business intelligence

7 Business Intelligence คลังข้อมูลย่อมาจากที่ไม่มีใครพูด?

Business Intelligence คือ

Business Intelligence หมายถึง เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถนําไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลจํานวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Business Intelligence เครื่องมือในการทํา Business Analytics
(Descriptive Analytics และ Predictive Analytics)

Business Analytics

• Business Analytics หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดําเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. Descriptive Analytics
• รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดย เน้นการอธิบายว่ากําลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดอะไรขึ้น สามารถอธิบายถึงสาเหตุ
การเกิดต่าง ๆ ได้ว่าทําไม เช่น รายงานธุรกิจ รายงานผลดําเนินงานที่ผ่านมา

2. Predictive Analytics
• เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นมา โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ทํานาย” สิ่งที่กําลังเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต
ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาตร์ต่าง ๆ หรือร่วมกับการทํา Data Mining นอกจากนี้ Predictive Analytics ยังทําให้เราสามารถวิเคราะห์
หาโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย เช่น การรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดการขาย คํานวณ
“ความน่าจะเป็น” ที่บุคคลจะสามารถชําระหนี้ได้ในอนาคต เป็นต้น

3. Prescriptive Analytics
• รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือทํานายว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังให้คําแนะนําใน
ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือกด้วย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ เมื่อได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น Prescriptive Analytics จําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลายมากกว่าเพียงแค่ข้อมูลในอดีต

Big Data

5bigdata

Big Data หมายถึง ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. Volume คือ ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ Petabyte ขึ้นไป
2. Velocity คือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว
3. Variety คือ ชนิดและลักษณะของข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง หรือแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพ ข้อความ วีดีโอ
4. Veracity คือ คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ นํามาวิเคราะห์ ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ดี
5. Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีมูลค่าและความสําคัญต่อธุรกิจในการนํามาใช้ประโยชน์ใช้ในการ Prescriptive Analytics ร่วมกับ Machine Learning

Business Intelligence (BI)

Tableau : โปรแกรมด้าน BI
• Five years a leader
• 2017 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics

ที่มา:https://www.digital.cmru.ac.th/Uploads/files/Business%20analytic.pdf

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com