เอกสารชุดเดียว

2 ขอจด เอกสารชุดเดียวจดจัดตั้งพร้อมภาษีในที่เดียว?

เอกสารชุดเดียว

เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปี 2020 ในวิกฤตโควิด-19 ภาครัฐอยากลดความวุ่นวาย ยุ่งยากในการขอใช้บริการจึงออกการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อความสะดวกขอผู้ประกอบรายใหม่

แต่ในการขอจด VAT หากยื่นเอกสารให้กับกรม จะเป็นการรับเรื่องเพื่อนำเอกสารที่ท่าน ขอจด VAT ไปยื่นให้สรรพากร อนุมัติ ให้เท่านั้น

เอกสารชุดเดียว

การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลพร้อมกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากร ได้ร่วมกันบูรณาการการให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด พร้อมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแนบ

“คำขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

คำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า