เพาะเมล็ด

5 การเพาะเมล็ด พันธุ์ผักส่วนประกอบพืชขั้นตอน?

การเพาะเมล็ด

การขยายพันธุ์พืชที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวก มากวิธีหนึ่งคือการเพาะเมล็ด จัดเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืช แบบอาศัยเพศที่ต้องการขบวนการผสมเกสรระหว่าง ละอองเกสรเพศผู้ และไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เกิดการปฏิสนธิรวมตัวและพัฒนาต่อไปเป็นเมล็ด ถ้าเซลล์ สืบพันธุ์นั้นมาจากต้นที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแบบเดียว กันหรือจากต้นเดียวกันเรียกว่า การผสมตัวเอง (self – pollination ) หรือจากต้นที่ต่างพันธุกรรมกันเรียกว่า การผสมข้าม (cross – pollination)

เมล็ดที่พัฒนาขึ้นมาจากไข่(ovule) นั้นจะประกอบ ด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญคือ เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) อยู่ด้านนอกของเมล็ดทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับ ส่วนที่อยู่ภายในเมล็ด จึงสามารถขนส่งสะดวกและเก็บ รักษาได้นานขึ้น ส่วนของอาหารสะสม (endosperm) เป็นเนื้อเยื่อที่เก็บอาหารไว้สำหรับใช้ในการงอกของ เมล็ด คัพภะ (embryo or embryonic plant) เป็นส่วน ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิสนธิพัฒนาเป็นลำต้น ราก ใบ ในพืชบางชนิดจะเก็บสะสมอาหารไว้ในส่วนของใบ เลี้ยงที่คัพภะนี้ เช่น ถั่วเหลือง แตงโม มะขาม ดาวเรือง เป็นต้น

การผลิตเมล็ดพันธุ์และการรับรองคุณภาพ

เมล็ดทำหน้าที่ช่วยให้การกระจายพันธุ์พืชเกิด ได้อย่างกว้างขวางและ อาจคงสายพันธุ์เดิมไว้หรือกลายเป็นพันธุ์ใหม่ก็ได้ พันธุ์พืชใหม่ที่เป็นลูกผสม ระหว่างต้นแม่และต้นพ่อ ที่แตกต่างกัน (cultivar) จะเกิดขึ้นมาจากการผสม ข้ามกัน (cross pollination)ทำให้ได้ต้นใหม่ที่อาจจะไม่สามารถเกิดเมล็ดไว้สืบ พันธุ์ต่อไปได้หรือ เมล็ดที่เกิดขึ้นมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนเดิม จึงต้องใช้วิธีการอื่นๆ ในการขยายพันธุ์ ดังนั้นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจึงมีโอกาสทำให้เกิด พันธุ์ใหม่และมีลักษณะ ที่ดีกว่าต้นพ่อแม่หรือด้อยลงก็ได้เช่นกัน

การเพาะเมล็ดเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณพืชหรือผลไม้ที่ต้องการปลูก ดังนั้นนักสวนหรือเกษตรกรส่วนมากใช้วิธีการเพาะเมล็ดเพื่อได้รับต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากที่สุด

นี่คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดพืชทั่วไป

 1. เตรียมดิน เตรียมดินในภาชนะเพาะเมล็ดโดยใช้ดินส่วนผสมที่มีความร่วนซุยและเป็นร่องรอยเพื่อให้รากเมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี สามารถใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเล็กน้อยในการเตรียมดินเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ต้นกล้า
 2. เลือกเมล็ดที่ดี เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดี เมล็ดที่มีรูปร่างสมบูรณ์และไม่มีลักษณะเสียหายหรือเน่าเปื่อยจะมีโอกาสงอกและเจริญเติบโตได้ดีกว่า
 3. เพาะเมล็ด วางเมล็ดลงในร่องรอยดินแล้วคลุกเคล้าดินเพื่อปิดเมล็ดลงในดิน ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละชนิดของพืช เช่น ระยะห่างระหว่างเมล็ด เวลาที่เหมาะสมในการเพาะ เพื่อให้ได้ระยะเวลาที่ต้นกล้างอก
 4. การให้แสงและอุณหภูมิ ต้องให้แสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอกเมล็ดของพืชนั้น แต่ละชนิดของพืชอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ อ่านคู่มือการปลูกหรือวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับพืชนั้น ๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
 5. การดูแลต้นกล้า เมื่อต้นกล้างอกและเจริญเติบโตมีใบจริง ให้รดน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้ดินชุ่มชื้น อย่าให้ดินแฉะเพราะอาจทำให้รากเน่าและเสียหายได้ ให้ความสำคัญในการให้แสงพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกล้า ถ้าต้องการให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนปลูก อาจใช้วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ปล่อยต้นกล้าแล้วให้ต้นกล้าปลอดโรคหรือใช้ปุ๋ยเสริมสร้างสมบัติของต้นกล้า
 6. การย้ายต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีขนาดใหญ่พอที่จะย้ายไปปลูกในที่สำหรับการเจริญเติบโตเต็มที่ ให้หยุดให้น้ำก่อนอย่างน้อย 1-2 วันก่อนย้ายต้นกล้า จากนั้นใช้ช้อนหรือเครื่องเอาตัวให้ต้นกล้าออกจากภาชนะเพาะเมล็ด และให้ต้นกล้าเข้าร่องรอยที่ปลูกไว้ในที่ปลูก
 7. การดูแลต้นกล้าหลังย้ายปลูก รดน้ำให้ต้นกล้าหลังจากย้ายปลูกและดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนั้น ๆ เช่น การให้แสงอย่างเพียงพอ การให้ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การเพาะเมล็ดเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจและระมัดระวังในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและเติบโตได้ดี ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชที่ต้องการปลูกและอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับพืชที่คุณต้องการปลูก

การเพาะเมล็ดพืช

การเพาะเมล็ดพืชเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณพืชหรือผลไม้ที่ต้องการปลูก ดังนั้นนักสวนหรือเกษตรกรส่วนมากใช้วิธีการเพาะเมล็ดเพื่อได้รับต้นกล้าที่แข็งแรงและพร้อมปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมากที่สุด

นี่คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดพืชทั่วไป

 1. เตรียมดิน เตรียมดินในภาชนะเพาะเมล็ดโดยใช้ดินส่วนผสมที่มีความร่วนซุยและเป็นร่องรอยเพื่อให้รากเมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี สามารถใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเล็กน้อยในการเตรียมดินเพื่อเพิ่มสารอาหารให้แก่ต้นกล้า
 2. เลือกเมล็ดที่ดี เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดี เมล็ดที่มีรูปร่างสมบูรณ์และไม่มีลักษณะเสียหายหรือเน่าเปื่อยจะมีโอกาสงอกและเจริญเติบโตได้ดีกว่า
 3. เพาะเมล็ด วางเมล็ดลงในร่องรอยดินแล้วคลุกเคล้าดินเพื่อปิดเมล็ดลงในดิน ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละชนิดของพืช เช่น ระยะห่างระหว่างเมล็ด เวลาที่เหมาะสมในการเพาะ เพื่อให้ได้ระยะเวลาที่ต้นกล้างอก
 4. การให้แสงและอุณหภูมิ ต้องให้แสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอกเมล็ดของพืชนั้น แต่ละชนิดของพืชอาจมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ อ่านคู่มือการปลูกหรือวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับพืชนั้น ๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
 5. การดูแลต้นกล้า เมื่อต้นกล้างอกและเจริญเติบโตมีใบจริง ให้รดน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้ดินชุ่มชื้น อย่าให้ดินแฉะเพราะอาจทำให้รากเน่าและเสียหายได้ ให้ความสำคัญในการให้แสงพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกล้า ถ้าต้องการให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนปลูก อาจใช้วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ปล่อยต้นกล้าแล้วให้ต้นกล้าปลอดโรคหรือใช้ปุ๋ยเสริมสร้างสมบัติของต้นกล้า
 6. การย้ายต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีขนาดใหญ่พอที่จะย้ายไปปลูกในที่สำหรับการเจริญเติบโตเต็มที่ ให้หยุดให้น้ำก่อนอย่างน้อย 1-2 วันก่อนย้ายต้นกล้า จากนั้นใช้ช้อนหรือเครื่องเอาตัวให้ต้นกล้าออกจากภาชนะเพาะเมล็ด และให้ต้นกล้าเข้าร่องรอยที่ปลูกไว้ในที่ปลูก
 7. การดูแลต้นกล้าหลังย้ายปลูก รดน้ำให้ต้นกล้าหลังจากย้ายปลูกและดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้า ให้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ตามคำแนะนำ และป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำให้ต้นกล้าเสียหาย

การเพาะเมล็ดพืชอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือปรับแต่งตามความต้องการของพืชและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่ต้องการปลูกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเพาะเมล็ดพืชของคุณ

การเพาะเมล็ดผัก

การเพาะเมล็ดผักเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้น และเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการปลูกผักทั้งในที่อยู่อาศัยหรือสวนเรือนเล็ก ๆ ดังนั้นนี่คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดผักทั่วไป

 1. เตรียมดิน เตรียมดินในภาชนะเพาะเมล็ดโดยใช้ดินผสมที่มีความร่วนซุยและปริมาณสารอินทรีย์สูง เพื่อให้รากเมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเล็กน้อยในดินก่อนเพาะเมล็ด
 2. เลือกเมล็ดผัก เลือกเมล็ดผักที่สมบูรณ์และมีคุณภาพดี ควรเลือกเมล็ดที่ไม่เสียหายหรือเน่าเปื่อย
 3. เพาะเมล็ด วางเมล็ดลงในร่องรอยดิน คลุกเคล้าดินเพื่อปิดเมล็ดลงในดิน ควรปรับระยะห่างระหว่างเมล็ดให้เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มือการปลูกของพืช
 4. การให้แสงและอุณหภูมิ ให้แสงอย่างเพียงพอให้กับเมล็ดผัก โดยวางภาชนะเพาะเมล็ดในที่ที่ได้รับแสงแดดตามความเหมาะสม อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเมล็ดผักจะต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิด อ่านคำแนะนำที่แนบมากับเมล็ดผักเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
 5. การดูแลต้นกล้า เมื่อต้นกล้างอกและเจริญเติบโตมีใบจริง ให้รดน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้ดินชุ่มชื้น อย่าให้ดินแฉะเพราะอาจทำให้รากเน่าและเสียหายได้ นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญในการให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นกล้า
 6. การย้ายต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีขนาดที่เหมาะสมและรากเจริญเติบโตให้ย้ายต้นกล้าไปปลูกในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นหรือในที่ปลูกที่เตรียมไว้ให้ต้นกล้าตั้งแต่แรก
 7. การดูแลต้นกล้าหลังย้ายปลูก รดน้ำให้ต้นกล้าหลังจากย้ายปลูกและดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของผักที่คุณปลูก

ควรอ่านคู่มือหรือแนวทางการปลูกของพืชผักที่คุณต้องการเพาะเมล็ด เนื่องจากแต่ละชนิดของผักอาจมีความต้องการแสงและอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาอื่น ๆ เช่น การให้น้ำและการควบคุมแสงในระหว่างการเพาะเมล็ดของผัก

การเพาะเมล็ด อุปกรณ์

การเพาะเมล็ดต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกระบวนการเจริญเติบโตของต้นกล้าได้ดี นี่คือบางอุปกรณ์ที่คุณอาจต้องใช้

