมื่อบริษัทต้องการเพิ่มทุน โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและนำหุ้นออกจำหน่าย โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นก่อน
 2. เมื่อบริษัทต้องการตอบแทนบุคคลบางกลุ่ม เช่นผู้เริ่มก่อตั้งและพนักงานของบริษัทเป็นต้น เป็นสิทธิที่ให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน
 3. เมื่อบริษัทต้องการจูงใจผู้ซื้อหลักทรัพย์อื่น เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญควบกับการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเป็นต้น เป็นสิทธิที่ให้พร้อมกับการจำหน่ายหุ้นอื่น

บริษัทจะออกตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Stock Warrant) ให้กับผู้ได้สิทธิ โดยปกติผู้ถือหุ้น 1 หุ้น จะได้ 1 สิทธิ คือจะได้รับตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้น 1 ใบ ผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อหุ้นใหม่ได้กี่หุ้นย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่คนถืออยู่และขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างจำนวนตราสารแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่ออกใหม่

โดยทั่วไปราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นใหม่มักจะถูกกว่าราคาตลาดดังนั้นบางครั้งอาจมีการซื้อขายสิทธิกันก็ได้ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะแยกพิจารณาตามกรณีที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

การให้สิทธิซื้อหุ้นจะแยกพิจารณาดังนี้

 1. สิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อบริษัทออกตราสารแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีการบันทึกบัญชีแต่อย่างใด เพียงแต่บันทึกเป็นความจำว่าได้ออกสิทธิไปเท่าไร เพื่อให้ทราบถึงจำนวนหุ้นทุนที่อาจจะถูกใช้สิทธิซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม ต่อมาเมื่อมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนดไว้ก็ให้บันทึกความจำลดจำนวนสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นลดลง เพื่อจะได้ทราบจำนวนสิทธิที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งบริษัทจะต้องกันจำนวนหุ้นไว้ให้เพียงพอกับจำนวนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมบางคนยังไม่ได้ใช้ การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นจำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อนั้นมีวิธีการบันทึกเช่นเดียวกับการจำหน่ายหุ้นทั่วๆไป
 2. สิทธิที่ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงาน เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารหรือพนักงานได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการและเพื่อเป็นการตอบแทนผลงาน บริษัทบางแห่งจะให้สิทธิผู้บริหารหรือพนักงานได้ซื้อหุ้นของบริษัท วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสิทธิซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้บริหารหรือพนักงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิดังนี้
  • การให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทน เป็นการให้สิทธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทุนของบริษัทหรือเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการมากขึ้น ลักษณะของการให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทนตามที่ได้กำหนดไว้มีดังนี้
 • บริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการ
 • พนักงานทุกคนที่มีสิทธิสามารถซื้อหุ้นของบริษัทตามอัตราส่วนของเงินเดือน
 • ระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นควรจำกัดพอสมควร
 • ราคาของหุ้นที่ซื้อโดยใช้สิทธิ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด จะต้องไม่สูงกว่าราคาของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อ

การให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานซื้อหุ้นโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทนนี้ไม่ต้องบันทึกบัญชีแต่อย่างใดเพราะไม่มีผลตอบแทนที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะต้องบันทึกรายการ เมื่อมีการใช้สิทธิจะบันทึกรายการเช่นเดียวกับการจำหน่ายหุ้นทุนตามปกติ

 • การให้สิทธิโดยถือเป็นค่าตอบแทนการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานที่มีลักษณะไม่ตรงกับลักษณะของการให้สิทธิโดยไม่ถือเป็นค่าตอบแทน ซึ่งจัดว่าเป็นการให้สิทธิโดยให้เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน ลักษณะของสิทธินี้จะถูกกำหนดไว้ต่างๆกัน เช่นพนักงานที่ได้รับสิทธิมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น จำนวนที่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นที่สูงกว่าราคาหุ้นที่พนักงานซื้อด้วยสิทธิ ณ วันคำนวณ ปัญหาที่ตามมาคือ ควรใช้วันใดในการคำนวณค่าตอบแทนนี้
ค่าตอบแทน

วันที่ใช้ในการคำนวณค่าตอบแทนเพื่อบันทึกรายการในบัญชีตามทฤษฎีมี 3 วันคือ

 • วันที่บริษัทประกาศให้สิทธิแก่พนักงาน
 • วันที่พนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้
 • วันที่พนักงานได้ใช้สิทธิของตนซื้อหุ้น
 1. สิทธิที่ให้พร้อมกับการจำหน่ายหุ้นอื่น เพื่อเป็นการจูงใจให้มีผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้มากขึ้น บริษัทจะให้ผู้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในราคาที่กำหนดไว้ซึ่งมักจะต่ำกว่าราคาตลาด โดยอาจจะมีการกำหนดระยะเวลาของการใช้สิทธิหรือไม่กำหนดเวลาก็ได้ สิทธิที่ให้นี้จะบันทึกบัญชีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกรณีต่อไปนี้
  • กรณีถือว่า ณ วันจำหน่ายหุ้นอื่นสิทธิที่ให้ไม่มีราคา ณ วันที่จำหน่ายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดให้ถือว่าเป็นค่าขายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิ จะไม่มีการบันทึกสิทธิที่ให้เพราะถือว่าไม่มีราคา
  • กรณีถือว่า ณ วันจำหน่ายหุ้นอื่นสิทธิที่ให้มีราคา ณ วันที่จำหน่ายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิจะต้องแยกจำนวนเงินที่ได้รับว่าเป็นค่าขายหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิเท่าใดและเป็นค่าของสิทธิในการที่จะซื้อหุ้นสามัญเท่าใด ถ้าต่อมามีผู้มาใช้สิทธิก็ให้บันทึกราคาหุ้นสามัญเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบวกราคาของสิทธิที่นำมาใช้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com