หวยออกกี่โมง 1

15 หวยออกกี่โมงวันนี้เวลาออกวันไหนลอตเตอรี่?

หวยออกกี่โมง

วันนี้หวยออกกี่โมง

 1. ช่วงเวลาที่ออกรางวัล : 14.30 – 16.00 น. หรือ บ่ายสองโมงครึ่ง ถึง สี่โมงเย็น
 2. ช่องทางการถ่ายทอดสดการออกรางวัล  มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง NBT
 3. รางวัลที่ 1 ออกประมาณ 15.40 น. หรือ บ่ายสามโมงสี่สิบ

ขั้นตอนการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนมาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการออกรางวัล เพื่อเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล จำนวน 10 คน ต่องวด

หวยออกเวลา

โดยประธานกรรมการออกรางวัลในแต่ละงวด เป็นผู้กํากับดูแลการออกรางวัลให้ เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์
  คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัล โดยละเอียดก่อน
 2. ทําการออกรางวัลทําการติดตั้ง วงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก
  ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขวงล้อ เพื่อทําการติดตั้ง วงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก โดยจะทําการติดตั้งวงล้อเรียงลําดับหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน
 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง
  คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง ก่อนทําการออกรางวัล และตั้งตัวเลขของวงล้อออกรางวัลเพื่อเริ่มต้นการออกรางวัลตามที่ประธาน กรรมการออกรางวัลกําหนด โดยให้ตัวเลขอยู่ตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยมของวงล้อทั้ง 6 หลัก
 4. หยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5
  ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5 ว่าจะทําการออกรางวัลใดเรียงลําดับก่อนหลัง โดยการออกรางวัลที่ 2 (สีเหลือง) และรางวัลที่ 3 (สีชมพู) จะออกรางวัลด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multi – pick โดยประธานกรรมการ ออกรางวัลเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณทําการออกรางวัล
 5. หมุนวงล้อออกรางวัล
  พนักงานหมุนของสํานักงาน ฯ และพนักงานจากหน่วยงานภายนอกที่รับเชิญมา ในแต่ละงวด จะทําการออกรางวัลที่ 4 (สีเขียว) และรางวัลที่ 5 (สีน้ําเงิน) ด้วยการหมุนวงล้อออกรางวัล
 6. หยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล
  หลังจากเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2 – 5 แล้ว ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน จาก 9 คน เพื่อทําหน้าที่ออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัล เลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลําดับ และประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบหมายเลขประจําหลัก ให้แก่กรรมการออกรางวัลที่ได้รับเลือกคนละ 1 หมายเลข โดยกรรมการออกรางวัลได้หมายเลขใด จะยืนประจําหลักที่หมายเลขนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นการออกรางวัลเลขหน้าจนกระทั่งเสร็จสิ้นการออก รางวัลที่ 1
 7. ตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุ หรือ สิ่งแปลกปลอม
  ก่อนทําการออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ประธานกรรมการออกรางวัล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด หรือ EOD โดยการนําของเลขานุการออกรางวัล จะตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุหรือ สิ่งแปลกปลอม จากนั้น พนักงานหมุนในแต่ละหลัก จะแสดงลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 หมายเลข (0 – 9) โดยจะแสดงทั้งด้านทึบแสงและด้านโปร่งใส เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นว่าหมายเลขตรงกัน ทั้ง 2 ด้าน และนําบรรจุในตลับทึบแสงอีกครั้ง ก่อนใส่ลงในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทีละลูก โดยเริ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1 – 5 แล้วหมุนอุปกรณ์เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขภายในได้คละกัน จากนั้น จะแสดง ลูกบอลหมายเลข 6 – 0 จนครบแล้วหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก คละกันอีกครั้ง
 8. ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยาง
  การออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 ครั้ง เลขท้าย 3 ตัว 2 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว 1 ครั้ง ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ ออกรางวัลนนทรีหลักใด ทําการออกรางวัลแต่ละครั้ง โดยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จํานวน 3 หลัก และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัล นนทรี เพียง 2 หลักเท่านั้น
 9. พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้
  พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้ จะหมุนอุปกรณ์ ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการออกรางวัลที่อยู่ ประจําหลักนั้น จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน
 10. เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า
  พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีที่ถูกเสี่ยง เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า และแสดงหมายเลขที่เป็นผลรางวัลให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกันหลังจากแสดงหมายเลขของผลรางวัล แล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขแล้วใส่กลับเข้าไปใน อุปกรณ์ออกรางวัลหลักเดิมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพนักงานหมุนวงล้อประจําทุกหลักจะเดินสลับไปยัง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักถัดไป และประธานกรรมการออกรางวัลจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข ต่อไปว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลต่อไปจนครบรางวัลเลขหน้าและเลขท้าย
 11. พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก
  การออกรางวัลที่ 1 พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลพร้อมกัน เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการ ออกรางวัลที่อยู่ประจําหลักทั้ง 6 หลัก จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมา ในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน
 12. ประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอล
  เมื่อลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 หลักตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าแล้ว เลขานุการออก รางวัล จะเชิญประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้นําไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีเปล่าที่หลักกลาง จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการจะหมุนอุปกรณ์ ออกรางวัลหลักกลางเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 ลูกได้คละกัน
 13. หยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก
  จากนั้น ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลัก ขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก เพื่อเสี่ยงว่า กรรมการออกรางวัลประจําหลักใด จะเป็นผู้ออกรางวัลทําการยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลข ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าที่อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี หลักกลาง เรียงลําดับก่อนหลัง เมื่อลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับแล้วพนักงานหมุนจะนํา ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ นํากลับไปวางไว้ที่หลักของตน
 14. ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน
  เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง 6 คน ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน และได้ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ครบทั้ง 6 หลักแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จะเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขพร้อมกันทั้ง 6 หลัก และแสดงหมายเลขที่เป็นผลของรางวัลที่ 1 ให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกัน
 15. แสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัล
  หลังจากออกรางวัลสลากทุกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ นนทรีทุกหลัก จะนําลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี เพื่อแสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นว่าทุกหลักมีลูกบอลหมายเลข ครบทั้ง 10 หมายเลข

ถ่ายทอด สด การ ออก ฉลาก

เวลาหวยออก

เวลาหวยออก
เวลาหวยออก

ที่มา:glo.or.th