วิธีดูยางรถยนต์

10 วิธีดูยางรถยนต์ ควรเปลี่ยนทุกกี่ปีอายุงานรู้อย่างฮา?

วิธีดูยางรถยนต์

          สคบ. แนะวิธีเลือกซื้อยางรถยนต์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานยางรถยนต์เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญและมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ของรถที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนโดยตรง ยางรถยนต์ที่ดีจึงต้องมีคุณสมบัติในการยึดเกาะถนน นอกจากผู้บริโภคจะต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของยางรถยนต์และคุณลักษณะพิเศษของยางรถยนต์แต่ละชนิดแล้วการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากสินค้ามีความสาคัญไม่แพ้กัน แต่ผู้บริโภคหลายรายอาจมองข้ามหรือไม่ทราบว่ายางรถยนต์ถือเป็นสินค้าที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้กาหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องแสดงฉลากสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 โดยต้องมีการแสดงรายละเอียด ดังนี้

  1.  ชื่อประเภทสินค้า เช่น ยางรถยนต์ ชนิดเรเดียล
  2. ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  3. ชื่อผู้สั่งหรือนาเข้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้สั่งหรือนาเข้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  4. กรณีนาเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิตด้วย
  5. สถานประกอบการของผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนาเข้า
  6. สัปดาห์ ปีที่ผลิต 4202 (ซึ่งหมายถึงผลิตเมื่อ สัปดาห์ที่ 42 ปี ค.ศ.ที่ 2002)
  7. ขนาดของยางรถยนต์ ที่เป็นมาตรฐานสากลที่กาหนดไว้ในยางรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งแสดงไว้บริเวณแก้มยาง
  8. วิธีการใช้ ข้อแนะนาในการใช้
  9. คำเตือน (ถ้ามี)
  10. ราคา ระบุหน่วยเป็นบาท
วิธีดูยาง
ดูยางรถ

ด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก
สคบ. แนะนาให้ผู้บริโภคตรวจสอบดูแลยางรถยนต์อย่างสม่าเสมอ เช่น ควรเปลี่ยน
ยางรถยนต์เมื่อมีอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี หรือไม่ควรเกิน 30,000 40,000
กิโลเมตร ควรเลือกใช้ยางที่มีขนาด ชนิดโครงสร้างของยาง ลักษณะดอกยาง และ
ความลึกร่องดอกยางที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน โดยเลือกใช้ยางยี่ห้อและรุ่น
เดียวกันทั้งชุด หากจาเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรใส่ยางยี่ห้อและรุ่นเดียวกันใน
เพลาหรือล้อคู่เดียวกัน
โดยต้อ
ตรวจดูทิศทางการหมุนของยาง

ว่าถูก ต้ อ งไป ต าม ทิ ศท างที่

กาหนดหรือไม่ โดยสังเกตจากเครื่องหมายลูกศรที่ระบุไว้บน

แก้มยาง
เพราะการใส่ยางกลับทิศทาง จะทาให้ประสิทธิภาพ
ของยางในการรีดน้าลดลง
ควรตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกครั้งหลัง
เปลี่ยนยาง
เพื่อให้การหมุนของยางเกิดความสมดุล ป้องกัน
การสึกหรอแบบผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการเกิด

อาการสั่นที่พวงมาลัยและตัวรถ เมื่อขับขี่ใช้งานจริง
ซึ่งเคล็ดไม่ลับต่างๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคใน
การเลือก
ซื้อยางรถยนต์ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภคนั่นเอ

ขอบคุณที่มาบทความ:ocpb.go.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com