ปก วิสัยทัศน์

10 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารจัดการโคตรเจ๋ง?

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับบริษัทหรือองค์กรในแต่ละกรณี แต่ละองค์กรอาจมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายและปรัชญาที่ต้องการให้บริษัทหรือองค์กรนั้นเกิดความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้น ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างของวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขององค์กรได้

วิสัยทัศน์ 01

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์คือภาพลักษณ์หรือปรัชญาที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต มันกล่าวถึงความเชื่อและทิศทางที่องค์กรต้องการปฏิบัติตาม เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรในอนาคต

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ”

พันธกิจ (Mission) พันธกิจคือหน้าที่หลักหรือภารกิจที่องค์กรตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มันกล่าวถึงที่มาและความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร พันธกิจช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและชี้แนะทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

ตัวอย่างพันธกิจ “พัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

จำได้ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรต้องกล่าวถึงเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรนั้นๆ ซึ่งจะช่วยในการชี้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิสัย ทัศน์ และ พันธ กิจ ของบริษัท โอ อิ ชิ

ของบริษัท O-I (Owens-Illinois) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์แก้ว วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโออิชิอาจเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้นำในการให้บริการแก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในระดับโลก”

วิสัยทัศน์ของบริษัท O-I นำไปสู่การสร้างความมุ่งมั่นในการมอบความเชื่อมั่นและคุณภาพในผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีมาตรฐานสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในระดับชาติและระดับโลก องค์กรมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดังกล่าว

พันธกิจ (Mission) “พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในการบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”

พันธกิจของบริษัทโออิชิคือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งการปฏิบัติตามพันธกิจนี้จะช่วยให้บริษัทโออิชิเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและสร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าในสายงานดังกล่าว

วิสัยทัศน์ 02

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวอย่าง

ขออธิบายวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก”

วิสัยทัศน์นี้แสดงถึงความปรารถนาขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองค์กรและในระดับโลก องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมีความสามารถในการตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงในสังคมและอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างพันธกิจ (Mission) “ให้บริการเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า”

พันธกิจนี้ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่หลักขององค์กรในการให้บริการเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้าให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพันธกิจนี้เน้นความสำคัญในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและความเชื่อมั่นในตลาด.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของบริษัทต่างๆ

ขออธิบายวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goals), และวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เป็นตัวอย่างของบริษัทต่างๆ ดังนี้

 1. Apple Inc. วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก” พันธกิจ “สร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและให้บริการที่ดีที่สุดในโลกด้วยประสบการณ์ที่น่าทึ่ง” เป้าหมาย เพิ่มการขายและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศที่สุดในตลาด วัตถุประสงค์ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า

 2. Coca-Cola วิสัยทัศน์ “สร้างความสุขและประทับใจให้กับทุกคนทุกที่ที่เราเข้าถึง” พันธกิจ “ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มรสชาติอันยอดเยี่ยมทั่วโลก” เป้าหมาย เป็นบริษัทเครื่องดื่มที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก วัตถุประสงค์ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า

 3. Amazon วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการให้บริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงทั่วโลก” พันธกิจ “ให้บริการและจัดหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในโลก” เป้าหมาย เพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้จากการขายออนไลน์ วัตถุประสงค์ สร้างระบบส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 4. Nike วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจและการเคลื่อนไหวทางกีฬา” พันธกิจ “ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาที่ดีที่สุดในโลก” เป้าหมาย เป็นแบรนด์กีฬาที่ได้รับการยอมรับในทุกส่วนของโลก วัตถุประสงค์ สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนกีฬาให้กับทุกคน

4 วิสัยทัศน์ของบริษัท

เป็นต้นไป แต่ละบริษัทอาจมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่แตกต่างกันไปเนื่องจากเป้าหมายและองค์กรตนเอง การเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลองค์กรจะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจที่ถี่ถ้วนและลึกซึ้งเกี่ยวกับแต่ละบริษัท.

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัท

นี่คือตัวอย่างวิสัยทัศน์ของบริษัทต่างๆ

 1. Google “เพิ่มความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทุกส่วนของโลก”

 2. Microsoft “เปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี”

 3. Facebook “สร้างสัมพันธ์และทำให้โลกเปิดกว้างขึ้น”

 4. Tesla “สร้างอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน”

 5. Amazon “เป็นที่หลักในการช็อปออนไลน์”

 6. Apple “เปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวัตกรรม”

 7. Coca-Cola “สร้างความสุขและประทับใจให้กับทุกคนทุกที่”

 8. Nike “เป็นผู้นำในกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจ”

 9. Toyota “สร้างยานยนต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 10. Samsung “อยู่ข้างกับคุณในทุกเชิงมุมของชีวิต”

10 วิสัยทัศน์ ของบริษัท

เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของวิสัยทัศน์ของบริษัทที่แตกต่างกันไป วิสัยทัศน์จะเป็นแนวทางหรือปรัชญาที่บริษัทต้องการปฏิบัติตามและสร้างสรรค์ในอนาคตของตนเอง.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียน

ขออธิบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goals) ของโรงเรียนดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นภาพลักษณ์หรือแนวทางที่โรงเรียนต้องการให้ถึงในอนาคต มันแสดงถึงปรัชญาและเป้าหมายที่โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) พันธกิจของโรงเรียนคือหน้าที่หลักหรือภารกิจที่โรงเรียนตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มันกล่าวถึงที่มาและความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป้าหมาย (Goals) เป้าหมายของโรงเรียนเป็นเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อให้มุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง โดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการที่จะบรรลุในระยะยาว มันสามารถเป็นเป้าหมายทางการเรียนการสอน เช่น การเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียน หรือเป้าหมายทางบริหารการจัดการ เช่น การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนอาจเป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาที่สร้างบุคลิกภาพและผู้นำที่ดีในอนาคต”

พันธกิจ “ให้การศึกษาที่คุณภาพสูงแก่นักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ สติปัญญา กาย จิต และความสามารถทางการเรียนรู้”

เป้าหมาย

 1. เพิ่มผลการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการของนักเรียนในทุกระดับชั้น
 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางบุคลิกภาพและทักษะการเตรียมความพร้อมในอนาคตของนักเรียน
 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกำลังใจและร่วมสนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียน

โรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของโรงเรียนเองในการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com