 1. ถาดเพาะเมล็ด ถาดเพาะเมล็ดเป็นภาชนะที่ใช้ในการเพาะเมล็ด มีรูหรือช่องเพาะเมล็ดที่สามารถวางเมล็ดลงไปได้ มักมีขนาดกะทัดรัดและเป็นพลาสติกทนทาน สามารถซื้อได้จากร้านค้าเครื่องมือทางการเกษตรหรือร้านค้าที่ขายอุปกรณ์สวน
 2. ภาชนะเพาะเมล็ด นอกจากถาดเพาะเมล็ดแล้ว คุณอาจต้องใช้ภาชนะเพิ่มเติมเพื่อย้ายต้นกล้าหลังจากงอก ภาชนะเพาะเมล็ดควรมีรูหรือระบบระบายน้ำเพื่อให้รากไม่เน่าเสียหาย สามารถใช้กระถางหรือภาชนะพลาสติกเล็ก ๆ หรือกระบอกเพาะเมล็ดที่มีความลึกพอเหมาะสม
 3. ดินผสมเพาะเมล็ด ใช้ดินผสมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเมล็ด ควรเลือกดินที่มีความร่วนซุยและร่องรอยเพื่อให้รากเมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ดี อาจผสมดินกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสารอินทรีย์ในดิน
 4. ฝาปิดหรือฟองน้ำ ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชื้นสำหรับการเพาะเมล็ด ฝาปิดหรือฟองน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นและช่วยในกระบวนการหมักเมล็ด
 5. ไฟหรือหลอดไฟ ใช้ในกรณีที่ต้องการเพาะเมล็ดในที่ที่มีแสงน้อย หรือในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับแสงแดดตลอดเวลา ไฟหรือหลอดไฟสามารถใช้เป็นแหล่งแสงเทียมที่จำลองแสงแดด
 6. ปุ๋ยเพาะเมล็ด ในบางกรณีคุณอาจต้องใช้ปุ๋ยเพาะเมล็ดเพื่อส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า คุณสามารถซื้อปุ๋ยเพาะเมล็ดที่มีวัสดุอาหารสำหรับรากเมล็ดจากร้านค้าเครื่องมือทางการเกษตร
 7. เครื่องรดน้ำ เครื่องรดน้ำเล็กๆ เช่น กระเป๋าน้ำหรือกระบองน้ำเล็กสามารถใช้ในการรดน้ำต้นกล้าในระยะเริ่มต้น

ควรจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเมล็ดของพืชที่คุณต้องการปลูก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานและสามารถหาได้ง่ายในร้านค้าเครื่องมือทางการเกษตรหรือร้านค้าที่ขายอุปกรณ์สวน

การเพาะเมล็ดมะละกอ

การเพาะเมล็ดมะละกอเริ่มต้นด้วยการเตรียมและเพาะเมล็ด ตามขั้นตอนที่มีดังนี้

 1. เตรียมเมล็ดมะละกอ เลือกเมล็ดมะละกอที่สมบูรณ์และแข็งแรง ควรเลือกเมล็ดที่ได้มาจากผลมะละกอที่สุกแก่ และแยกเมล็ดออกจากเนื้อผล
 2. เพาะเมล็ด ใช้ถาดเพาะเมล็ดหรือกระถางเพาะเมล็ดที่มีรูในด้านล่างเพื่อให้น้ำระบายได้ ใส่ดินผสมเพาะเมล็ดลงในภาชนะเพาะเมล็ดและทำคำสั่งที่ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร
 3. ปรับอุณหภูมิและแสง วางภาชนะเพาะเมล็ดในที่ที่ได้รับแสงแดดตรงหรือใช้หลอดไฟหรือไฟ LED ส่องแสงเพื่อส่งเสริมกระบวนการงอก เมล็ดมะละกอมักจะงอกได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส
 4. รดน้ำ รดน้ำให้ดินเพาะเมล็ดชุ่มชื้นโดยใช้สำลีหรือฟองน้ำเบา ให้ระวังอย่าให้น้ำแฉะเพราะอาจทำให้เมล็ดเน่าได้
 5. รอการงอก รักษาความชื้นในดินโดยการรดน้ำเล็กน้อยเพียงพอ รอให้เมล็ดงอกภายในระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน โดยที่ต้องรักษาอุณหภูมิและความชื้นในระดับที่เหมาะสม
 6. การย้ายต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีขนาดใหญ่พอที่จะย้ายไปปลูกในภาชนะใหญ่ขึ้น จะใช้มีดหรือสว่านเล็กที่มีด้ามยาวเจาะดินเพื่อย้ายต้นกล้าออกจากภาชนะเพาะเมล็ดและย้ายไปปลูกในกระถางหรือเตรียมแปลงปลูกที่มีดินอุดมสมบูรณ์
 7. การดูแลต้นกล้าหลังย้ายปลูก ให้น้ำให้ต้นกล้าชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ รดน้ำเมื่อดินแห้ง ควรป้องกันแมลงศัตรูต่าง ๆ และให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ

ควรระวังในการเพาะเมล็ดมะละกอว่ามีแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสม และควรอ่านคำแนะนำและข้อมูลการเพาะเมล็ดมะละกอสำหรับพันธุ์ที่คุณต้องการเพาะเมล็ดเพิ่มเติม

การเพาะเมล็ดพริก

การเพาะเมล็ดพริกเป็นกระบวนการที่คุณสามารถทำได้ในบ้านหรือสวนเรือนเล็ก ๆ นี่คือขั้นตอนการเพาะเมล็ดพริก

 1. เตรียมเมล็ดพริก เลือกเมล็ดพริกที่แก่และสมบูรณ์ คุณสามารถเก็บเมล็ดจากพริกที่คุณต้องการปลูกเองหรือซื้อเมล็ดพริกจากร้านค้าที่ขายเมล็ดพริก
 2. เพาะเมล็ด ใช้ถาดเพาะเมล็ดหรือกระถางเพาะเมล็ดที่มีรูในด้านล่างเพื่อให้น้ำระบายได้ ใส่ดินผสมเพาะเมล็ดลงในภาชนะเพาะเมล็ดและทำคำสั่งที่ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร
 3. ปรับอุณหภูมิและแสง วางภาชนะเพาะเมล็ดในที่ที่ได้รับแสงแดดตรงหรือใช้หลอดไฟหรือไฟ LED ส่องแสงเพื่อส่งเสริมกระบวนการงอก เมล็ดพริกมักจะงอกได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส
 4. รดน้ำ รดน้ำให้ดินเพาะเมล็ดชุ่มชื้นโดยใช้สำลีหรือฟองน้ำเบา ให้ระวังอย่าให้น้ำแฉะเพราะอาจทำให้เมล็ดเน่าได้
 5. รอการงอก รักษาความชื้นในดินโดยการรดน้ำเล็กน้อยเพียงพอ รอให้เมล็ดงอกภายในระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน โดยที่ต้องรักษาอุณหภูมิและความชื้นในระดับที่เหมาะสม
 6. การย้ายต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีขนาดใหญ่พอที่จะย้ายไปปลูกในภาชนะใหญ่ขึ้น จะใช้มีดหรือสว่านเล็กที่มีด้ามยาวเจาะดินเพื่อย้ายต้นกล้าออกจากภาชนะเพาะเมล็ดและย้ายไปปลูกในกระถางหรือเตรียมแปลงปลูกที่มีดินอุดมสมบูรณ์
 7. การดูแลต้นกล้าหลังย้ายปลูก ให้น้ำให้ต้นกล้าชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอ รดน้ำเมื่อดินแห้ง ควรป้องกันแมลงศัตรูต่าง ๆ และให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก

ควรระวังในการเพาะเมล็ดพริกว่ามีแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสม และควรอ่านคำแนะนำและข้อมูลการเพาะเมล็ดพริกสำหรับพันธุ์ที่คุณต้องการเพาะเมล็ดเพิ่มเติม

ประโยชน์ ของการเพาะเมล็ด 5 ข้อ

การเพาะเมล็ดมีประโยชน์มากมายสำหรับการปลูกพืช นี่คือ 5 ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด

 1. สร้างต้นกล้าที่แข็งแรง การเพาะเมล็ดช่วยให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์ โดยมีรากและใบจริงพร้อมที่จะเจริญเติบโตในระยะต่อไป นอกจากนี้การเพาะเมล็ดยังช่วยให้มีสภาพพันธุ์ที่สม่ำเสมอและเป็นคุณภาพดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ
 2. ประหยัดทรัพยากร การเพาะเมล็ดช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่จำเป็น เนื่องจากเมล็ดเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ประหยัดทรัพยากรและสามารถปลูกได้หลายต้นจากเมล็ดเดียว ทำให้เกิดประหยัดทรัพยากรดิน น้ำ และพื้นที่
 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเพาะเมล็ดช่วยในการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช โดยสามารถเลือกเพาะเมล็ดจากพืชที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการ เช่น สี ขนาด รูปร่าง หรือคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถมีผลในการปรับปรุงพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือความต้องการของตลาด
 4. การปรับปรุงพันธุกรรมพืช การเพาะเมล็ดช่วยในกระบวนการปรับปรุงพันธุกรรมของพืชในทางที่ต้องการ เช่น การคัดเลือกเมล็ดที่มีสมบัติที่ดีและความต้านทานต่อโรคและแมลง และการผสมเกสรเมล็ดพืชที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่
 5. ประหยัดต้นทุน การเพาะเมล็ดเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนสำหรับการปลูกพืช โดยการเพาะเมล็ดเองจะลดต้นทุนในการซื้อต้นกล้าพร้อมปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชในปริมาณที่มากขึ้นได้ในงบประมาณที่จำกัด

การเพาะเมล็ดเป็นกระบวนการสำคัญในการปลูกพืชที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นควรรู้จักและเรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดของพืชที่ต้องการปลูกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเพาะเมล็ดและการปลูกต่อไป

เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ในทางพืชสวนนั้นใช้การเพาะเมล็ดในการผลิตพืชผัก ไม้ดอกหลายชนิด เป็นวิธีที่เหมาะกับ การผลิตเป็นปริมาณมาก สามารถทำได้รวดเร็วและสะดวก ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้กับพืชฤดูเดียว (annuals) พืชสองฤดู (biannials) หรือพืชหลายฤดูบางชนิด (perennials) โดยเฉพาะกับการผลิตเป็นต้นตอของไม้ผล สำหรับการเปลี่ยนพันธุ์ต่อไป การเพาะเมล็ดจะทำได้ผลสำเร็จนั้นต้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น เมล็ดพันธุ์ที่ดีและสามารถงอกได้ การจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แสงและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเพาะเมล็ด

เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

พืชบางชนิดมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาและแข็งจำเป็นต้องทำให้ชั้น ของเปลือกบางหรืออ่อนตัวเพื่อช่วยให้ ดูดซึมน้ำได้สะดวกขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ปฏิบัติกับเมล็ดก่อนการเพาะเมล็ด เช่น การตัดปลายเมล็ด การฝนหรือถูให้เปลือกบางลง (scarification) หรือ วิธีการแช่ด้วย สารเคมีเพื่อกระตุ้นการงอก เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)

เมล็ดของพืชเขตหนาวหลายชนิดมี การพักตัวของคัพภะจึงต้องผ่านกรรมวิธี แก้การพักตัว (stratification) โดยเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำประมาณ 3 องศาเซลเซียส และมีความชื้น เป็นเวลาประมาณ 8 สัปดาห์หรือนานกว่านี้ก่อนนำเมล็ดไปเพาะ ด้วยวิธีปกติทั่วไปจึงจะสามารถงอกได้ พืชบางชนิดต้องการความชื้นสลับกับความแห้งหรือต้องการแสง มากระตุ้นการงอกของเมล็ดก็ได้ขึ้นอยู่ กับชนิดของพืช จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเมล็ดพืชแต่ ละชนิดก่อนทำการเพาะเมล็ดจึงจะ ประสพความสำเร็จ

การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพมาใช้ในการเพาะเมล็ดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญด้วย เมล็ด ที่ดีต้องมีคุณสมบัติตรงตามพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกสูง มีความแข็งแรง สามารถงอกได้เร็ว และผ่านการพักตัวของเมล็ดแล้ว เมล็ดที่สามารถงอกได้เร็วหลังจากการเพาะแล้ว จะลดความเสี่ยง อันตรายจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนหรือศัตรูธรรมชาติที่ทำลายเมล็ดหรือต้นกล้าในระยะแรกได้ เมื่อต้นกล้าสามารถหาอาหารได้และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้อย่างพร้อมเพรียงกันอีกด้วย

ขั้นตอนในการเพาะเมล็ด
1.วิธีการเพาะเมล็ด
2.การงอกของเมล็ด
3.การย้ายต้นกล้า
4.การควบคุมการพักตัวของเมล็ด
5.สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด

การผลิตเมล็ดพันธุ์และการรับรองคุณภาพ

เมล็ค

นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้มีความพยายามนำลักษณะที่ดีและต้องการพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการให้มีอยู่ในพันธุ์พืชที่สร้างขึ้นมาใหม่ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อศัตรูตามธรรมชาติ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อพัฒนาจนได้พันธุ์ใหม่แล้ว จำเป็นต้องขยายพันธุ์นั้นๆ ให้มีปริมาณมากขึ้นสำหรับเกษตรกรนำไปปลูกต่อไป เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากนักปรับปรุงพันธุ์พืชจึงต้องได้รับการรับรองคุณภาพของ มาตรฐานพันธุ์พืชให้ตรงตามพันธุ์และมีความงอกดี เมล็ดพันธุ์ที่เพิ่มปริมาณขึ้นมา ต้องมีคุณภาพดีด้วย ดังนั้นก่อนเมล็ดพันธุ์ที่นำมาขยายพันธุ์นั้นจึงผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่แบ่งเป็นชั้นของเมล็ดพันธุ์

การทดสอบเมล็ดพันธุ์

การผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก จะต้องได้รับการตรวจสอบ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ อย่างทั่วถึง ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตจึงต้อง นำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มาทดสอบเพื่อระบุมาตรฐานระหว่าง การผลิต ก่อนการนำไปปลูกหรือจำหน่ายต่อไป ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจะถูกนำมาสุ่มตัวอย่าง (sampling) ให้มีปริมาณลดลง แต่เป็นตัวแทนของเมล็ดทั้งหมดได้จำนวน ดังกล่าว เรียกว่า working sample ซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากันแล้วแต่ชนิดของพืช

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์จะมีคุณภาพสูงสุดและสามารถงอก ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและเปอร์เซ็นต์สูงหลังจากการ เก็บเกี่ยวมาใหม่ ถ้าเมล็ดยังไม่ต้องการนำไปปลูกจึง ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้ตรงตามฤดูกาลปลูกและความพร้อม ของเกษตรกรต่อไป จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ให้คุณภาพ คงอยู่หรือลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมี ชีวิตที่มีการหายใจเกิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการเก็บรักษา

การเก็บรักษาเมล็คพันธ์
การเก็บรักษาเมล็คพันธ์

ดังนั้นการนำเมล็ดไว้ในสภาพที่มีอุณหภูมิและ ความชื้นต่ำจึงเหมาะสมต่อการคงสภาพของเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการเก็บรักษา ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยว่าจะมีอายุอยู่ได้นานเพียงใดเช่นพืชบางชนิดมีอายุสั้นมาก (recalcitrant seed) เพียง 2-3 วัน หรือ2-3เดือนก็จะหมดสภาพแล้ว พืชบางชนิดมีอายุได้ 2-3 ปี ถึง 15 ปี (orthodox seed) ได้แก่ ผัก ไม้ดอก ธัญพืช วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จึงเป็นการคงสภาพความมี ชีวิตของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ได้นานที่สุด

ที่มาweb.agri.cmu.ac.th/hort/course/359301/pprop/3.seed/seed.html