ตั๋วเงินรับ

3 ตั๋วเงินรับตั๋วเงินจ่ายทำบัญชีได้ครบถ้วน?

ตั๋วเงินรับ ตั๋วเงินจ่าย

ลักษณะและประเภทและวิธีการบัญชีของตั๋วเงินจ่าย

ตั๋วเงินจ่าย คือ ตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพันธะหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระโดยมีระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้แน่นอน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับหุ้นกู้แต่ต่างกันในส่วนของตั๋วเงินจ่ายจะไม่มีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักพทรัพย์ ในขณะที่หุ้นกู้มีการนำออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ อายุของตั๋วเงินจ่ายมักจะสั้นกว่าหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเงินจ่ายมีหลายลักษณะแตกต่างกันไป

ตั๋วเงินจ่าย

เช่น เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ส่วนหุ้นกู้นั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือออกเพื่อการกู้ยืมเงิน ในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องมีการจดทะเบียนออกจำหน่ายและมีวิธีการยุ่งยากกว่าการออกตั๋วเงินจ่าย ดังนั้นตั๋วเงินจ่ายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางอันได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทขนาดเล็กเพื่อใช้ในการระดมทุนโดยการก่อหนี้ระยะยาวเพราะจัดทำได้ง่ายและสะดวกกว่าการออกหุ้นกู้ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าจะระดมทุนจากการสร้างหนี้ระยะยาวได้ทั้ง 2 แบบ คือการออกจำหน่ายหุ้นกู้และการออกตั๋วเงินจ่าย ในการจำแนกประเภทของตั๋วเงินจ่ายอาจจำแนกได้เป็น 2 แบบ คือจำแนกตามลักษณะของตั๋วเงินจ่ายกับจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเงินจ่าย

การแบ่งประเภท

ประเภทตั๋วเงินจ่ายจำแนกตามลักษณะของตั๋วเงินจ่ายซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. ตั๋วเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบี้ย ตั๋วเงินจ่ายชนิดนี้จะไม่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้ เนื่องจากได้คิดดอกเบี้ยรวมไว้กับจำนวนเงินหน้าตั๋วแล้ว
 2. ตั๋วเงินจ่ายชนิดมีดอกเบี้ย ตั๋วเงินจ่ายชนิดนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้หน้าตั๋วเงินจ่าย

ประเภทตั๋วเงินจ่ายจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเงินจ่ายซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

 1. ตั๋วเงินจ่ายแบบทั่วไป เป็นตั๋วเงินจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ในการออกตั๋วเพื่อกู้ยืมเงินตามปกติ สำหรับจำนวนที่ได้รับจากการออกตั๋ว อาจจะได้รับเท่ากับจำนวนเงินหน้าตั๋วหรือไม่เท่าก็ได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดขณะทีออกตั๋วเงินจ่าย
 2. ตั๋วเงินจ่ายแบบเฉพาะ เป็นตั๋วเงินจ่ายที่มีวัตถุประสงค์โดยฉพาะเจาะจงในการออกตั๋วแตกต่างจากตั๋วเงินจ่ายแบบทั่วไป ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
 • ตั๋วเงินจ่ายประเภทออกเพื่อรับเงินสดและให้สิทธิพิเศษผู้ถือตั๋วเงินจ่าย
 • ตั๋วเงินจ่ายประเภทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
 • ตั๋วเงินจ่ายจำนอง

วิธีการบัญชีตั๋วเงิน

วิธีการบัญชีของตั๋วเงินจ่าย

วิธีการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่ายนั้นจะใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นกู้ คือ บันทึกบัญชีตั๋วเงินจ่ายด้วยจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วเงินจ่าย ส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกตั๋วจะคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเมื่อตั๋วครบกำหนดบวกกับมูลค่าปัจจุบันของดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของตั๋วเงินจ่ายเงินจำนวนนี้จะเท่ากับจำนวนเงินที่กำหนดไว้หน้าตั๋ว ถ้าอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันจำนวนเงินที่ได้รับจะต่างจากมูลค่าหน้าตั๋วเงินจ่าย ผลต่างที่เกิดขึ้นให้บันทึกในบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินตั๋วเงินจ่ายและจะตัดจำหน่ายหรือตัดบัญชีในช่วงระยะเวลาอายุของตั๋วเงินจ่าย การศึกษารายละเอียดวิธีการบัญชีจะแยกศึกษาตามประเภทของตั๋วเงินจ่ายก็คือ

 1. ตั๋วเงินจ่ายแบบทั่วไป ในการออกตั๋วเงินจ่ายแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมเงิน ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับจำนวนเงินหน้าตั๋วเงินจ่ายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นในการศึกษารายละเอียดวิธีการบัญชีจึงแยกเป็นตั๋วเงินจ่ายแบบทั่วไป
 • กรณีออกตั๋วเงินจ่ายได้รับเงินเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งทำให้มูลค่าปัจจุบันของตั๋วเงินจ่าย เท่ากับมูลค่าที่กำหนดไว้หน้าตั๋วทำให้ไม่มีส่วนเกินหรือส่วนต่ำตั๋วเงินจ่ายเกิดขึ้น
 • กรณีออกตั๋วเงินจ่ายได้รับเงินไม่เท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นส่วนต่างของจำนวนเงินที่ได้รับกับมูลค่าหน้าตั๋วจะบันทึกไว้ในบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินตั๋วเงินจ่าย สำหรับรายละเอียดวิธีการบันทึกจะแยกศึกษาตามชนิดของตั๋วเงินจ่ายดังนี้
  • ตั๋วเงินจ่ายชนิดไม่มีดอกเบี้ย เมื่อจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกตั๋วเงินจ่ายไม่เท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว ให้คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของตั๋วเงินจ่าย
  • ตั๋วเงินจ่ายชนิดมีดอกเบี้ย จำนวนเงินที่ได้รับจากการออกตั๋วเงินจ่ายไม่เท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วก็เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินจ่ายไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.ตั๋วเงินจ่ายแบบเฉพาะ ซึ่งจะเป็นตั๋วเงินจ่ายแบบเฉพาะ

 • ตั๋วเงินจ่ายประเภทออกเพื่อรับเงินสดและให้สิทธิพิเศษผู้ถือตั๋ว ในกรณีที่กิจการออกตั๋วเงินจ่ายเพื่อกู้ยืมเงิน แล้วมีการให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ผู้ถือตั๋วเงินจ่าย
 • ตั๋วเงินจ่ายประเภทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ กิจการออกตั๋วเงินจ่ายประเภทนี้ก็เนื่องมาจากการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นเงินเชื่อ จึงออกตั๋วเงินจ่ายชำระให้กับผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันแสดงพันธะหนี้สินที่จะชำระในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com