ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

3 ป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงฉ้อโกงในธุรกิจรู้อย่างฮา?

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกงในธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกงเป็นส่วนสำคัญของการจัดการธุรกิจ เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและรักษาความน่าเชื่อถือของธุรกิจได้

เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ และวางแผนการจัดการความเสี่ยงโดยใช้หลักการที่มีความเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย

3 การวิเคราะห์และประเมิน

 1. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงอาจมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการการผลิต และความเสี่ยงด้านการเงิน หลังจากระบุแล้วจะต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และมีแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

 2. การวางแผนการจัดการความเสี่ยง หลังจากที่ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว จะต้องวางแผนการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้หลักการที่เหมาะสม เช่น การใช้แนวคิดการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์อันตราย โดยควรเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ เช่น การป้องกัน การโอนเป็นความเสี่ยง การรับรู้และการตอบสนอง หรือการตัดสินใจ

 1. การดำเนินการและติดตามผล หลังจากวางแผนการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้และติดตามผลเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

การป้องกันการฉ้อโกงในธุรกิจ จะต้องพิจารณาด้านการควบคุมภายในและภายนอกธุรกิจ โดยควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้

 1. การควบคุมภายใน การจัดตั้งระบบการควบคุมภายในธุรกิจ เช่น การตรวจสอบบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และการกำกับดูแลโครงสร้างภายในธุรกิจ เป็นต้น

 2. การควบคุมภายนอก การจัดตั้งระบบการควบคุมภายนอกธุรกิจ เช่น การตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมภายนอก การตรวจสอบความเป็นธรรมของการทำธุรกิจ และการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า และผู้ลงทุน เป็นต้น

 1. การสร้างความตระหนักในธุรกิจ การสร้างความตระหนักในธุรกิจที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง โดยการสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกิจ การเผยแพร่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน การสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าและเพื่อนแข่งขัน จะช่วยให้ลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงได้มากขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกงในธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจและรักษาความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง วางแผนการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการและติดตามผล รวมถึงการควบคุมภายในและภายนอกธุรกิจ และการสร้างความตระหนักในธุรกิจ จะช่วยให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จในระยะยาว

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง

ความเสี่ยงการทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สูงในธุรกิจและองค์กรต่างๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ตัวอย่างของความเสี่ยงการทุจริตได้แก่

7 ตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริต

 1. การโกงในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรเนื่องจากเป็นการละเมิดความเป็นธรรมและการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การโกงในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 2. การฉ้อโกงในการเงินและการบัญชี เป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรเนื่องจากการฉ้อโกงในการเงินและการบัญชีมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุน และอาจส่งผลต่อความเป็นธรรมของการดำเนินธุรกิจ

 3. การละเมิดสิทธิบัตร เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 4. การละเมิดความเป็นส่วนตัว เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยการใช้ข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเก็บข้อมูลในที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจและส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

 1. การฉ้อโกงในการขาย เป็นการละเมิดความเป็นธรรมในการขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้วิธีการทำลายภาพลักษณ์ของคู่แข่ง หรือโปรโมชั่นที่ไม่เป็นธรรม

 2. การละเมิดสิทธิตลาดต่างชาติ เป็นการละเมิดสิทธิตลาดต่างชาติโดยไม่เชื่อถือตามข้อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อการค้าขายขององค์กรในตลาดต่างชาติ

 3. การฉ้อโกงในการประกาศผลการเงิน เป็นการประกาศผลการเงินโดยการโกงข้อมูลทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนและการวางแผนการเงินขององค์กร

เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในธุรกิจ องค์กรจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

บริหารจัดการความเสี่ยง 01

ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยองค์กรสามารถใช้วิธีการต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น

 1. การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเป็นวิธีที่มักใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการตรวจสอบบัญชีและการเงินขององค์กรเพื่อค้นหาความผิดปกติและข้อบกพร่องทางการเงิน

 2. การสำรวจความเชื่อถือ การสำรวจความเชื่อถือของลูกค้าและผู้ประกอบการอื่นๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจภาพลักษณ์ของตนเองในตลาดและสามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้

 3. การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เอกสารเช่น สัญญาและข้อตกลงการทำธุรกิจ จะช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวโน้มและแนวโน้มในการทุจริตในตลาด

 4. การสอบถาม การสอบถามลูกค้าและผู้ประกอบการอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับองค์กร จะช่วยให้องค์กรประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้

 5. การทำการประเมินความเสี่ยง การทำการประเมินความเสี่ยงโดยใช้หลักการและเครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน-ประโยชน์ เป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยการคำนวณค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การทุจริตเกิดขึ้น และเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

 1. การตรวจสอบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ การตรวจสอบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เป็นวิธีที่องค์กรใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการตรวจสอบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

 2. การสำรวจประวัติพยานและการตรวจสอบอ้างอิง การสำรวจประวัติพยานและการตรวจสอบอ้างอิงเป็นวิธีที่องค์กรใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการสอบถามผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับองค์กร และการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและประวัติความเป็นธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการตรวจสอบเบื้องหลังที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจและรับรู้ความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นกระบวนการที่จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์และความคล่องตัว การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์และความคล่องตัวจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยองค์กรสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน การสำรวจความเชื่อถือ และการตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 3. การตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเข้มงวด การตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเข้มงวดเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณในองค์กร รวมถึงการตรวจสอบเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

 4. การฝึกอบรมและสอนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง การฝึกอบรมและสอนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยต้องมีการฝึกอบรมและสอนพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงแนวทางการป้องกันและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การพัฒนาและสร้างนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสม การพัฒนาและสร้างนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร โดยนโยบายและกระบวนการดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กร

 2. การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตจะช่วยให้องค์กรรับรู้และรู้จักกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

 3. การส่งเสริมและประสานงานในองค์กร การส่งเสริมและประสานงานในองค์กรเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรับรู้ของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องมีในองค์กร โดยการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการอื่น

ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ตัวอย่างของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้แก่ บริษัทธุรกิจการบินสิงคโปร์ (Singapore Airlines) ซึ่งเป็นบริษัทการบินชั้นนำของเอเชีย และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบริษัทการบินที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลก โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

5 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 1. การตรวจสอบความเสี่ยงและการวางแผน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 2. การพัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยงที่รวมถึงการตรวจสอบเชิงพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย การตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน

 3. การฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีเหมาะสมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในทุกๆ ระดับและเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงาน

 1. การตรวจสอบและประเมินผล บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ผลอย่างไรและเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในอนาคต

 2. การสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร โดยมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างมูลค่าสำหรับองค์กรได้

ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงการทุจริตเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน ความเสียหายทางชื่อเสียง และอื่น ๆ ดังนี้

6 ความเสี่ยง การทุจริตมีอะไรบ้าง

 1. การฉ้อโกง เป็นการกระทำที่บุคคลในองค์กรทำขึ้นเพื่อหลอกลวงเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการเพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตน อาทิ การปลอมเอกสาร การลอกเลียนแบบสินค้า การเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงิน

 2. การแอบอำนวยประโยชน์ เป็นการกระทำที่บุคคลในองค์กรใช้อำนาจหรือตำแหน่งในองค์กรเพื่อเพิ่มประโยชน์ส่วนตน อาทิ การส่งผลิตภัณฑ์ไปยังบริษัทที่เป็นเพื่อนร่วมงาน การขโมยข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลขององค์กร

 3. การฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นการกระทำที่บุคคลในองค์กรละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ เพื่อเพิ่มประโยชน์ส่วนตน เช่น การละเว้นการส่งรายงานทางการเงินตามกฎหมาย การซ่อนเงื่อนไขในสัญญาที่สร้างความเป็นมิตรต่อฝ่ายเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ส่วนตน

 4. การข่มขู่ เป็นการกระทำที่ใช้ความรุนแรงเพื่อบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่ตนต้องการเพื่อเพิ่มประโยชน์ส่วนตน เช่น การข่มขู่ให้ลูกค้าชำระเงินหรือให้เงินโดยไม่เหมาะสม การข่มขู่บุคคลอื่นให้ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายเพื่อเพิ่มประโยชน์ส่วนตน

