เปิดบัญชีธนาคาร

2 ตัวอย่าง ล่าสุดรายงานประชุมเปิดบัญชีธนาคาร?

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ

ตัวอย่าง หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี นิติบุคคล ตัวอย่างรายงานการประชุมบริษัท

Kasikorn Bank 1

เปิดบัญชี กสิกร

ธนาคารกสิกรไทย


Kasikorn Bank 1

ธนาคารไทยพาณิชย์


bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ


BAAC

ธนาคาร ธ.ก.ส.

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอเปิดบัญชี ธนาคารต่างๆ

หนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร นิติบุคคล


ธนาคารกสิกรไทย

 1. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์แนบท้าย อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
 2. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (บอจ. 4) กรณีมีแก้ไขรายการจดทะเบียนตราประทับ ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่กำหนดอายุเอกสาร
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย
  • ระบุผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน และเงื่อนไขการสั่งจ่าย/ถอนเงิน
   (กรณีไม่ใช่กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ต้องมีหนังสือมอบอำนาจผนึกอากรแสตมป์ 30 บาท)
  • ลงนามรับรองโดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 และประทับตราบริษัท (กรณีหนังสือรับรองระบุให้ลงนามและประทับตรา)ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารของผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคลดังนี้

 1. กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองข้อ 3 ทุกท่าน โดยท่านที่เป็นผู้ลงนามเปิดบัญชี ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
  ตัวอย่างกรรมการที่ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร
 2. ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย/ถอนเงิน ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือรายงานการประชุม ขอให้มาแสดงตนที่สาขาธนาคาร พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่มี Chip Card (กรณีไม่มี Chip Card ต้องใช้ร่วมกับสำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับรถแบบ Smart Card) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุด

ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 2. ตราประทับของบริษัท (ถ้าบริษัทมีตราประทับในเงื่อนไขผูกพัน)
 3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจมาทำรายการ)
 4. เอกสาร บอจ.5 (สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น) เฉพาะกรณีจดทะเบียนนิติบุคคลยังไม่ถึง 1 เดือน หรือถือหุ้นโดยต่างชาติ 100%
 5. รายงานการประชุมของบริษัท เฉพาะกรณีนำ “บัญชีส่วนตัวของกรรมการบริษัท” สมัครบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจพร้อมกับบัญชีของนิติบุคคล

ธนาคารกรุงเทพ

 1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองฐานะนิติบุคคล รายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 1 เดือน
 2. เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
 3. แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4
 4. หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
 5. เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจถอนเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ธนาคาร ธ.ก.ส.

 1. เอกสารสำคัญประจำตัวผู้มาติดต่อ
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 4. หนังสือบริคณห์สินธิ
 5. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติการทำนิติกรรมกับธนาคารและระบุอำนาจการถอนเงิน
 6. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม
 7. ตัวอย่างตราประทับของบริษัท