ปก หลักการความมั่นคง

5 หลักการความมั่นคง และการป้องกันไม่แปลกที่คุณไม่รู้!

หลักการความมั่นคงและการป้องกัน

หลักการความมั่นคงและการป้องกันเป็นหลักการที่ถูกใช้ในการออกแบบระบบและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการเกิดความเสียหายหรือการโจรกรรมได้ หลักการเหล่านี้มีความสำคัญในหลายด้าน เช่น ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบทางการเงิน ความมั่นคงของระบบการสื่อสาร และความปลอดภัยของสถานที่ที่คนอาศัยหรือทำงานอยู่ เพื่อให้เข้าใจหลักการเหล่านี้มากขึ้น นี่คือหลักการความมั่นคงและการป้องกันที่สำคัญ

หลักการความมั่นคง 02

 1. หลักการพรีเวนชัน (Prevention) หลักการนี้เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออันตราย โดยการดำเนินการล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจทำให้เกิดปัญหา ตัวอย่างเช่นการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

 2. หลักการตรวจสอบและตรวจจับ (Detection and Monitoring) หลักการนี้เน้นการตรวจสอบและตรวจจับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อระบุความผิดปกติหรือภัยคุกคาม ตัวอย่างเช่นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจจับและบันทึกภาพการเคลื่อนไหวในบริเวณที่มีความสำคัญ

 3. หลักการความตอบสนอง (Response) หลักการนี้เน้นการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นการสร้างแผนการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและการฝึกฝนบุคลากรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์สำคัญ เช่น อัคคีภัย, การรุกรานความปลอดภัย, หรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

 4. หลักการฟื้นฟู (Recovery) หลักการนี้เน้นการฟื้นฟูสภาพการทำงานหรือสภาพธรรมชาติให้กลับมาที่สถานะปกติหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เสียหาย ตัวอย่างเช่นการสำรวจและซ่อมแซมสถานที่หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

 5. หลักการออกแบบและทดสอบ (Design and Testing) หลักการนี้เน้นการออกแบบระบบและการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นการทดสอบและการรีวิวระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความเสถียรและความปลอดภัยก่อนการนำไปใช้งานจริง

หลักการความมั่นคงและการป้องกัน

การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสร้างระบบที่มีความมั่นคงและสามารถป้องกันความเสียหายหรืออุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระบบหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เราดูแลด้วยอย่างเหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3 ด้าน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านเทคนิค (Technical Security) ด้านเทคนิคเน้นการใช้เทคโนโลยีและมาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการโจรกรรมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีตัวอย่างมาตรการเช่น การใช้ระบบรหัสลับ (Encryption) เพื่อป้องกันการอ่านหรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) เพื่อกำจัดการบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ เป็นต้น

 2. ด้านการจัดการและนโยบาย (Administrative and Policy) ด้านการจัดการและนโยบายเน้นการกำหนดและบังคับนโยบายการรักษาความปลอดภัย เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) การกำหนดนโยบายการใช้งานและการรักษาความปลอดภัย (Security Policy) การจัดการผู้ใช้งานและการฝึกอบรมให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย เป็นต้น

 3. ด้านกากับกลุ่มมนุษย์ (Physical Security) ด้านกากับกลุ่มมนุษย์เน้นการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อจำกัดการเข้าถึงและรักษาความปลอดภัยของอาคารหรือสถานที่ที่มีข้อมูลที่สำคัญ เป็นต้น

3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งสามด้านนี้เป็นการปฏิบัติแบบ ganzes Unternehmen (รักษาความปลอดภัยทั้งบริษัท) โดยใช้การผสมผสานและการปรับใช้มาตรการที่เหมาะสมตามลักษณะและความสำคัญของข้อมูลในแต่ละองค์กร นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและสากลที่เกี่ยวข้องเช่น คำแนะนำของISO/IEC 27001 (Information Security Management System) เป็นต้น

