เปลี่ยนชื่อ

7 เปลี่ยนชื่อ เอกสารจริงกลางนามสกุลที่ไหนรู้อย่างฮา?

เปลี่ยนชื่อ

ทะเบียนชื่อบุคคล
การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง

ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองด้วยก็ได้
 • ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
 • ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
 • ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรอง
 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 • ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต ผู้ได้รับหรือเคยได้รับ
 • พระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ
 • ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียน ท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่า ธรรมเนียม 50 บาท
 • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและ หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
เอกสารประกอบการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

การขอจดทะเบียนชื่อสกุล

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อสกุล
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
 2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
 3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
 6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า ” ณ ” นำหน้าชื่อสกุล
 7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล
เอกสารประกอบการดำเนิน
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
ขั้นตอนการติดต่อ
 • ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว

นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบ

หลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
 • หลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
 • เมื่อนายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และ

หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนขอร่วมใช้ชื่อสกุล
การขอร่วมใช้ชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)
ขั้นตอนการติดต่อ
* เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสือ
สำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
* นายทะเบียนนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณา อนุญาตและออก
หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดให้แก่เจ้าของ ชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* บัตรประจำตัวประชาชน
* หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
ขั้นตอนการติดต่อ
* ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาต
ให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
* นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือ สำคัญ
แสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
* ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตร ประจำตัวประชาชน

คำค้น : ฟี ฟาย เท่ๆ ผู้หญิง valorant ฟี ฟาย เท่ๆ valorant facebook airdrop airpod gmail นามสกุล เปลี่ยนชีวิต riot valorant ฤกษ์ 2565 โอนรถยนต์ ราคา นามสกุล พร้อมกัน riot ฤกษ์ 2564 ฤกษ์ คนเกิดวันพุธกลางคืน ผู้หญิง ใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าโอนรถยนต์ tiktok โอนรถมอเตอร์ไซค์ นามสกุล ใช้เอกสารอะไรบ้าง วิธี valorant riot ig หมอลักษณ์ tmb โรงแรม รอยัล จอมเทียน พัทยา pdi ไฟฟ้า ประปา วิธี wifi 3bb iphone หุ้น tmb หนูรัตน์ ต้องใช้อะไรบ้าง nmg เฟสบุ๊ค วิธี ฤกษ์ 2560 ต้องแจ้งธนาคารไหม วาโร ฤกษ์ คนเกิดวันพุธกลางวัน krung thep maha nakhon หุ้น jutha ฤกษ์ ธันวาคม 2564 อาจารย์ ให้ หนุ่ม กรร ชัย pubg mobile อักษรพิเศษ bighit รอยัล จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา

ที่มา 4/1/2565:https://bora.dopa.go.th/index.php/th/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com