 1. การบริหารจัดการไม่ดี เป็นการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่เป็นเพื่อนร่วมงานโดยไม่ได้ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ การตั้งราคาสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง

 2. การทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกระทำที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประโยชน์ส่วนตน อาทิ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไฟล์เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยข้อมูล การใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อดึงข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลขององค์กร

การรับมือกับความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำไม่เหมาะสม และส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตราฐาน

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร โดยมีขั้นตอนหลักๆ คือ 4 ขั้นตอนดังนี้

 1. การประเมินความเสี่ยง เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และประเมินระดับความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงระดับไหน โดยการประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การสำรวจและตรวจสอบแหล่งเสี่ยง เปรียบเทียบประวัติความเสี่ยง และการสำรวจสอบความเสี่ยงจากการตั้งคำถาม

 2. การวางแผนจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล การจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

 3. การดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยการดำเนินการจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการลดความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยงด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การแก้ไขความเสี่ยงด้วยวิธีการกำหนดนโยบายและกระบวนการการทำงานใหม่

 1. การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและวัดผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินผลและการวิเคราะห์ว่าระบบการจัดการความเสี่ยงสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการติดตามและประเมินผลสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในระยะยาว

ด้วยขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง องค์กรจะสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตได้ดี

บริหารจัดการความเสี่ยง 03

การจัดการความเสี่ยงในองค์กร

การจัดการความเสี่ยงในองค์กรเป็นกระบวนการที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยการจัดการความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. การระบุความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงในองค์กรจะช่วยให้ทีมงานเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มงาน และเป็นการจัดทำรายการของความเสี่ยงที่มีความสำคัญและมีการคำนวณความเสี่ยงเพื่อเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

 2. การประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินความเสี่ยงที่มีและหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับการทำงานขององค์กร เพื่อให้ทีมงานเห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

 3. การวางแผนการจัดการความเสี่ยง เป็นการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในองค์กรโดยการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการวางแผนการจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล การจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

 1. การดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยการดำเนินการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการลดความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยงด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การแก้ไขความเสี่ยงด้วยวิธีการกำหนดนโยบายและกระบวนการการทำงานใหม่

 2. การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและวัดผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินผลและการวิเคราะห์ว่าระบบการจัดการความเสี่ยงสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการติดตามและประเมินผลสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในระยะยาว

ด้วยการจัดการความเสี่ยงในองค์กรที่ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจ

บริหารจัดการความเสี่ยง 02

ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง

ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงในองค์กร ได้แก่

 1. การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน การเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการแจ้งศาลฯ เกี่ยวกับการฟ้องร้องประกันภัย หรือการเสียเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระหนี้เกินกว่าที่บริษัทจะจ่ายได้

 2. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 3. การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต การเตรียมการวางแผนการจัดการความเสี่ยงโดยตรวจสอบการทำงานและกำหนดนโยบายในการป้องกันการทุจริต เช่น การตรวจสอบการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออาทรสำหรับการทุจริต

 4. การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การเตรียมความพร้อมในกรณีที่พนักงานป่วยหรือเจ็บป่วย โดยการมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือให้การประเมินสุขภาพพนักงานเป็นประจำ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดสุขภาพที่ไม่ดีของพนักงาน

 5. การจัดการความเสี่ยงด้านการประมีการให้บริการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในกรณีที่มีการตัดสินใจเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการ โดยการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการให้บริการที่เป็นไปได้ โดยการตรวจสอบการให้บริการ การวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการให้บริการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการ

 1. การจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต การตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าที่มีปัญหา โดยการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ความสมบูรณ์ของวัตถุดิบ การตรวจสอบการผลิตและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 2. การจัดการความเสี่ยงด้านธุรกิจ การเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาด การตรวจสอบและปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจที่เป็นไปได้ การตรวจสอบสถานการณ์ของตลาดและการวางแผนการดำเนินธุรกิจในกรณีที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความเสี่ยงในองค์กรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กร

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com