มลพิษทางอากาศ

7 มลพิษทางอากาศ แหล่งกำเนิดผลกระทบแก้ปัญหาที่ไม่มีใครรู้?

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มี สารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่ มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่ากรณี ที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ได้แก่ มลพิษจากท่อ ไ อ เ สี ย ข อ ง ร ถ ย น ต์ จ า ก โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จากขบวนการผลิตจากกิจกรรม ด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกาเนิดอยู่ไกล และปริมาณที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ และสัตว์มีน้อย

แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ

1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ การเผาขยะมูลฝอย การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งทาให้เกิดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ขี้เถ้า และออกไซด์ของโลหะ เป็นต้น

2. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และอนุภาคต่างๆ จากกิจกรรมผสม บด โม่ การก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ และสินค้า

3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิต หรือแปรรูปวัตถุดิบ ได้แก่ การผลิตสารเคมี กระดาษ ปุ๋ย เหล็กกล้า อลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปล่อยสารพิษออกมาเช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกไซต์ของซัลเฟอร์แอมโมเนีย ไอตะกั่ว สารหนู เป็นต้น

4. การเกษตร เช่น การเผาพื้นที่ทาการเกษตร การฉีดพ่นสารเคมี ทาให้เกิดสารมลพิษจาพวก สารหนู สารตะกั่ว ควัน และขี้เถ้า เป็นต้น

5. เตาปฏิกรณ์ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น ทาให้เกิดฝุ่นละอองของยูเรเนียม

6. แหล่งกาเนิดจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า การ

ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศ

1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะระบบหายใจ มะเร็งผิวหนัง ระบบประสาท และอาจสะสมในเนื้อเยื่อร่างกายมลสารแต่ละชนิดจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพต่างกัน

2. สารพิษที่ระบายออกสู่บรรยากาศ บางชนิดคงตัวอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน และแพร่กระจายออกไปได้ไกล บางชนิดเป็นปฏิกิริยาต่อกัน และเกิดเป็นสารใหม่ที่เป็นอันตราย

3. ท าให้เกิดฝนกรด โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีสารกามะถันเจือปนเมื่อทาปฏิกิริยารวมตัวกับน้า และกลั่นตัวเป็นฝน จะมีฤทธิ์เป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งก่อสร้าง

4. ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก(Greenhouse Effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจนโอโซน และสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เมื่อลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ จะปกคลุมมิให้รังสีความร้อนจากผิวโลกระบายขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูงขึ้นได้ ทาให้เกิดการสะสมความร้อนของผิวโลก

5. เลือกใช้กระจกกันความร้อน เพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือแอ

แนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

1. ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สามารถทดแทน หรือ สร้างใหม่ได้ เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้ความร้อน หรือ พลังงานลม ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะไม่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ

2. หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์เพราะจะก่อให้เกิดสาร CFCS มากขึ้นเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากโฟม หรือนาวัสดุที่ทาจากโฟมไปดัดแปลงทาชิ้นงานอื่นๆ แทนที่จะนาไปเผาทาลายซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษตามมา โดยเราสามารถนำโฟมไปทำการอัด และนำมา ทำเป็นผนังบุห้องได้

3. ดูแลตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นอยู่เสมอหากเกิดการชารุด หรือรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที

4. ใช้รถยนต์โดยสารประจาทาง การเดิน หรือขี่จักรยานไปโรงเรียน หรือไปทางานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ควรใช้รถส่วนตัวเมื่อต้องเดินทางระยะไกลเท่านั้น

5. ปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ สามารถช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้

มลพิษทางอากาศ 1 scaled มลพิษทางอากาศ 2 scaled

คำค้น : สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไข ผลกระทบ สาเหตุ สาเหตุ มีอะไรบ้าง หมายถึง การ์ตูน คือ ผลกระทบต่อมนุษย์ ppt สาเหตุ ผลกระทบต่อพืช ผลกระทบ เกิดจาก มีลักษณะอย่างไร สิ่งประดิษฐ์ แก้ไข คืออะไร ได้แก่ แนวทางแก้ไข ผลกระทบต่อสุขภาพ มายแมพ ในกรุงเทพ 2562 มี อะไร บาง – พิธีสารเกียวโต จากโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงอะไร แนวทางแก้ไข เช็ค ปัญหา เพราะสหรัฐอเมริกาผลิตไฟฟ้าจากสิ่งใด หัวข้อ วิจัย ก๊าซ ที่ก่อให้เกิด วิธีแก้ไข การเผาป่า ทําให้เกิด ป้ายรณรงค์ เกิดจากสาเหตุใด ป.3 ppt ผลกระทบของ แก๊ส ที่ทําให้เกิด 5w1h ตัวบ่งชี้ ภาพ การ์ตูน การแก้ไข ข้อใดไม่ใช่ ส่งผลต่อสุขภาพ ป.3 สถิติ 2562 จากการเผาขยะ

ที่มา:chamrae.go.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com