การรักษาความ ปลอดภัย ของข้อมูล 5 ด้าน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ด้านเทคนิค (Technical Security) ด้านเทคนิคเน้นการใช้เทคโนโลยีและมาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการโจรกรรมข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้
 • การใช้ระบบรหัสลับ (Encryption) เพื่อป้องกันการอ่านหรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) เพื่อกำจัดการบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ
 • การใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention Systems) เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงแบบไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมข้อมูล
 1. ด้านการจัดการและนโยบาย (Administrative and Policy) ด้านการจัดการและนโยบายเน้นการกำหนดและบังคับนโยบายการรักษาความปลอดภัย เช่น
 • การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • การกำหนดนโยบายการใช้งานและการรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เพื่อแนะนำและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้งานและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การจัดการผู้ใช้งานและการฝึกอบรมให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 1. ด้านกากับกลุ่มมนุษย์ (Physical Security) ด้านกากับกลุ่มมนุษย์เน้นการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น
 • การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อจำกัดการเข้าถึงและรักษาความปลอดภัยของอาคารหรือสถานที่ที่มีข้อมูลที่สำคัญ
 • การใช้ระบบการเข้า-ออก (Access Control System) เพื่อควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อมูลสำคัญ เช่น การใช้บัตรพลาสติกหรือการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าถึงสถานที่
 1. ด้านการสำรวจและการตรวจสอบ (Auditing and Monitoring) ด้านนี้เน้นการตรวจสอบและตรวจจับการกระทำที่เป็นไปนอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น
 • การสร้างบันทึกการใช้งาน (Log) และการตรวจสอบบันทึก (Log Monitoring) เพื่อตรวจสอบและติดตามการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล
 • การตรวจสอบระบบและเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ
 1. ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ด้านนี้เน้นการจัดการความเสียหายหรือความผิดปกติในระบบหรือข้อมูล โดยการจัดสร้างแผนการสำรวจและฟื้นฟูข้อมูล เช่น
 • การสำรวจและซ่อมแซมข้อมูลที่เสียหายหรือถูกทำลาย
 • การสำรวจและฟื้นฟูระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติหรือการโจรกรรมข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลควรดำเนินการทั้งหมดที่ด้านดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลขององค์กรสามารถรับประกันความปลอดภัยและความคงเส้นคงวาที่สูงสุดได้

หลักการความมั่นคง 01

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีอะไรบ้าง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีหลายองค์ประกอบและมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 1. การใช้รหัสลับ (Encryption) การใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการอ่านหรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

 2. การตรวจสอบและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) การกำหนดสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

 3. การจัดสร้างนโยบายความปลอดภัย (Security Policy) การกำหนดและบังคับนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อแนะนำและกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง

 4. การตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Detection and Prevention) การใช้เทคโนโลยีและระบบตรวจจับการบุกรุกเพื่อตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงแบบไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมข้อมูล

 5. การสำรวจและการตรวจสอบ (Auditing and Monitoring) การตรวจสอบและตรวจจับการกระทำที่เป็นไปนอกเหนือจากมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการติดตามและบันทึกบันทึกการใช้งานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ

 6. การฝึกอบรมและการเพิ่มความตระหนักรู้ในความปลอดภัยของข้อมูล การฝึกอบรมผู้ใช้งานและเผยแพร่นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 7. การสำรวจและฟื้นฟูข้อมูล การสำรวจและการฟื้นฟูข้อมูลหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เสียหายหรือถูกทำลาย เพื่อกลับคืนสภาพข้อมูลให้เป็นปกติอีกครั้ง

 8. การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (Network Security) การใช้เทคโนโลยีและมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการโจรกรรมข้อมูลผ่านเครือข่าย

 9. การรักษาความปลอดภัยในระบบเครื่องแม่ข่าย (Server Security) การใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการโจรกรรมข้อมูลในระบบเครื่องแม่ข่าย

 10. การจัดสร้างการสำรวจและทดสอบ (Security Assessment and Testing) การทดสอบระบบและการสำรวจเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและระบุข้อบกพร่องของระบบ เช่น การทดสอบการรุกราน (Penetration Testing) และการตรวจสอบความคงเส้นคงวาที่ (Vulnerability Assessment)

10 องค์ประกอบ ความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต้องดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลขององค์กรสามารถรับประกันความปลอดภัยและความคงเส้นคงวาที่สูงสุดได้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com