ภาคตะวันออก

7 ภาคตะวันออก พื้นที่มีกี่จังหวัดอะไรบ้างเพิ่งเปิดเผย?

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีกี่จังหวัดอะไรบ้าง

มี 7 จังหวัด
1. ปราจีนบุรี
2. สระแก้ว
3. ฉะเชิงเทรา
4. ชลบุรี
5. ระยอง
6. จันทบุรี
7. ตราด

เพิ่มเติม : ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตการปกครองที่เราต้องการใช้ข้อมูลด้วย

การแบ่งจังหวัดเป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใช้โดยราชบัณฑิตยสภา โดยภาคตะวันนออกของระบบ 6 ภาคนี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 7 จังหวัด ดังตารางข้างล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้ภาค ตะวันออก มีทั้งหมด 9 จังหวัด ประกอบด้วย 7 จังหวัดข้างต้น รวมกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ

 • ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์
 • ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
 • ทิศตะวัน-ออก ติดกับ กัมพูชา
 • ทิศตะวัน-ตก ติดกับ กรุงเทพฯ ปทุมธานีสมุทรปราการ อ่าวไทย

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด

พื้นที่ ภาค ตะวันออก

ที่ตั้งและขอบเขต : เนื้อที่ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดคือ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวัน-ออก ติดต่อกับกัมพูชา ดินแดนที่อยู่ตะวัน ออกสุดคือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • ทิศตะวัน-ตก ติดต่อกับกรุงเทพฯ สมุทรปราการ อ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ตะวันตกสุดคือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ดินแดนใต้สุดคือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเล ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีพื้นที่ทางกายภาพอย่างไร

ภาค ตะวันออก มี จังหวัด อะไร บ้าง

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล
 • เขตภูเขา ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค วางตัวในแนวตะวัน ออก-ตะวันตก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ และทิวเขาบรรทัด วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชา
 • เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอยู่ทางตอนเหนือของภาค อยู่ระหว่างเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาจันทบุรี
 • เขตที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน
เทือกเขาแถบจันทบุรี
เทือกเขาแถบจันทบุรี

ภาค ตะวันออกอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไร

ภาคตะวัน ออก มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด มีสันปันน้ำของเทือกเขาบรรทัดที่จังหวัดจันทบุรี และตราดเป็นพรมแดนธรรมชาติ และมีพรมแดนเรขาคณิต คือ พรมแดนที่กำหนดขึ้นเป็นเส้นตรงลากเชื่อมจุดต่าง ๆ เรียกพื้นที่นี้ว่าฉนวนไทย คือ พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีต่อกับที่ราบต่ำเขมร มักจะมีปัญหาเรื่องการล่วงล้ำดินแดนอยู่เสมอ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน

คำค้น : แผนที่ ล็อกดาวน์ วันหยุดราชการ 2564 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2565 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 lockdown ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ล็อคดาวน์ ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2559 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศิลปหัตถกรรม 66 อาชีพ วันหยุด โครงการ eec มีอะไรบ้าง eec เตรียมล็อกดาวน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี (อี.เทค) ประเพณี ธรณีวิทยา ผลไม้ ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2561 ป่าไม้ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา เกาะ วิทยาลัยเทคโนโลยี (อี.เทค) ประวัติ e-mes โรงเรียนนานาชาติ มีกี่จังหวัด ศิลปหัตถกรรม 66 ภาคกลาง กรมอุตุ งานปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2561 งานปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2560 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ถนนสายใดเป็นถนนมุ่งสู่ พยากรณ์อากาศวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยี โรงเรียนประจํา กินนอน สอวน วันหยุดพิเศษ เครื่องดนตรี ของดี นิทานพื้นบ้าน แผนที่ 7 จังหวัด สุดยอดผลไม้ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ

ที่มา:

 • sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-tawan-xxk
 • https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)