คำใดมักจะมีจำนวนพยางค์น้อย

มักจะมีจำนวนพยางค์น้อยและเป็นสระเสียงสั้น 10 คำใด?

คำใดมักจะมีจำนวนพยางค์น้อยและเป็นสระเสียงสั้น?

คำที่มักจะมีจำนวนพยางค์น้อยและเป็นสระเสียงสั้นมักจะเป็นคำที่มีเสียงสั้นเท่านั้นและไม่มีเสียงยาว ตัวอย่างของคำเหล่านี้ได้แก่

 1. หมา
 2. แมว
 3. สวน
 4. หนู
 5. หมู
 6. แกะ
 7. ความ
 8. ผม
 9. ต้น
 10. ดอก

เป็นต้น คำเหล่านี้มักมีการออกเสียงที่สั้นและไม่มีสระเสียงยาวปรากฏในคำ จึงทำให้มีจำนวนพยางค์น้อย

เสียงในภาษาไทยแบ่งออกได้ 5 เสียงได้แก่

ภาษาไทยแบ่งเสียงออกได้เป็น 5 เสียงหลัก ๆ ดังนี้

 1. เสียงเสียงแม่เสียง (High Tone) เสียงที่สูงขึ้นจากเสียงปกติ เช่น สวัสดี

 2. เสียงเสียงโท (Mid Tone) เสียงที่เสียงปกติ เช่น กิน

 3. เสียงเสียงต้นเสียง (Low Tone) เสียงที่ต่ำลงจากเสียงปกติ เช่น คน

 4. เสียงเสียงอ่อน (Low-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากสูงแล้วต่ำลง เช่น ใคร

 5. เสียงเสียงเรียงเพิ่ม (High-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากต่ำแล้วสูงขึ้น เช่น หรือ

เสียงเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายและการเน้นคำในประโยค การรู้จักและเข้าใจเสียงทั้ง 5 เสียงนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจแนวทางในการออกเสียงคำ

เสียงพยัญชนะ ในภาษา ไทย แบ่งออกเป็น กี่ ประเภท และ แต่ละ ประเภท มี ความ แตก ต่าง กัน อย่างไร

เสียงพยัญชนะในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 1. เสียงพยัญชนะเสียงจัด (Voiceless Consonants) เสียงพยัญชนะที่ไม่มีการสร้างเสียงพาดเสียงจากท่อเสียงที่สะดือ และไม่มีการกระทำการสั่นสะเทือนเสียงที่กล่องเสียงในคำพูด ตัวอย่างเช่น ก, ค, ต, ป

 2. เสียงพยัญชนะเสียงสั่น (Voiced Consonants) เสียงพยัญชนะที่มีการสร้างเสียงพาดเสียงจากท่อเสียงที่สะดือ และมีการกระทำการสั่นสะเทือนเสียงที่กล่องเสียงในคำพูด ตัวอย่างเช่น บ, ด, ม, น

 3. เสียงพยัญชนะเสียงเหนียว (Nasal Consonants) เสียงพยัญชนะที่มีการสร้างเสียงพาดเสียงจากท่อเสียงที่สะดือและท่อเสียงที่จมูก ซึ่งทำให้เสียงลักษณะนามแสง (nasal) ตัวอย่างเช่น ง, น, ม, ญ

การแบ่งเสียงพยัญชนะเป็น 3 ประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันในเสียงพาดเสียงและการกระทำการสั่นสะเทือนเสียงที่กล่องเสียงในคำพูด โดยเสียงเสียงจัดจะเป็นเสียงปานกลางระหว่างเสียงเสียงสั่นและเสียงเสียงเหนียว ส่วนเสียงเสียงสั่นจะมีการสร้างเสียงพาดเสียงจากท่อเสียงที่สะดือและกระทำการสั่นสะเทือนเสียงที่กล่องเสียง และเสียงเสียงเหนียวจะมีการสร้างเสียงพาดเสียงจากท่อเสียงที่สะดือและท่อเสียงที่จมูก ทำให้เสียงมีลักษณะนามแสง (nasal) ในบางคำพูด

เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง

ภาษาไทยมีเสียงสระทั้งหมด 32 เสียง แบ่งเป็น 9 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 1. สระเสียงสั้นแนวนอน (Level Tone)

  • อ, อะ, เอ, เอะ
 2. สระเสียงสั้นแนวตั้ง (Falling Tone)

  • อุ, อู, อึ, อื
 3. สระเสียงสระนางแสง (Mid Tone)

  • อิ, อี, อ็, อ๊, อ๋
 4. สระเสียงสระเงินเสียง (Nasalized Tone)

  • อำ, อิง, อึง, อัง
 5. สระเสียงสระเงินเสียง (Creaky Tone)

  • อัก, อิก, อักษร, อังคาร, อุก
 6. สระเสียงสระเสียงยาวแนวนอน (Long Level Tone)

  • ไอ, ไอ้, เอา, เอาะ
 7. สระเสียงสระเสียงยาวแนวตั้ง (Long Falling Tone)

  • อาย, อายุ, อุย, อูย
 8. สระเสียงเสียงที่เป็นเสียงเอ็กซ์เพรส (Final Sound or Glottal Stop)

  • อักษร, อํา
 9. สระเสียงเสียงคำที่คลุมเครือเสียง (Nasal Consonant)

  • อุป, อุปราช, อุปโภค

การรู้จักและเข้าใจเสียงสระทั้ง 32 เสียงนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้การออกเสียงคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เสียงใดที่เป็นเสียงกำหนดระดับสูงต่ำของพยางค์หรือคำในภาษาไทย และแบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

เสียงที่เป็นเสียงกำหนดระดับสูงต่ำของพยางค์หรือคำในภาษาไทยเรียกว่า “เสียงเสียงแม่เสียง” (Tone marks) และแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 1. เสียงแม่เสียงเสียงสูง (High Tone) เสียงที่สูงขึ้นจากเสียงปกติ เครื่องหมายแสดงคือ ่ หรือ ้ ตัวอย่าง บ้าน (bâan), รถ (rót)

 2. เสียงแม่เสียงเสียงลำเอียง (Mid Tone) เสียงที่อยู่ระหว่างเสียงสูงและต่ำ เครื่องหมายแสดงคือ – ตัวอย่าง กิน (gin), มา (maa)

 3. เสียงแม่เสียงเสียงต่ำ (Low Tone) เสียงที่ต่ำลงจากเสียงปกติ เครื่องหมายแสดงคือ ̀ หรือ ้ ตัวอย่าง กัด (gàt), รา (raa)

 4. เสียงแม่เสียงเสียงลง (Low-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากสูงแล้วต่ำลง เครื่องหมายแสดงคือ ̂ ตัวอย่าง ใคร (krai), มาก (mâak)

 5. เสียงแม่เสียงเสียงสูง (High-Falling Tone) เสียงที่เริ่มจากต่ำแล้วสูงขึ้น เครื่องหมายแสดงคือ ้ ตัวอย่าง สวย (sŭay), เหงา (ngáo)

เสียงเสียงแม่เสียงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายและการเน้นคำในประโยค การรู้จักและเข้าใจเสียงเสียงแม่เสียงแต่ละระดับจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com