sme

sME ธรุกิจ ที่น่าสนใจรู้ก่อนเลือกก่อนไวกว่าได้เปรียบ 7 sME?

SME

ธุรกิจ sme
ธุรกิจ sme

ธุรกิจ sme คือ

SME ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ขนาดย่อม โดยธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระไม่อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอื่นบุคคลใดหรือลูกจ้างตัดสินใจลาออกเองจะถือว่าได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย หากหน่วยงานหรือบริษัทองค์กรเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้างนั้นหมายถึงพนักงานหรือลูกจ้างอาจจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เช่นกัน

SME ธุรกิจที่ครอบคลุมกิจการทั้ง 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

 1. การผลิต – ครอบคลุมการเกษตร,อุตสาหกรรม และเหมืองแร่
 2. การค้า – ครอบคลุมการค้าส่ง และค้าปลีก
 3. การบริการ – การขายอาหารและเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
SME
SME

การแบ่งขนาดธุรกิจ เล็ก กลาง ใหญ่

เกณฑ์ ในการกำหนดขนาดของ ธุรกิจ

 • จำนวนจ้างพนักงาน
 • จำนวนสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ

ธุรกิจขนาดย่อมมีอะไรบ้าง

 1. ธุรกิจอาหาร
  – เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ ดังนี้นการทำธุรกิจขายอาหารนั้นจะทำให้คุณสามารถหารายได้ไดตลอด และถ้าหากขายดียิ่งขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างจุดเด่น และวางแผนธุรกิจให้ดีเพื่อต้อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ
 2. ธุรกิจขายของออนไลน์
  – การทำธุรกิจขายของออนไลน์ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกสินค้าได้หลากหลายมานำเสนอให้แก่ลูกค้าได้เลือกซื้อ  ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจ คือ

ธุรกิจ หมายถึง กิจการหรือ องค์การที่ก่อให้เกิดสินค้า หรือ บริการ เป็นกระบวนการที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพด้วยกรรมวิธีทางการผลิตด้วยแรงงานของคนและเครื่องจักร เผื่อให้ได้สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ กิจกรรมของธุรกิจนั้นรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย จำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย เป็นต้น

ลักษณะของธุรกิจ

ลักษณะของการดำเนินธุรกิจนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. กิจการเจ้าของคนเดียว คือกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของหรือลงทุนคนเดียว  ควบคุมการดำเนินงานเองทั้งหมดคนเดียว  ตัวอย่างกิจการประเภทนี้ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านเสริมสวย
 2. กิจการห้างหุ้นส่วน  คือ กิจการที่มีบุคคลั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนและดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้สืบต่อมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว
 3. บริษัทจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
 4. บริษัทมหาชนจำกัด สหกรณ์ คือธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อย่างเดียวกันร่วมกันจัดตั้ง ลงทุน ดำเนินการและเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยความสมัครใจ

ธุรกิจการผลิต

การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบปัจจัยการผลิตให้เป็นการผลิต  ได้แก่ สินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและก่อให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ในการผลิตก็คือ ผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีอยู่หลานประเภท ได้แก่

 1. 1ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของคนเดียว เช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า
 2. 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท ผู้ผลิตเหล่านี้พยายามหาวิธีการผลิตให้เกิดผลผลิตมากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ หรือพยายามทำการผลิตให้เสียต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อได้กำไรมากที่สุด

ธุรกิจค้าส่งมีอะไรบ้าง

ธุรกิจค้าส่ง คือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อ ที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปขายต่อให้แก่ผู้บริโภครายย่อย หรือเรียกว่าค้าปลีก

ประเภทของธุรกิจค้าส่ง

 1. ร้านค้าส่ง (Merchant Wholesalers) ธุรกิจค้าส่งที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้าแบ่งเป็น  2  ประเภท   คือ
  • 1.ให้บริการเต็มรูปแบบ
  • 2.จำกัดการให้บริการ
 2. ร้านค้าส่งเต็มรูปแบบ (Full Service Wholesalers) ให้บริการครบถ้วนตั้งแต่เก็บรักษาสินค้า พนักงานขาย   ให้สินเชื่อ   จัดส่ง   และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ   ร้านค้าส่งประเภทนี้มีทั้งประเภทขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกโดยให้บริการเต็มรูปแบบและ ขายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับโรงงานผลิต
 3. ร้านค้าส่งจำกัดบริการ (Limited-Servive Wholesalers) เช่น ร้านค้าส่งประเภท ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับร้านค้าปลีก ขายและจัดส่งสินค้าเฉพาะสายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าปลีก และผู้ประกอบการส่งแคตาล็อกไปยังร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการต่าง ๆ
 4. นายหน้าและตัวแทน (Broker and Agents) ไม่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในสินค้า แต่จะเป็นคนกลางทำหน้าที่ติดต่อให้มีการซื้อขายโดยได้รับค่านายหน้าเป็นผลตอบแทน

งานบริการมีอะไรบ้าง

การกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. ตลาดแข่งขัน สมบูรณ์
 2. ตลาดแข่งขัน ไม่สมบูรณ์
  • ตลาดการผูกขาดในโครงสร้างตลาดแบบผูกขาดนั้น จะมีผู้ขายเพียงรายเดียวดังนั้น คือบริษัทเดียวจะควบคุมตลาดสินค้ากลุ่มเดียวกันทั้งหมด พวกเขาสามารถกำหนดราคาเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากมีอำนาจเหนือตลาด
  • ตลาดผู้ขายน้อยราย
   • ในตลาดผู้ขายน้อยรายจะมีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาด ในขณะที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนของบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะมีไม่ต่ำกว่า 3 – 5 แห่ง ดังนั้นในกรณีนี้อำนาจของผู้ขายจะมีมากกว่าผู้ซื้อ เพราะผู้บริโภคมีตัวเลือกไม่มากนัก
  • 2ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
   • มีลักษณะคือ มีจำนวนผู้ขายมาก ปราศจากสิ่งกีดขวางผู้ผลิตรายใหม่ที่จะเข้ามาทำการผลิต, ไม่มีการรวมตัวกันของผู้ซื้อหรือผู้ขาย และสินค้าของผู้ผลิตแต่ละคนแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้อาจเป็นได้ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ หรือความรู้สึกของผู้บริโภค จากลักษณะเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายในตลาดมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตน