จันทรุปราคา

3 จันทรุปราคา การเกิดหน้าราหูอมปรากฏการณ์โคตรเจ๋ง?

จันทรุปราคา

เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวง เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้า จะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะเป็นสีแดงอมน้ำตาล ดวงกลมโตและใหญ่กว่าปกติ หรือที่เราเรียกกันว่า “ดวงจันทร์สีเลือด”

การเกิดจันทรุปราคาขึ้นอยู่กับสิ่งใด

จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร

การเกิดจันทรุปราคา

 1. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เรียงอยู่ในแนวเดียวกันพอดี
 2. จันทรุปราคา จะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์จันทรุปราคาไม่เกิดขึ้นทุกเดือน เนื่องจากระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์และระนาบที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไม่ใช่ระนาบเดียวกัน หากตัดกันเป็นมุม 5 องศา
 3. ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดจันทรุปราคาเพียงปีละ 1 – 2 ครั้ง  ทางความเชื่อเรียกว่า ราหูอมจันทร์

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เรียกปรากฏการณ์จันทรุปราคา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Lunar Eclipse แปลว่า จันทรุปราคา  (lunar คือ จันทรคติ  eclipse คือ คราส)

ชนกลุ่มใดที่คำนวณการเกิดจันทรุปราคา

จันทรุปราคาเต็มดวง

 • เกิดขึ้นเฉพาะในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวง โดยที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์เรียงตัวเป็นเส้นตรง ผู้สังเกตการณ์ในซีกโลกกลางคืนสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดได้นานประมาณ 3 ชั่วโมง
 • แต่จะเห็นดวงจันทร์อยู่ในเงามืดได้นานที่สุดไม่เกิด 1 ชั่วโมง 42 วินาที เนื่องจากเงามืดของโลกมีขนาดเล็ก ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามืดด้วยความเร็ว 1 กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้น

ปรากฏการณ์ จันทรุปราคา

ประเภทของจันทรุปราคา ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์และระนาบวงโคจรของโลกไม่ซ้อนทับกันพอดี จึงทำให้เกิดจันทรุปราคาได้ 3 แบบ

 • จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ทั้งดวงเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก
 • จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อบางส่วนของดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าในเงามืด
 • จันทรุปราคาเงามัว (Penumbra Eclipse) เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามัวเพียงอย่างเดียว สามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีสีคล้ำเนื่องจากความสว่างลดน้อยลง จันทรุปราคาเงามัวหาดูได้ยาก เพราะโดยทั่วไปดวงจันทร์มักจะผ่านเข้าไปในเงามืดด้วย

จันทร์ทรุปราคา

มีความสัมพันธ์กับเงา 2 ชนิด คือ

 • เงามืด (Umbra) เป็นเงาที่มืดที่สุด เนื่องจากโลกบังดวงอาทิตย์จนหมดสิ้น เมื่อเข้าไปอยู่ในเขตเงามืด จะไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เลย
 • เงามัว (Penumbra) เป็นเงาที่ไม่มืดสนิท เนื่องจากโลกบังดวงอาทิตย์เพียงด้านเดียว เมื่อเข้าไปเขตเงามัว จะมองเห็นบางส่วนของดวงอาทิตย์โผล่พ้นส่วนโค้งของโลก เงาที่เกิดขึ้นจึงไม่มืดนัก

คาถาป้องกันภัย 8 ทิศ (ฉบับเต็ม)

บทสวดมนต์คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตตนเอง

 • อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ

จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 • อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ

จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 • อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ

จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

 • อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ

จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา

ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ

สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ (ฉบับย่อ)

อิมัส๎มิง มงคลจักรวาฬ ทั้งแปดทิศ

ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน

ห้อมล้อมรอบครอบ ทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา

สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

คาถาเปิดดวง

บทสวดมนต์คาถาเปิดดวงที่ช่วยบรรเทาปัญหาในชีวิต คือ คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก บ่อยๆอาจช่วยเปิดทาง เสริมดวง และพลิกชีวิตให้ค้นพบทางที่ดีกว่าได้ โดยบทนี้ได้ต่อยอดมาจากคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทเดิมคือ “นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ” ซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

 • นะ คือ        พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้
 • โม คือ        พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ต่อมา
 • พุท คือ        พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ถัดมา
 • ธา คือ        พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ปัจจุบัน
 • ยะ คือ        พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลข้างหน้า

คาถาเปิดดวง : คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

   • พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

   • นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม

เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี

เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

   • นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้
   • เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
จันทรุปราคาราหูอมจันทร์ ราหูอมจันทร์คืออะไร
จันทรุปราคาเกิดจากอะไร

จันทรุปราคา เกิดจาก อะไร

เกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์เกือบทั้งหมด เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกใหญ่กว่าของดวงจันทร์ 4 เท่า อย่างไรก็ตาม ยังมีแสงสว่างบางส่วนที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศโลกไปถึงดวงจันทร์ได้

ราหูอมจันทร์ คือ

ทำไมราหูถึงต้องอมจันทร์ มาจากตำนานของอินเดีย มีฤๅษีตนหนึ่ง นามว่า ทุรวาส เป็นปางหนึ่งในการอวตารของพระศิวะ

วันหนึ่ง พระอินทร์ได้ทรงช้างเอราวัณผ่านมา เมื่อฤๅษีทุรวาสเห็นก็ได้นำพวงมาลัยถวายแก่พระอินทร์ แต่เมื่อช้างเอราวัณได้กลิ่นของดอกไม้ก็มึนเมา และกระทืบพวงมาลัยจนเละ ส่วนพระอินทร์ก็มิได้กล่าวคำขอโทษใดๆ เลย ทำให้ฤๅษีทุรวาสโกรธมากและสาปให้เทวดาต้องพ่ายแพ้ทุกครั้งที่รบกับยักษ์และก็เป็นจริงดังว่า เมื่อเหล่าเทวดารบกับยักษ์เมื่อใด ก็ต้องพ่ายแพ้ทุกครั้ง เหล่าเทวดาจึงไปปรึกษาพระนารายณ์ พระนารายณ์ก็แนะนำว่าควรทำพิธีกวนเกษียรสมุทร หรือทะเลน้ำนม อันเป็นที่ประทับของพระองค์เองให้เกิดเป็นน้ำอมฤต เมื่อได้ดื่มน้ำอมฤตแล้ว ก็จะมีกำลังวังชาแข็งแรง และมีชีวิตเป็นอมตะ

แต่การทำพิธีครั้งนี้ จะอาศัยแรงของเทวดาอย่างเดียวมิได้ เหล่าเทวดาจึงหลอกล่อให้เหล่ายักษ์มาช่วยทำพิธีด้วย โดยบอกว่า หากทำพิธีสำเร็จ จะแบ่งน้ำอมฤตให้พวกยักษ์ดื่มด้วย

การทำพิธีเริ่มขึ้น โดยใช้ภูเขามันทระเป็นไม้กวน และใช้ลำตัวของพญาอนันตนาคราชเป็นที่ชุดดึงให้ภูเขาหมุน เทวดาดึงด้านหางของพญานาค เหล่ายักษ์ดึงทางด้านหัวของพญานาค นอกจากนี้ พระนารายณ์ยังได้แปลงกายเป็นเต่าหนุนภูเขามันทระมิให้ล้มลงด้วย

จนกระทั้งเวลาผ่านไป พญานาคถูกฉุดดึงมากๆ เข้า ก็เกิดอ่อนล้า จึงคายพิษออกมา พระศิวะทรงทอดพระเนตรเห็นจึงได้ดูดพิษนั้นเข้าไป เพราะทรงเกรงว่า พิษนั้นจะทำอันตรายแก่ชาวโลก ด้วยเหตุนี้ พระศอ (คอ) ของพระศิวะ จึงมีสีดำตลอดมา เมื่อกวนเกษียรสมุทรจนได้ที่ ก็บังเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายผุดขึ้นจากเกษียรสมุทร เช่น ดอกปาริชาติ ม้าอุจไฉศรพ และน้ำอมฤต เมื่อได้น้ำอมฤตแล้ว เหล่าเทวดาและยักษ์ก็แย่งชิงน้ำอมฤตกัน

พระนารายณ์จึงได้แปลงกายเป็นนางอัปสรหลอกล่อให้เหล่ายักษ์พากันลุ่มหลง เปิดโอกาสให้เหล่าเทวดาได้ดื่มน้ำอมฤต แต่ทว่า ราหู ไม่หลงกลของพระนารายณ์ จึงได้แปลงกายเป็นเทวดาเข้ามาร่วมดื่มน้ำอมฤตด้วย แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์จำราหูได้ จึงไปกราบทูลพระนารายณ์

พระนารายณ์จึงได้ขว้างจักรไปตัดตัวราหูขาดเป็นสองท่อน ซึ่งราหูดื่มน้ำอมฤตไปแล้ว จึงไม่ตายเมื่อถูกตัดตัว และด้วยความแค้นที่ทำให้ตนต้องถูกตัดตัวจนพิการเช่นนี้ ราหูจึงได้ไล่จับพระอาทิตย์และพระจันทร์มากลืนกินด้วยความแค้น เป็นตำนานของราหูอมจันทร์นั่นเอง

ฝันเห็นจันทรุปราคา

ทำนายว่า : เจ้าของฝันจะได้รับความสุข ที่เจ็บก็จะหาย ที่เป็นหนี้จะมีผู้ช่วยเหลือ ถ้าในฝันมีฝนตกชุ่มฉ่ำ ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภลอยจากการเสี่ยงโชคอย่างมาก

ฝันเห็นดวงจันทร์

ทำนายว่า : จะได้โชคลาภ หรือได้บุตรเป็นหญิงน่ารักใคร่

ฝันเห็นราหูอมจันทร์

ทำนายว่า : ถ้ารับราชการ จะได้เลื่อนยศและตำแหน่งสูง ถ้าทำการค้าจะขยายกิจการออกไปได้อย่างรวดเร็ว

จันทรคราส คือ จันทรุปราคา สามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น จันทรคราส, จันทคาด, จันทรคาธ, ดวงจันทร์ สีแดง, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน

คาถาจันทร์เพ็ญ

ท่อง 15 จบ บทสวดมนต์ขอพร สิ่งดีๆที่เป็นมงคล เสริมพลังบารมี เมตตา ทรัพย์ สุขภาพ ความรัก ให้สมความปรารถนาตั้งใจ

ปุญณะจันโท วิชานันเต                 วิสุทรีสาวะ โภ วะโร

พุทโร สัทธัมมะรังสี                                มุนิโน มัตคะเกสกัง

ฝันเห็นดวงอาทิตย์

ทำนายว่า : เป็นศุภนิมิตอันดีแก่ชีวิต หรือจะได้บุตรเป็นชายที่สง่าน่ารัก

ฝันปล่อยปลา

ทำนายว่า : จะหมดเคราะห์จะไดรับโชคลาภ

ฝันเห็นงูตัวเล็กหลายตัว

ทำนายว่า : ได้พบเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อนหรือเนื้อคู่ที่ทำบุญร่วมกันมา หรือจะเจอเนื้อคู่ คนรัก คนพิเศษ คนที่อาจจะได้คบหากัน

ฝันเห็นกบกินเดือน

ทำนายว่า : จะหมดเคราะห์ ที่เจ็บจะหายหรือจะได้รับข่าวดีตามหลัง ความฝันนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อน มิตรสหาย

พระจันทร์สีเลือด ความเชื่อโบราณ

ตำนานความเชื่อโบราณเรื่องพระจันทร์สีเลือด

ชาวอินคา

เชื่อว่าพระจันทร์สีเลือด เป็นผลพวงมาจากปิศาจเสือจากัวร์ผู้ชั่วร้าย ได้ทำการจู่โจมและกลืนกินพระจันทร์เข้าไป ส่งผลทำให้พวกเขาเชื่อว่าปิศาจจากัวร์จะลามมาสู่โลก ชาวอินคาจึงร่วมใจกันตะโกนคำรามและโบกหอกไปมา หวังเพื่อขู่ให้ปิศาจตนนี้เกรงกลัวจนหนีไป

ชาววิคคา

เชื่อว่าพระจันทร์มีพลังทางด้านจิตวิญญาณวิเศษ บันดาลสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้น และในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์ ชาววิคคาจะสัมผัสได้ถึงความสงบขั้นสูงสุด สามารถรับรู้ทุกสิ่งได้ในระดับที่เหนือกว่าการเข้าฌาน

ชาวเมโสโปเตเมีย

พระจันทร์สีเลือดเป็นการรุกรานจากฝั่งยมโลก นำโดยจอมทัพปิศาจ 7 ตน และจะกลายมาเป็นคำทำนายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตบนโลก นำมาเปรียบเทียบเหมือนกับทำนายเหตุการณ์ ผู้ประสงค์ร้ายหวังล้มบัลลังก์กษัตริย์ และในช่วงเกิดคราสจะนำตัวกษัตริย์ไปหลบซ่อนจนกว่าจะผ่านพ้นคราสไป

ชาวไวกิ้ง

เป็นปรากฏการณ์ของฝูงหมาป่า ที่ทำการไล่ล่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จนทำให้ดวงดาวทั้งสองโคจรมาพาดผ่านกันบนท้องฟ้า และจันทรุปรา คาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อหมาป่าสามารถกลืนกินหนึ่งในดาวที่ส่องแสงได้

ชนเผ่าตอนเหนือแคลิฟอร์เนีย

พระจันทร์มีบริวารนางสนมถึง 20 นางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงอีกนานาชนิด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิงโตและงู และเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงจันทร์ไม่นำอาหารมาเลี้ยง จะก่อให้เกิดความเกรี้ยวกราดต่อสัตว์เลี้ยง ทำการจู่โจมบาดเจ็บสาหัสนองเลือดเป็นสีแดง และจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อนางสนมบริวารเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้

ศาสนาฮินดู

จันทรุป ราคา คือ ผลจากพระราหูดื่มน้ำยาเพื่อชีวิตอันเป็นอมตะ จากการที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตัดหัวพระราหู แต่ด้วยผลจากความเป็นอมตะส่วนหัวยังมีชีวิตอยู่ จนนำไปสู่การล้างแค้นไล่กินร่างเทพเทวดาต่างๆ จนกลายเป็นราหูอมจันทร์

ศาสนาคริสต์

พระจันทร์สีเลือด คือ สัญญาณบ่งบอกถึงจุดจบของโลก หรือการมาเกิดใหม่ของพระเจ้าคริสต์ โดยมีจุดเชื่อมโยงปรากฏในข้อความพระคัมภีร์ Joel 2:30 ว่า “ข้าจักแสดงอภินิหารทั้งบนสวรรค์และบนโลก เลือดและไฟและคลื่นควัน พระอาทิตย์จักมืดมิด และดวงจันทร์จักกลายเป็นสีเลือด ก่อนจะเกิดการมาถึงของพระผู้เป็นเจ้า”

ตำราโหราศาสตร์

ผู้คนเชื่อว่าดวงจันทร์ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ และนักโหราศาสตร์เชื่อว่าจัน ทรุปราคาจะก่อให้เกิดการเริ่มต้นชำระล้างอารมณ์และจิตใจ กำจัดภาระทางอารมณ์ที่ไม่ดีออกไป

เวียดนาม

จันทรุปรา คา เกิดจากการที่กบหรือเขียดตัวใดตัวหนึ่งกลืนดวงอาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า shih ในภาษาเตี๊ยงเหวียด ที่แปลได้ตรงตัวเลยว่า “กิน”

ประเทศไทย

จากความเชื่อที่มีโดยพื้นฐานส่วนใหญ่การเกิดจันท รุปราคา จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลางร้ายที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านเมือง หากเกิดพระจันทร์สีเลือดแดงก่ำในยามค่ำคืน อาจจะมีบุคคลเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุ

ดวงจันทร์สีเลือด

ทางไสยศาสตร์บางคนก็จะถือโอกาสปล่อยของ ประลองวิชา ส่วนใครที่มีของขลังสายพราย สายมนต์ดำ สายคงกระพันชาตรี ก็มักจะนิยมนำออกมาปลุกเสกในคืนวันพระจันทร์สีเลือด ในสมัยโบราณใครปลูกไม้ผลแล้วไม่ค่อยออกผล มักจะนิยมไปเคาะๆ ตามต้นต่างๆ เพื่อให้ต้นไม้ต้นนั้นออกลูกออกผล

ราหูอมจันทร์ คือ การไหว้ขอพรพระราหู มักจะนิยมไหว้ด้วยของดำ 8 หรือ 12 อย่าง ของคาว เช่น ไก่ดำ หรือ ซุปไก่ ของหวาน หรือ ผลไม้ เช่น ขนมเปียกปูน, ข้าวเหนียวดำ, องุ่นดำ, เฉาก๊วย เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ, น้ำอัดลมสีดำ พร้อมจุดธูปดำ 12 ดอก ตามกำลังพระราหูบูชา โดยจัดโต๊ะตั้งเครื่องเซ่นสังเวยหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ)

ตํานาน กบ กิน เดือน

ตำนานนิทานปรัมปรา : มีครอบครัวหนึ่ง มีฐานะยากจนมีลูกชายสองคน พี่ชายชื่อ สุริยคราส น้องชายชื่อ จันทรคราส วันหนึ่งพ่อและแม่ไปหาเผือกมันในป่าเพื่อนำมาเป็นอาหาร สองพี่น้องก็ทานอาหารจนหมดไม่ได้แบ่งอาหารเผื่อไว้ให้พ่อกับแม่ เมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้านจึงโกรธลูกทั้งสองมากจึงไล่ออกจากบ้าน

สองพี่น้องหนีเข้าไปในป่า ในระหว่างทาง เทวดาที่เป็นเทพพระอาทิตย์และพระจันทร์ เห็นว่าทั้งสองเป็นคนดีเลยช่วยเหลือโดยการปลอมตัวเป็นงูเห่าและพังพอนต่อสู้กัน ครั้นพอฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตจึงไปกัดเปลือกไม้มาพ่นใส่ร่างกายจึงฟื้นคืนมาได้ สองพี่น้องจึงเก็บเอาสมุนไพรใส่ห่อยาเดินทางไปด้วย

ในระหว่างทางพบกากินลูกไทรแล้วตกลงมาตายจึงเอายาสมุนไพรเป่า ทำให้กาฟื้นขึ้นมาได้ กาจึงขอเป็นทาสรับใช้ สองพี่น้องเดินทางไปเรื่อย ๆ พบปลาดุก, ไก่, ช้าง, แลน (ตะกวด) และกบตาย ก็เอายาสมุนไพรเป่าจนสัตว์เหล่านั้นฟื้นขึ้นมาและยอมเป็นทาสรับใช้ เมื่อเดินทางต่อไปถึงเมืองหนึ่ง สุริยคราสผู้เป็นพี่ได้แต่งงานและมีครอบครัวกับสาวชาวบ้าน

ฝ่ายจันทรคราสเดินทางไปถึงเมืองเพ็งจาน ในช่วงนั้นลูกสาวเจ้าพระยาตาย จึงประกาศว่าหากใครรักษาลูกสาวฟื้นคืนมาได้จะให้แต่งงานด้วย จันทรคราสจึงรักษาลูกสาวเจ้าพระยาให้ฟื้นคืนมาได้ ฝ่ายเจ้าพระยาเห็นว่าไม่สมศักดิ์ศรีจึงบอกว่าถ้าขึ้นปราสาทเสาเดียวได้จึงจะยกให้ตามสัญญา จันทรคราสจึงนำใบตองกล้วยที่กำลังห่อม้วนตัวก่อนที่จะเติบโต (ตองกล้วยลับแลน) มาห่อตัวแลน และเกาะหลังแลนปีนขึ้นปราสาทเสาเดียวได้ จึงได้ครองเมืองและแต่งานกับลูกสาวเจ้าพระยาสืบมา

