กู้เงินด่วน

2 เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสินอาชพีอิสระรายได้ไม่เกิน?

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด10,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชําระเงินงวด 6 งวดแรก
 • ไม่มีหลักประกัน

สําหรับผู้มีรายได้ประจํา วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชําระสูงสุด 3 ปี
 • บุคคลคheประกัน/หลักทรัพย์

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนแจ้งความจํานงใช้บริการ และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 SGSB โทร 01115

มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท

สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้มีอาชีพอิสระ 1 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10 % ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจํา หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (covID-19) และภัยอื่นๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กํากับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลาให้กไม่เกิน 2 ปี ปลอดชําระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

ขั้นตอนการขอกู้

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ผู้มีอาชีพอิสระ
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563
 • รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทําสัญญา ดังนี้
  • สําเนาบัตรประชาชน
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19 (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชําระ)
 • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และ ธนาคารจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทําการ นับจากได้รับ SMS
 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้มีรายได้ประจํา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35 % ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้ เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

 • ประชาชนที่มีรายได้ประจํา เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ใช้บุคคล หรือ หลักทรัพย์ ค้ําประกัน
 • ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

ขั้นตอนการขอกู้

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจํา
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 • รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบคําขอกู้ ดังนี้
  • เอกสารส่วนบุคคล
   • สําเนาบัตรประชาชน / และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
   • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
   • สําเนาใบสําคัญการสมรสของผู้รู้ (ถ้ามี)
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • เอกสารทางการเงิน
   • สลิปเงินเดือน / หรือ หลักฐานการรับเงินเดือน (ล่าสุด) ของผู้รู้ และผู้ค้ำประกัน
   • กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจํา (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (โดยอนุโลม)
   • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   • เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีหนี้ค้างชําระ)
  • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
   • สําเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
  • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รอพลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด จัดทํานิติกรรมสัญญาฯ
  • ติดต่อธนาคาร เพื่อจัดทํานิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฟาก)

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน