ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค้างรับคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป 2 ซ้ำ?

ดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ( accrued ) รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยค้างรับ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ดอกเบี้ยค้างรับ

ดอกเบี้ยค้างรับ

บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ

บันทึกบัญชีดอกเบี้ย ค้างรับ