เรียนบริหารธุรกิจ

7 คณะ เรียนบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้างที่คุณไม่รู้?

เรียนบริหารธุรกิจ

รายละเอียดของคณะ

คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น  การบริหารงานทั่วไป การจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจประกันภัย  บัณฑิตที่ศึกษาทางด้านนี้จะมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  วางแผน  และตัดสินใจ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรวบรวม  และค้นคว้าหาข้อมูล  โดยเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มีเรื่องของตัวเลข  และทักษะด้านคณิตศาสตร์เข้ามาประกอบในการเรียนและการทำงาน

สาขาที่เปิดสอน

 
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 3. สาขาวิชาการตลาด
 4. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 5. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
 6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
 7. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 8. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 9. สาขาวิชาสถิติ
 10. สาขาวิชาการประกันภัย
 11. สาขาวิชาการจัดการการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสนใจในวิชาที่จะศึกษาอย่างจริงจัง  มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์  คิดเลขเก่ง  ช่างสังเกต  ชอบการวิเคราะห์แบบมีเหตุผล  สนใจด้านเทคโนโลยีต่างๆ  มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้ดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว  สนใจความคืบหน้าของข่าวสารตลอดเวลา  โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ธุรกิจต่างๆและตัวเลขทางการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ  หรือบริษัทเอกชนได้หลากหลาย   ส่วนใหญ่จะทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการแรงงานสูง  สามารถทำงานเป็นนักบัญชี  งานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานในบริษัทประกันภัย  นักการตลาด  นักการธนาคาร  นักพัฒนาข้อมูล  นักวิจัย  ทำงานในตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ในหลายสาขา   

สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการผลิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตศรีราชา)
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจ
การเงินและการบัญชี
อุตสาหกรรมบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์    
ภาควิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ    
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
บัญชีบัณฑิต
สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขากาจัดการประกอบการ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาบริหารการเงิน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอร์ฟแวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาการบัญชี
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาการตลาด
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบคอมพิวเตอร์
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการจัดการ 
สาขาการบัญชี    
สาขาการจัดการกีฬา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขานิเทศศาสตร์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาบัญชี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 
สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ    
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตตรัง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาระบบการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาษสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

คำค้น : สาขาไหนดี ต้องเก่งวิชาอะไร ทํางานอะไร จบมาทํางานอะไร เรียนอะไรบ้าง เงินเดือน ที่ไหนดี มหาลัยไหนดี ออนไลน์ รามคําแหง สาขาการจัดการ จบมาทํางานอะไร จบแล้วทํางานอะไร ต่างประเทศ สาขาการจัดการ

ขอบคุณที่มา:google.com/site/rurxbkxnsxbkheamhawithlay/home วันอังคาร, 3 พฤษภาคม 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com