ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไรบ้าง

6 ภาษาไทย มีเครื่องหมายอะไรใช้ใน การระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ?

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่ใช้ในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ?

ในภาษาไทยมีเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ เรามาดูเครื่องหมายบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการนี้

 1. เครื่องหมายสระ ( ะ, า, ิ, ี, ุ, ู, เป็นต้น) สระในภาษาไทยมีบทบาทสำคัญในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ สระที่ใช้ในคำจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงเสียงและความสำคัญของคำนั้น ๆ สระแต่ละตัวมีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน เช่น “อาหาร” และ “อากาศ” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.

 2. เครื่องหมายอรรถ ( อ์, อร์, อรฺ, อ ฮร, เป็นต้น) เครื่องหมายอรรถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเสียงของคำ เช่น “กิตติ์” และ “กิตติ” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.

 3. เครื่องหมายการเว้นวรรค ( ้, ่, ๊, ๋, เป็นต้น) เครื่องหมายเหล่านี้ใช้เพื่อระบุการเว้นวรรคและการเน้นเสียงในคำ เช่น “ตา” และ “ต่า” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.

 4. เครื่องหมายจันทร์ ( ่, ์, ํ, เป็นต้น) เครื่องหมายจันทร์มักใช้ในการบอกเสียงส่วนใหญ่ของคำ เช่น “ไป” และ “ไป์” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.

 5. เครื่องหมายสรรพนาม (เอกสารทางไวยากรณ์) สรรพนามเฉพาะในภาษาไทยมีบทบาทในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ โดยรูปของสรรพนามจะเปลี่ยนตามเพศ เช่น “เขา” เป็นสรรพนามชายและมีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกับ “เธอ” ซึ่งเป็นสรรพนามหญิง.

 6. เครื่องหมายวรรคตอน ( | ) เครื่องหมายนี้ใช้ในการแบ่งประโยคหรือข้อความเป็นวรรค เพื่อทำให้การออกเสียงเป็นระเบียบและอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีผลต่อเสียงส่วนใหญ่ของคำ.

เครื่องหมายเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำในภาษาไทย และช่วยให้การออกเสียงและการอ่านเป็นอย่างถูกต้องและชัดเจน.

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายและสระในภาษาไทยเพื่อระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำ

 1. สระ

  • “กิน” และ “กึน” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.
  • “แข็ง” และ “แค็ง” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.
 2. เครื่องหมายอรรถ

  • “พอล” และ “พอร์ล” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.
 3. เครื่องหมายการเว้นวรรค

  • “นาน ๆ” เป็นต้น ใช้เครื่องหมายเว้นวรรคเพื่อแสดงการพักหน่อย.
 4. เครื่องหมายจันทร์

  • “บ้าน” และ “บ้าน์” มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.
 5. เครื่องหมายสรรพนาม

  • “เขา” เป็นสรรพนามชาย และ “เธอ” เป็นสรรพนามหญิง มีเสียงส่วนใหญ่ที่แตกต่างกัน.
 6. เครื่องหมายวรรคตอน

  • “สวัสดีครับ | ขอบคุณที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาวันนี้.”

ในทุกกรณีข้างต้น เครื่องหมายและสระมีบทบาทสำคัญในการระบุเสียงส่วนใหญ่ของคำและการเปลี่ยนแปลงความหมายและการออกเสียงของคำนั้น ๆ ในภาษาไทย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com