iso

ISO มาตรฐานย่อจากระบบคุณภาพอะไรบ้างทำได้อย่างเจ๋ง 7 ISO?

iso คือ

มาตราฐาน iso
มาตราฐาน iso

ระบบ ISO 9001 คืออะไร

มาตรฐาน ISO 9001 คือ?

ISO 9001 คือ ระบบการบริหารงานคุณภาพ มีการวัดระดับคุณภาพซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก ทำให้องค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จะมีความน่าเชื่อถือว่ามีมาตรฐานตรงตามที่กำหนดอย่างเป็นสากลจริง ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จะได้รับ ISO Certificate และลงรายละเอียดข้อมูลวันที่ หน่วยงานให้เรียบร้อยว่าได้รับการรับรองจริง หน่วยงานที่ทำการตรวจสอบว่าเป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ก็จะต้องเป็นหน่วยงานและทีมงานโดยเฉพาะ ไม่สามารถตรวจสอบและสร้างมาตรฐานขึ้นมาเองได้

ISO 9001:2015 คือ ระบบคุณภาพที่นิยมนำมาใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้ทำการเพิ่มข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพที่สำคัญบางอย่าง ซึ่งเป็นพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ สำหรับองค์กรที่ใช้ ISO 9001 version 2015 คือ องค์กรที่พัฒนาเติบต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

มาตรฐาน ISO มีอะไรบ้าง?

ควบคุมคุณภาพสินค้า iso
ควบคุมคุณภาพสินค้า iso

Quality Management System คือ รายละเอียดที่เป็นข้อกำหนดใน ISO คุณภาพ ซึ่ง QMS คือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารคุณภาพของระบบมาตรฐาน โดยจะกำหนดมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบมาตรฐาน ISO ซึ่งเราจะสามารถสรุปได้ว่าระบบคุณภาพมีอะไรบ้าง จากวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • ISO 9000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ในการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจสามารถตรวจสอบได้ มีเอกสารรับรอง และต้องใช้เอกสารเพื่อดำเนินการทำธุรกิจต่าง ๆ
  • ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ ส่วนของการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง รวมทั้งการให้การบริการ มีความครอบคลุมในทุกกระบวนการ
  • ISO 9002 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และให้ดูและกำกับส่วนของการบริการ
  • ISO 9003 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเอง และจะต้องมีการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดจำหน่ายจริง
  • ISO 9004 คือ มาตรฐานแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อให้ผลลัพธ์เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ซึ่งจะเป็นข้อแนะนำ ในการจัดการในระบบคุณภาพ มาตรฐาน iso มีข้อกำหนดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทธุรกิจ
  • ISO 14000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ เป็นระบบมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนได้ในระบบองค์กรและชุมชน สังคม
  • ISO 18000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ โดยจะเป็นเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคร่งครัดกับหน่วยงานที่ต้องมีการผลิตที่มีสารปนเปื้อนจะต้องคำนึงและจัดการความสะอาดอย่างมีสุขอนามัยที่ดี

ISO ย่อมาจาก

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง

  • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001). จากเว็บไซด์ masci.or.th/service/มาตรฐานระบบบริหารงานคุ/
  • มาตรฐาน ISO คืออะไร ระบบ iso มีกี่ประเภท. จากเว็บไซด์ co.th/มาตรฐาน-iso-คืออะไร/