กฎของลูกเสือ

10 กฎของลูกเสือสามัญ สํารอง คําปฏิญาณวิธีนี้จำโคตรเร็ว?

กฎของลูกเสือ 10 ข้อ

กฎของลูกเสือสามัญ

กฎของลูกเสือสำรองมีอะไรบ้าง

 1. ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
 2. ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้อ 10 คืออะไร

 1. ลูกเสือ มีเกียรติเชื่อถือได้
 2. ลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 3. ลูกเสือ มีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 4. ลูกเสือ เป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 5. ลูกเสือ เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 6. ลูกเสือ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 7. ลูกเสือ เชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 8. ลูกเสือ มีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 9. ลูกเสือ เป็นผู้มัธยัสถ์
 10. ลูกเสือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

กฎของลูกเสื้อสามัญ

คําปฏิญาณของลูกเสือ

คําปฏิญาณของลูกเสือ สำรอง  2 ข้อ

ข้าสัญญาว่า
 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

คําปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
 • ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 • ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

คําปฏิญาณของลูกเสือ

ความหมาย กฎของลูกเสือสามัญ 10 ข้อ

 • ข้อ 1 ” ลูกเสือ มีเกียรติเชื่อถือได้ ” ( A scouts is to be Trusted )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ
 • ข้อ 2 ” ลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ” ( A scout is loyal )
  • หมายถึง เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน
 • ข้อ 3 ” ลูกเสือ มีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น “ ( A scout duty is to be useful and to help others )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย
 • ข้อ 4 ” ลูกเสือ เป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก “ ( Scout is a friend to all and a brother to every other Scout )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ข้อ 5 ” ลูกเสือ เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย “ ( A scout is Courteous )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน
 • ข้อ 6 ” ลูกเสือ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ “ (A scout is a Friend to animals)
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดหรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย
 • ข้อ 7 ” ลูกเสือ ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ” ( A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question )
  • หมายถึง ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจากภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ
 • ข้อ 8 ” ลูกเสือ มีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก “ ( A scout Smiles and under difficulties )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตามก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น
 • ข้อ 9 ” ลูกเสือ เป็นผู้มัธยัสถ์ ” ( A scout is Thrifty )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
 • ข้อ 10 ” ลูกเสือ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” ( A Scout is clean in thought word and deed )
  • หมายถึง ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหาย รวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า “สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด” จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว

กฏของลูกเสือ

คติพจน์ ลูกเสือ คําปฏิญาณตนของลูกเสือ

 • ลูก เสือสำรอง : ทำดีที่สุด
 • ลูก เสือสามัญ : จงเตรียมพร้อม
 • ลูก เสือสามัญรุ่นใหญ่ : มองไกล
 • ลูก เสือวิสามัญ : บริการ
คติพจน์

คติพจน์

เพลงกฎของลูกเสือ 10 ข้อ

ที่มา:สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เพลงกฎของลูกเสือ 10 ข้อมีอะไรบ้าง

 1. ลูกเสือมีเกียรติวินัยมั่น
 2. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยิ่ง
 3. ลูกเสือบำเพ็ญตน
 4. เป็นมิตรของคนทุกคน
 5. สุภาพชนชื่นใจ
 6. ลูกเสือมีใจเมตตา
 7. บิดรมารดานบไหว้
 8. ร่าเริง และแจ่มใส
 9. อดออม ถนอมไว้
 10. งามกาย วาจาใจ