คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

50 คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ป.5 คำพร้อมรูปเน้นจำง่าย?

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย50คำ

คําราชาศัพท์คืออะไร

คําราชาศัพท์ คือ ถ้อยคําสุภาพไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับ ฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ซึ่งถือหลักแบ่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ และชาติวุฒิ ได้แก่

  1. พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  2. พระบรมวงศานุวงศ์ (พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์)
  3. พระภิกษุสงฆ์
  4. ขุนนาง ข้าราชการ
  5. สุภาพชน

ความเป็นมาของคำราชาศัพท์

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและพระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยบรรพชนไทยเคารพสักการะพระมหากษัตริย์และต้องการแสดงออกว่าเทิดทูนพระประมุขของชาติไว้สูงสุดจึงคิดถ้อยคําที่ควรค่าแก่พระเกียรติมาใช้เป็นคําราชาศัพท์ในการกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ต่างจากถ้อยคําที่สามัญชนพูดคําราชาศัพท์ได้กำหนดใช้เป็นแบบแผนสืบต่อกันมาถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ

คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย 50 คำ

ลำดับ คำราชาศัพท์ ความหมาย
1 พระเศียร ศีรษะ, หัว
2 เส้นพระเจ้า เส้นผมของพระมหากษัตริย์
3 พระเกศา, พระเกศ, พระศก เส้นผม
4 ไรพระเกศ, ไรพระเกศา, ไรพระศก ไรผม
5 พระโมลี, พระเมาลี จุก, มวยผม
6 พระจุไร ไรจุก, ไรผม
7 พระจุฑามาศ มวยผม, ท้ายทอย
8 พระเวณิ เปียผม
9 พระนลาฏ หน้าผาก
10 พระขนง คิ้ว
11 พระอุณาโลม ขนหว่างคิ้ว
12 พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ ดวงตา
13 พระเนตรดำ, ดวงพระเนตรดำ ตาดำ
14 พระเนตรขาว, ดวงพระเนตรขาว ตาขาว
15 พระกนีนิกา, พระเนตรดารา แก้วตา
16 หนังพระเนตร, หลังพระเนตร หนังตา, เปลือกตา
17 พระโลมจักษุ,  ขนพระเนตร ขนตา
18 ขอบพระเนตร ขอบตา
19 พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตร น้ำตา
20 พระนาสิก,  พระนาสา จมูก
21 พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิก ขนจมูก
22 พระปราง แก้ม
24 พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ เครา
25 พระโอษฐ์ ปาก
26 พระทนต์ ฟัน
27 พระทันตมังสะ, พระทันตมังสา เหงือก
28 พระทาฐะ, พระทาฒะ เขี้ยว
29 พระชิวหา ลิ้น
30 พระหนุ คาง
31 พระกรรณ หู
32 พระพักตร์ หน้า
33 พระศอ คอ
34 พระกัณฐมณี ลูกกระเดือก
35 ลำพระศอ ลำคอ
36 พระรากขวัญ ไหปลาร้า
37 พระอังสา ไหล่
38 พระพาหา,  พระพาหุ แขน
39 พระกร ปลายแขน
40 พระกัประ, พระกโบระ ข้อศอก
41 พระหัตถ์ มือ
42 ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่ามือ
43 หลังพระหัตถ์ หลังมือ
44 พระองคุลี,  นิ้วพระหัตถ์ นิ้วมือ
45 พระนขา,  พระกรชะ เล็บ
46 พระอุระ,   พระทรวง อก
47 พระหทัย, พระกมล หัวใจ
48 พระถัน,  พระเต้า,  พระปโยธร เต้านม
49 พระอุทร ท้อง
50 พระกฤษฎี,  บั้นพระองค์,  พระกฏิ เอว

ตา คําราชาศัพท์

พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุ แปลคําราชาศัพท์ ให้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com