พระอรหันต์

7 พระอรหันต์ บรรลุอรหังใครยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่มีใครพูด?

พระอรหันต์

พระอรหันต์

ในศาสนาพุทธ พระอรหันต์ (พระ-อะ-ระ-หัน; บาลี: อรหนฺต; สันสกฤต: अर्हत् อรฺหตฺ) คือ พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สามารถละสังโยชน์ได้ครบ 10 ประการ

แบ่งตามสถานะ มี 3 ประเภท
 1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้แล้วได้ก่อตั้งศาสนาพุทธ สามารถโปรดเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นเป็นอรหันต์ตามได้
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้แล้ว แต่ไม่ประกาศศาสนา ไม่มีสาวก เกิดขึ้นเฉพาะในยุคที่โลกไม่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น
 3. พระอรหันตสาวก คือสาวกผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จากการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ 2 คือ
 1. สุกขวิปัสสกะ (สุกข – แห้งแล้ง) ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน แล้วได้ปฐมฌานเมื่อบรรลุอรหัตตผล เรียกอีกอย่างว่าวิปัสสนายานิก
 2. สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน ผู้เจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานก่อน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อจนบรรลุอรหัตตผล เรียกอีกอย่างว่า อุภโตภาควิมุต
พระอรหันต์ 4 คือ
 1. สุกขวิปัสสกะ ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน
 2. เตวิชชะ ผู้ได้วิชชา 3
 3. ฉฬภิญญะ ผู้ได้อภิญญา 6
 4. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4
พระอรหันต์ 5 คือ
 1. ปัญญาวิมุต
 2. อุภโตภาควิมุต
 3. เตวิชชะ
 4. ฉฬภิญญะ
 5. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ
พระอรรถกถาจารย์แสดงความหมายของพระอรหันต์ไว้ 5 นัย คือ
 1. ไกลจากกิเลส
 2. กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น
 3. เป็นผู้หมดสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด
 4. เป็นผู้ควรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
 5. ไม่มีที่ลับในการทำบาป ไม่มีความชั่วเสียหายที่จะต้องปิดบัง

คำค้น : หมายความว่าอย่างไร หลวงปู่แสง ญาณวโร หลวงปู่แสง ญาณ ว โร หลงลืมได้หรือไม่ ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2565 ละสังขาร หลวงปู่ไม อินทสิริ สายหลวงปู่มั่น หลวงปู่แสง พระอานนท์บรรลุ ผลในลักษณะอิริยาบถใด คฤหัสถ์ ที่บรรลุ ผล คนแรกคือใคร เพราะฟังธรรมอะไร หมายความว่าอย่างไร หลวงพี่เล็ก วัดท่าขนุน ฆราวาสที่บรรลุ คนแรกคือใคร ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2564 จี้กง ฆราวาสที่บรรลุ คนแรกคือใครเพราะฟังธรรมอะไร เป็นอัลไซเมอร์ มีใครบ้าง บุคคลใดที่ได้บรรลุ ที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ ในวันมาฆปุณณมี มี ที่มาร่วมประชุมโดยมิได้นัดหมายทั้งหมดกี่องค์ ๖๐ องค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกมีใครบ้าง พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็ เพราะฟังธรรมข้อใด 1250 รูปประกอบไปด้วยพระสงฆ์กลุ่มต่างๆ ยกเว้นข้อใด 1250 รูปประกอบไปด้วยพระสงฆ์กลุ่มต่างๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2559 หลงลืม คฤหัสถ์ที่บรรลุ คนแรกคือใครเพราะฟังธรรมอะไร ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2561 ประวัติหลวงพ่ออินทร์ถวาย พระธาตุ 2563 เป็นอัลไซเมอร์ได้ไหม หมายถึง ฆราวาสที่บรรลุ ผลคนแรกคือใครเพราะฟังธรรมอะไร ภาษาอังกฤษ พระนางเขมาบรรลุ ในอิริยาบถใด ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2563 หมายถึง เป็นอัลไซเมอร์ได้หรือไม่ ฆราวาสที่บรรลุ ผลคนแรกคือใคร พระสารีบุตรได้บรรลุ หลงลืมได้ไหม หมายถึงอะไร พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2558 มีกี่ประเภท คฤหัสถ์ที่บรรลุ คนแรกคือใคร วันใด มีความสำคัญคือ มาประชุมพร้อมกัน 1250 รูป โดยมิได้นัดหมาย

ที่มา:wikipedia

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com