ต่อมาสองพี่น้องคิดถึงพ่อแม่ที่จากมานานจึงกลับไปเยี่ยมบ้าน โดยได้สั่งธิดาเจ้าเมืองว่าห้ามนำยาสมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพ็ญ เพราะจะทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาเอายาสมุนไพรคืน

สองพี่น้องจึงเดินทางด้วยเรือสำเภา พร้อมนำเอาทองคำใส่กระบอกไม่ไผ่ไปให้พ่อแม่ ฝ่ายพ่อแม่เมื่อได้รับกระบอกไม่ไผ่จึงบอกว่าที่นี้มีไม้ไผ่เยอะ ไม่เห็นจะอดอยาก จึงโยนทิ้งลงข้างบ่อ พี่น้องสองคนเสียใจมากจึงเดินทางกลับ

ฝ่ายธิดาเจ้าพระยา (ถูกเทวดาดลใจ) จึงนำเอาสมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพ็ญ ทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาขโมยสมุนไพรนั้นกลับคืน เมื่อจันทรคราสกลับถึงเมืองได้ทราบว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มาเอายาสมุนไพรไป จึงปรึกษาเพื่อนพ้องสัตว์ที่เคยช่วยเหลือชีวิตไว้ ได้แก่ ช้าง กา ปลาดุก และไก่ขึ้นไปเอายาสมุนไพรคืน สัตว์ต่างๆ ที่ขึ้นสู่อากาศจะถูกลมพัดกระจัดกระจายเป็นดาวบนท้องฟ้าจนหมด

ส่วนกบอาสาขึ้นไปทีหลัง จึงสั่งไว้ว่าให้ตีฆ้อง ตีกลอง ยิงปืนช่วยเวลาที่จะไปถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ ทำให้คนบนโลกต้องยิงปืน ตีกลอง ตีฆ้องช่วยกบ ขณะที่กบกินเดือน จนปัจจุบันกบก็ยังไม่ได้สมุนไพรวิเศษคืนยังตามต่อสู้กับพระจันทร์และพระอาทิตย์อยู่

คติสอนใจกบ กิน เดือน หมายถึง  :   ทำดีย่อมได้ดี

ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสิ่งอื่น  : ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ สุริยุปราคาและจันทรุปรา คา

นอกจากนี้ ใน “หนังสือไทบ้านดูดาว” ยังกล่าวถึงบันทึกในสมุดไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงความเชื่อของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับการเกิด กบกินเดือน ไว้ว่า

 • กินแล้วขี้ หรือจันทร์ไม่เต็มดวง คือจันทร์สว่างด้านล่างก่อน ปีนั้นข้าวจะแพง
 • กินแล้วคาย หรือจันทร์สว่างด้านบนก่อน ปีนั้นสินค้าจะแพง
 • กินแล้วพุงแตก หรือจันทร์สว่างด้านข้างก่อน ปีนั้นคนท้องจะมีอันตราย

สุริยุปราคา จันทรุป ราคา แตกต่างกันอย่างไร

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส และ Solar Eclipse เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เงาของดวงจันทร์จะทอดมายังโลก ทำให้คนบนโลก (บริเวณเขตใต้เงามืดของดวงจันทร์) มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง หรือบางแห่งเห็นดวงอาทิตย์มืดหมดทั้งดวง ช่วงเวลาที่เกิดสุริยุปราคาจะกินเวลาไม่นานนัก

สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลากลางวันและตรงกับวันแรม 15 ค่ำ หรือวันขึ้น 1 ค่ำ เท่านั้น

สุริยุปราคามี 4 ประเภท

 • สุริยุปราคาบางส่วน : มีเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ถูกบัง
 • สุริยุปราคาเต็มดวง : ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์หมดทั้งดวง
 • สุริยุปราคาวงแหวน : ดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวน เกิดเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากโลก ดวงจันทร์จึงปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์
 • สุริยุปราคาผสม : ความโค้งของโลกทำให้สุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้ คือ บางส่วนของโลกเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง บางส่วนเห็นสุริยุปราคาวงแหวน บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า

การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย : ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ตรงตามเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดสุริยุปราคา ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

การมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าส่งจะผลเสียต่อดวงตา วิธีดู เมื่อเกิดสุริยุปราคา หากมองด้วยตาเปล่า อาจส่งผลทำให้ดวงตาบอดหรือเป็นโรคทางสายตาได้ ควรใช้อุปกรณ์เพื่อสำหรับการดู เป็นแผ่นฟิล์มถ่ายรูปขาวดำที่ใช้แล้ว นำมาซ้อนกัน 2 –3 แผ่น แล้วดูผ่านฟิล์มถ่ายรูป หรือใช้การมองผ่านกระจกที่รมควันให้แสงผ่านได้น้อยที่สุด

สุริยุปราคา

เกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกในระนาบเดียวกัน จึงไม่ได้เกิดขึ้นให้เห็นได้บ่อยครั้งนัก อาจเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปีหรือมากที่สุดไม่เกิน 5 ครั้ง โดยปกติแล้วสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันแรม 15 ค่ำ และเกิดในช่วงใกล้เคียงกับจันทรุปรา คาที่จะเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ

มีเวลาในการเกิดปรากฎการณ์แค่ไม่กี่นาที เนื่องจากเงาของดวงจันทร์มีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับขนาดของโลก และสังเกตเห็นได้เฉพาะบริเวณที่เงามืดของดวงจันทร์ผ่านเท่านั้น

สุริยุปราคา จันทรุปรา คา

สุริยุปราคาและจัน ทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและน่าศึกษาอย่างมาก ถึงแม้ว่าสุริยุปราคา จะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และในขณะที่จันทรุปรา คาจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างสวยงาม น่าตื่นเต้น และสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้รอชมปรากฏการณ์กันจำนวนมาก เนื่องจากทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ และใช้ระยะเวลาสำหรับการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแค่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆในแต่ละครั้งเท่านั้น

คำค้น : ง่ายๆ บ้าน ผัด ทอด เผ็ดๆ แซ่บๆ สับ ต้ม ผัดซอส อาหารจานเดียว เมนู ไก่ kfc เมนู ไก่ อาหาร เมนู ไก่ เมนู ไก่ สับ บด เมนู ไก่ ต้ม น้ํา ปลา ไอ เดีย ง่ายๆ ทําเองที่บ้าน ผัดกระเทียม เมนู ไก่ ผัด ซอส เมนู ไก่ เค เอ ฟ ซี เมนู ไก่ ไหว้เจ้า ไหว้เจ้า บอนชอน ย่าง เท็กซัส 2564 ย่างห้าดาว ใต้น้ํา คลีน น้ำ แกง เมนู ไก่ งวง อบ เมนู ไก่ น้ํา แดง เมนู ไก่ ชิ้น กรอบ ชิ้น ยอ ทําอะไรได้บ้าง เมนู ไก่ ดำ ผัดพริกแกง งวง เมนู ไก่ texas ใต้น้ำ ง่ายๆ เมนู ไก่ ย่าง เมนู ไก่ อร่อย ๆ ทอด ทําอะไรได้บ้าง ประหยัด

แหล่งอ้างอิง :
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/68025/-blo-sciear-sci-

http://www.watpamahachai.net/watpamahachai-49.htm

https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/1525233

https://horoscope.trueid.net/detail/kQbpdoxgVnKR

https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000039551
narasci.go.th/archives/4107

https://www.sanook.com/horoscope/15357/
nanitalk.com/interesting-story/2438

https://www.sac.or.th/databases/folktales/folktale-details.php?id=84

https://sites.google.com/site/jewalinjeejew/reuxng-kb-kin-deuxn

https://sites.google.com/site/krukookkai15/innovation/bth-thi-3-kar-keid-suriyuprakha-laea-canthruprakha

https://www.dek-d.com/board/view/1623258/

https://astro.meemodel.com/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99/