รัฐประศาสนศาสตร์

5 งานรัฐประศาสนศาสตร์จบมาทำงานอะไรรปศ?

รัฐประศาสนศาสตร์ คือ

รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การ บริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรการเรียนมีอยู่ในหลากหลายลักษณะ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนซึ่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งในลักษณะภาคปกติภาคสมทบ ภาคพิเศษ หรือ โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชน

รปศ คือ
รปศ คือ

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 • ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศา สตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสร์
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม ( ไทย ) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( รัฐประศาสนศาสตร)
  • ชื่อย่อ ( ไทย ) : รป.บ. (รัฐประ ศาสนศาสตร์)
  • ชื่อเต็ม ( อังกฤษ ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration)
  • ชื่อย่อ ( อังกฤษ ) : B.P.A. (Public Administration)
 • คณะ : คณะนิติศาสตร์
 • สถานที่เรียน ​: มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ
 • หลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้าง สถาบันและกระบวนการการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ 3 ประการคือ

 1. ความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
 2. ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 3. หลักสูตรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานทักษะความรู้ ทั้งในรูปแบบที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) และรูปแบบที่เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การวิจัย (รัฐศาสตร์ศึกษา) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสังคมโดยเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสังคม โดยเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อความ
 • ลักษณะของสาขาวิชา ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำการศึกษาในเรื่องของ นโยบายสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ องค์การกับการบริการสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ รวมถึงธรรมาภิบาล
 • เรียนเกี่ยวกับ การบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายของสาขานี้ คือปากท้อง ความสุขของส่วนรวมประชาชน
 • คุณลักษณะของผู้สนใจผู้ที่มีความสนใจด้านการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
 • แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางงานบริหารและสายสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังต่ออไปนี้ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ ทํางานอะไร

 • งานภาคการเมือง : ระดับท้องถิ่น ได้แก่ นักการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ระดับประเทศ ได้แก่ นักการเมืองระดับชาติ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการการเมือง เป็นต้น
 • งานภาครัฐ : หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง พัฒนาการจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เช่น ปลัดกระทรวง เลขานุการกรม อธิบดี นักการทูต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานบุคคล เป็นต้น
 • งานภาคเอกชน : พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุม ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัท สื่อมวลชน เป็นต้น
 • งานวิชาการ : ครู ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิเคราะห์ นักเขียน เป็นต้น งานภาคองค์การทางสังคมอื่น ๆ : องค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ (NGOs) มูลนิธิ และนักข่าวการเมือง

ตัวอย่าง

 1. สมัครรับราชการในหน่วยงาน ภาครัฐ กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ ฯลฯ
 2. สมัครทำงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
 3. สมัครทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ฯลฯ
 4. สมัครทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทธุรกิจต่างๆ ธนาคาร ฯลฯ
 5. ประกอบธุรกิจของตนเอง

คุณสมบัติสมัครเรียน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ / หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีการ

คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 2. นักเรียนที่มหาวิทยาลัยตาปี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง ให้เป็นไปตามระเบียบ

เพิ่มเติม : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบแต่ละสถานศึกษาที่อาจจะกำหนดเพิ่มเติมอีกด้วย

ความแตกต่าง รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตร์ จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วน รัฐประศาสนศาสตรเรียนเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด   อย่างของประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต

รัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

ขอบคุณที่มา:sites.google.com/a/tapee.ac.th/pa-bachelor/home วันอังคาร, 3 พฤษภาคม 2565 https://tlp.eqd.cmu.ac.th/openhouse/faculty-content.php?fid=19